U heeft een principe uitkomst – handleiding voor participatie

U heeft een positieve uitkomst ontvangen op uw principeverzoek. Hierin heeft u advies ontvangen van ons. In dit vragendocument en in de stappen op deze pagina helpen wij u verder met het maken van een plan van aanpak.

Als u de stappen volgt heeft u een plan om de omgeving mee te nemen in het plannen, bouwen, uitvoeren en gebruiken van uw initiatief.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Stappen

Stap: Een advies van de gemeente

U heeft aangegeven wat u gaat doen, de grootte van het plan, wie het raakt en wat de invloed is van het plan. Op basis daarvan heeft de gemeente uw initiatief ingedeeld in een groep.

Bij elke groep staat een advies over hoe de omgeving kunt betrekken bij uw plan.

Bijvoorbeeld vergunningsvrije bouwwerken, dakkapellen, aan-, uit- en bijgebouwen.

Bij deze initiatieven is niet altijd een vergunning nodig, of deze kan direct worden aangevraagd. Is er toch sprake van een hogere gevoeligheid in de buurt? Kijk dan samen met ons naar de impact van uw plan.

Verwachting: Ondanks dat u meestal geen vergunning hoeft aan te vragen, vinden wij het wel belangrijk dat u uw omgeving mee laat denken. Weten hoe u uw omgeving onderdeel maakt van uw plan? En bepalen welke ruimte u hen geeft? Kijk dan bij Meedenken.

Bijvoorbeeld herinrichting van een enkele straat, een nieuw te bouwen woning of een speelplaats.

Dit zijn initiatieven met meerdere belanghebbenden en die misschien niet goed aansluiten bij het bestemmings- of omgevingsplan. Bij dit soort initiatieven is contact met de gemeente belangrijk. Samen met de gemeente brengt u in kaart wat er nodig is om te komen tot een goede aanvraag van de omgevingsvergunning.

Verwachting: Wij vinden het belangrijk dat u uw omgeving op mee laat doen, tenzij dat niet kan. Weten hoe u uw omgeving onderdeel maakt van uw plan? En bepalen welke ruimte u hen geeft? Kijk dan bij Meedoen.

Bijvoorbeeld woningbouwprojecten en huisvesting tijdelijke arbeidskrachten.

Dit gaat over initiatieven die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen. En die complex zijn vanwege bijvoorbeeld de omvang, de impact op de omgeving, verwachte tegenstellingen van belangen, context/ligging en complexiteit van procedures. Bij dit soort plannen is vroegtijdig contact met de gemeente echt noodzakelijk. Hierna word in de meeste gevallen een project opgestart in samenwerking met de gemeente. Wel blijft de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie rond het plan.

Verwachting: Wij vinden het belangrijk dat u uw omgeving op mee laat doen, tenzij dat niet kan. Weten hoe u uw omgeving onderdeel maakt van uw plan? En bepalen welke ruimte u hen geeft? Kijk dan bij Meedoen.

Bijvoorbeeld het eigen beheer van openbaar groen of een straatinitiatief.

Dit gaat over plannen om de taak van gemeente over te nemen.

Verwachting: Wij vinden het belangrijk dat u uw omgeving op mee laat beslissen. Weten hoe u uw omgeving onderdeel maakt van uw plan? En bepalen welke ruimte u hen geeft? Kijk dan bij Meebeslissen.

Stap: Plan van aanpak

U gaat met uw planning aan de slag. Hoe en wanneer gaat u de omgeving betrekken?

Het document plan van aanpak helpt u hierbij.

Stap: Uitvoeren en verslag maken

U kunt bijna een vergunning aanvragen. Met een verslag van de participatie van uw omgeving, laat u zien wat u heeft gedaan en wat daar uit gekomen is.

Hiervoor beantwoord u de vragen in het vragendocument. Dit volledig ingevulde document levert u aan bij uw vergunningsaanvraag.

Bekijk hieronder de vragen die horen bij het verslag.

 • Met wie heeft u gesproken?
 • Wat is daaruit gekomen?
 • Wat heeft u met de informatie gedaan? En wat heeft u niet met de informatie gedaan?
 • Hoe is daarop door de omgeving gereageerd?

Stap: Vergunning aanvragen

U bent klaar om uw vergunning aan te vragen. Dit doet u op de pagina Vergunning of vergunningsvrij.

Volgende: Participatieniveaus en vormen