Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke en publieke taken. Wij gaan met veel aandacht om met uw gegevens. Onze manier van werken passen wij steeds aan door nieuwe inzichten over privacy. Als wij uw gegevens verwerken, kunt u erop vertrouwen dat deze beveiligd zijn. Bijvoorbeeld tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Hollands Kroon verwerkt. Op deze pagina vindt u informatie over hoe Hollands Kroon omgaat met persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voldoet Hollands Kroon aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als deze noodzakelijk zijn voor het afgesproken doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend met het verwerken van persoonsgegevens. Wij zoeken altijd naar het evenwicht tussen noodzakelijke gegevensverwerking en wettelijke taken en de bescherming van uw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die of direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Dit zijn gegevens als de naam, het adres en het Burgerservicenummer (BSN).

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft gegeven.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • etc.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens verwerken wij met veel aandacht. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke reden voor hebben. Uw gegevens worden ook gebruik voor andere doelen waarvoor u toestemming geeft. Denk hierbij aan het versturen van de nieuwsbrief, telefonisch contact of het informeren over wijzigingen van onze diensten.

Incluzio Hollands Kroon helpt inwoners namens de gemeente met gepaste zorg en ondersteuning. Het gaat om taken die onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Om hun werk te kunnen doen, heeft Incluzio informatie van inwoners nodig. In de Privacy charter Incluzio Hollands Kroon (zie onder kopje Downloads) hebben de wijkteams de privacyregels uitgewerkt.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig of dan wettelijk bepaald is. Dit hangt af van hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Delen met derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze wettelijke taak. Uiteraard spreken we dan met de derde partij af dat deze uw privacy net zo goed beschermt als dat wij dat doen.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken over de verwerking van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Informatiebeveiliging speelt een grote rol bij het veiligstellen van de gegevens die wij verwerken. Privacygevoelige gegevens worden altijd beveiligd, uitgewisseld en verwerkt via speciale koppelingen en verbindingen. Daarnaast staat onze Cloud-omgeving in een beveiligd datacentrum. Hierdoor wordt de kans op uitval en het verliezen van verbindingen en data geminimaliseerd. Gegevens zijn alleen toegankelijk als men daarvoor bevoegd is. Dit wordt gecontroleerd door verschillende authenticatiemethodes.

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. Volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De informatiebeveiligingsorganisatie van Hollands Kroon houdt de wet- en regelgeving hiervan bij en zorgt dat deze wordt toegepast.

Wanneer melden wij een datalek?

Wat doet wij als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen of verwijderd zonder dat dit de bedoeling is? In dit geval spreken wij van een datalek. Wij zijn dan verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij lichten de betrokkenen in over het datalek en doen er natuurlijk alles aan om het lek meteen te dichten en eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij omdat we veel waarde hechten aan de privacy en veiligheid van inwoners.

Kwetsbaarheid melden

Hier vindt u onze procedure om kwetsbaarheden te melden.

Veilige e-mail

Wij gebruiken speciale programma’s (applicaties) voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Wij maken telkens keuzes over de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij hoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. De applicatie versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens of burgerservicenummers (BSN). Dit bericht is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij met veel aandacht met uw privacy omgaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt uw verzoek digitaal aanvragen. U maakt hierbij gebruik van DigiD of eHerkenning. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Hierdoor kunt u aantonen dat de gegevens die u wilt zien echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Via deze link kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens in te zien: Verzoek rechten betrokkene AVG.

Bij Hollands Kroon heeft u zelf de controle

U bepaalt welke gegevens u met ons deelt en wat wij over u opslaan in onze systemen. Er zijn hierop een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als uw veiligheid in het geding is.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij reageren binnen vier weken op uw inzage verzoek. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek aangeeft welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen vier weken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u te identificeren.

Komt u er toch niet samen met ons uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag of verzoek over het privacy beleid van de gemeente Hollands Kroon? Neem dan contact op met Petra Blekkink (functionaris gegevensbescherming) via 06-305 030 92. Of stuur een e-mail naar: petrablekkink@hollandskroon.nl.

Waarom zijn wij een digitale gemeente?

Om de zelfredzaamheid van onze medewerkers en inwoners te verbeteren, bieden wij zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan. Ook de Cloud maakt hiervan onderdeel uit. De Cloud speelt een grote rol bij het halen van onze gemeentelijke doelen. Ook kunnen onze medewerkers hierdoor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit maakt ons als organisatie heel flexibel in onze dienstverlening.

Onze inwoners kunnen veel zelf regelen, maar wij snappen dat dit soms vragen kan opwekken. Via ons contactformulier kunt u uw vraag stellen, wij helpen u dan graag verder.

Cookies

Hollands Kroon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Bij het eerste bezoek aan deze website worden deze opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Op deze manier kunnen we u op maat gemaakte informatie aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies. Dit doet via de instellingen van uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics-cookies om de website te verbeteren. Wij hebben:

 • een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet.

En we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij houden nauwlettend in de gaten of wij deze dienst mogen blijven gebruiken.

Onze uitgangspunten nog eens toegelicht

 • U voert zelf de controle over de gegevens die worden gedeeld.
 • Uw gegevens zijn beveiligd tegen diefstal, verlies of verkeerd gebruik.
 • Wij zijn open over de gegevens die worden verwerkt en doen dit in overleg met u.
 • Het verwerken van gegevens gaat altijd samen zorgvuldigheid en discretie.
 • Wij houden ons aan de gestelde wetten en voeren deze ook uit.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of een andere dienstverlening? Wij komen graag met u in contact. Via het contactformulier geeft u uw bericht door. Wij bellen of mailen u terug, net wat handig is.

Wijziging privacyverklaring  

Deze privacyverklaring kan door Hollands Kroon gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Hollands Kroon staan. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van de wijzigingen weet.

Polityka prywatności