ZuiderZeeWerken

Al 100 jaar, nòg 100 jaar en het begon in Hollands Kroon

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de ZuiderZeeWerken, een van de grootste waterstaatkundige projecten ooit, startten. De ZuiderZeeWerken waren landelijk van groot belang en ook voor de bereikbaarheid van de voormalige gemeenten Wieringen en Wieringermeer. Wieringen was voor de aanleg van de Afsluitdijk een eiland en dus alleen per boot bereikbaar. De Afsluitdijk is bij alle Nederlanders bekend. Door de aanleg van de Amsteldiepdijk, de daaropvolgende drooglegging van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk werd de Zuiderzee voorgoed afgesloten. Daarmee waren ze ook belangrijk voor de vorming van de gemeente Hollands Kroon. Nu wordt de Afsluitdijk versterkt en vernieuwd om als waterkering binnenkort klaar te zijn voor de toekomst.

Meerjarig programma

Het is bijna niet voor te stellen dat we nog maar 100 jaar verder zijn ná de sluiting van de Korte Afsluitdijk of Amsteldiepdijk. Een belangrijke proefdijk om te onderzoeken hoe uiteindelijk de afsluiting van de Zuiderzee kon gaan plaatsvinden. Een ontwikkeling die de geschiedenis van Wieringen, maar ook andere Zuiderzeeplaatsen als Kolhorn, Van Ewijcksluis en Medemblik in allerlei opzichten ingrijpend zou veranderen. Maar ook een die – tot op de dag van vandaag – als een rode draad door onze gemeente loopt. Een draad voor verbindingen, oude én nieuwe verhalen om mee verder te gaan.

Met een meerjarig programma genaamd ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, Nóg 100 jaar’ gaan we de komende jaren aandacht besteden aan de verhalen en de gebeurtenissen rond de Zuiderzeewerken. De aanleiding voor de aanleg van de Zuiderzeewerken destijds, namelijk het borgen van waterveiligheid, werkgelegenheid en het creëren van nieuwe landbouwgronden zijn belangrijke onderdelen in dit programma. Maar ook de ontwikkelingen in de agrarische sector, het landschap, de visserij het watermanagement (verzilting, droogte, waterkwaliteit) zijn onderwerpen die betrokken worden in het programma. We hebben een duidelijke blik op nóg 100 jaar. Gericht op het verleden én de toekomst gaat Hollands Kroon aan de slag met het meerjarige programma en zoekt daarin de samenwerking op met omringende gemeenten, provincies, landelijke partijen en overige samenwerkingspartners.

Subsidieregeling initiatieven ZuiderZeeWerken

Om een stimulans te geven aan activiteiten, evenementen en projecten die passend zijn bij het meerjarige thema ZuiderZeeWerken hebben we een subsidieregeling. Op basis van de Subsidieverordening ZuiderZeeWerken wordt er subsidie verstrekt.

Heeft u een vraag of een idee voor dit programma?

Stuur ons een e-mail via zuiderzeewerken@hollandskroon.nl.

De aanvraag voor de subsidie ZuiderZeeWerken moet worden ingediend door een bedrijf, vereniging, stichting, maatschappelijke of culturele instelling (zoals blijkt uit de gegevens van de KvK) of natuurlijk persoon.

Ieder kan vanaf de inwerkingtreding van deze subsidieregeling een aanvraag indienen via de gemeentelijke website. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het voor de subsidie vastgestelde plafond is bereikt. Als het subsidieplafond is bereikt worden verdere aanvragen niet meer in behandeling genomen. We communiceren hierover op de gemeentelijke website. Er is voor deze subsidieregeling dus geen sluitingsdatum.

U vult het aanvraagformulier subsidie aanvragen in. Dit moet worden aangevuld met een projectplan. Hierin komt in ieder geval naar voren:

 1. Een beschrijving van de activiteit, het evenement of project;
 2. Een toelichting waarom de activiteit, het evenement of project bijdraagt aan de programmering van het meerjarige thema ‘ZuiderZeeWerken; al 100 jaar, nog 100 jaar’.
 3. Een beschrijving van de geschatte omvang van de doelgroep;
 4. De beoogde maatschappelijke, culturele en/of economische impact;
 5. De periode/datum waarin de activiteit, het evenement of project wordt uitgevoerd;
 6. Een onderbouwde begroting voor de activiteit, het evenement of project. In de begrotingen dienen inkomsten en uitgaven te staan.
 7. De aanvraag laat zien hoe het logo en/of huisstijl van het programma ZuiderZeeWerken wordt opgenomen in communicatie-uitgingen.
 8. Indien van toepassing; een ingevulde de-minimisverklaring. Dit is alleen voor ondernemingen om aan te tonen dat het past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. Meer informatie: https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/vrijstellingsmogelijkheden/de-minimis/

De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling van een subsidieaanvraag:

 1. De activiteit, het evenement of project vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Hollands Kroon;
 2. De aanvraag betreft een activiteit, evenement of project dat binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvindt; er is sprake van een duidelijk begin en einde;
 3. De activiteit, het evenement of project levert een bijdrage aan het vitaal en levendig houden van de maatschappelijke, culturele en economische infrastructuur van de gemeente ten behoeve van haar inwoners;
 4. De activiteit, het evenement of project draagt bij aan de identiteit van de gemeente en/of doet recht aan de verschillen tussen de kernen in gemeente Hollands Kroon.
 5. De activiteit, het evenement of project geeft ruimschoots uiting aan een of meerdere thema’s van het programma ‘ZuiderZeeWerken; al 100 jaar, nog 100 jaar’. De thema’s zijn verleden, heden en toekomst.
 6. De activiteit, het evenement of project is voor, door en met bewoners uit Hollands Kroon;
 7. De activiteit, het evenement of project moet open, laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en uitnodigend zijn voor iedereen.

De subsidie voor activiteiten, evenementen of projecten is maximaal 50% van de totale begroting van de activiteit, het evenement of project. Met een maximum van € 15.000, – per aanvraag.

Binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie te ontvangen is ingediend, nemen we een besluit.

Subsidies onder de € 5.000, – worden binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag vastgesteld. Naderhand toont de aanvrager aan dat de activiteit, het evenement of project heeft plaatsgevonden via een digitaal fotoverslag.

Bij een subsidie boven de € 5.000 vindt de vaststelling van de subsidie binnen 6 weken na ontvangst van de volledige verantwoording plaats. Dat bestaat uit: een inhoudelijk verslag, digitaal fotoverslag, financieel verslag en indien van toepassing een kopie van de publiciteit die eraan is gegeven.

Een subsidie tot € 5.000 wordt uiterlijk binnen zes weken na de verlening volledig uitbetaald op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

Een subsidie boven € 5.000 wordt uiterlijk binnen zes weken na verlening voor 50% uitbetaald. De subsidievaststelling vindt plaats binnen 6 weken nadat de subsidieverantwoording is ontvangen, het restant (50%) wordt uitbetaald op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

Ja. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de subsidie vastgestelde plafond is bereikt.

Als subsidieplafond is bereikt worden verdere aanvragen niet meer in behandeling genomen. We communiceren hierover op de gemeentelijke website.

Als u een subsidie ontvangt voor een activiteit, evenement of project dient u in communicatie-uitingen van de activiteit, het evenement of project gebruik te maken van het beeldmerk/logo van ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, Nóg 100 jaar’.