Algemene informatie Omgevingswet en veelgestelde vragen

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 gaan al deze regels samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Het bundelt bestaande wetten en regels voor onder andere ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Hierdoor kunt u als inwoner of ondernemer gemakkelijker informatie vinden die van toepassing is.  

Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt op dit moment niet voor alle bouwwerken. Als je na 1 januari 2024 een vergunningsaanvraag tot bouwen indient bij de gemeente, moet je rekening houden met de Wkb.  

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen inhoudt, wat dit voor u betekent en hoe wij als gemeente Hollands Kroon ons voorbereiden op deze verandering. 

Wat betekent dit voor u? 

Het proces om een vergunning aan te vragen wordt anders. Als u vanaf 1 januari 2024 iets gaat bouwen, verbouwen of ondernemen, gaat u naar het nieuwe digitale loket van de Rijksoverheid. Dit heet het Omgevingsloket. Daar beantwoordt u verschillende vragen van het Rijk, de Provincie, de gemeente en het waterschap. Het kan zijn dat vragen dubbel zijn, maar dat komt vanwege de vragen die zowel het Rijk, de Provincie en de gemeente willen weten. Daarna krijgt u een indicatie of u een vergunning of melding nodig heeft voor uw plan. Of dat u uw plan direct kan uitvoeren.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze aanvragen. U krijgt dan in de meeste gevallen binnen 8 weken antwoord. Past uw plan niet binnen de regels van het omgevingsplan? Dan kan de gemeente u adviseren over aanpassingen aan uw plan, zodat het mogelijk toch kan worden uitgevoerd. Door de Omgevingswet mag u ook vaker meepraten over uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als de gemeente nieuwe plannen of regels maakt of als uw buren verbouwplannen hebben.   

Omgevingsplan en omgevingsvisie 

De gemeente bekijkt uw vergunningaanvraag of melding voor een project of activiteit aan de hand van het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Hierin staan de wettelijke regels voor de plek waar u iets wilt doen. Bij het Omgevingsloket kunt u zelf ook checken welke regels er gelden op een bepaalde plek. Zo weet u meteen waar u op moet letten als u iets wilt realiseren op die plek.  

Als uw project of activiteit niet past binnen de regels, kijkt de gemeente naar de omgevingsvisie. Dat is een plan voor hoe de omgeving er op de lange termijn uit moet zien. Als blijkt dat uw plannen wel passen binnen de lange termijnplannen van de gemeente zou het mogelijk kunnen zijn dat uw project toch door kan gaan.   

Op dit moment werken wij aan een actualisatie van de omgevingsvisie. Deze is nog niet klaar. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op ons platform denkmee.hollandskroon.nl

Veelgestelde vragen Omgevingswet

De omgevingswet gaat in vanaf 1 januari 2024.

Als u gaat bouwen of iets wilt verbouwen aan uw huis dan merkt u iets van deze nieuwe wet. U zoekt de regels voor bouwen of verbouwen op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of dat u geen toestemming nodig heeft. Als een vergunning of melding nodig is, kunt u deze ook direct aanvragen via het Omgevingsloket. 

De nieuwe wet zorgt ervoor dat bij het maken van plannen extra aandacht wordt besteed aan belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld gezondheid, energietransitie, duurzaamheid en sociale en maatschappelijke uitdagingen. Het doel is om het proces van de vergunningsaanvraag te versnellen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In de toekomst zullen ambtenaren en inwoners via het Omgevingsloket toegang hebben tot dezelfde informatie.  

Net als bij een verbouwing staat niet alles direct op z’n plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om het omgevingsplan op te stellen. Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Dat is nieuw en vraagt om een goede afstemming. Bovendien gaan we als inwoners, ondernemers en overheid op een andere manier met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat en dat goede plannen sneller in uitvoering gaan. 

Via het DSO (het digitaal stelsel Omgevingswet) kunt u gebruik maken van een digitaal loket, dit noemen wij het Omgevingsloket. Via dit loket kunt u snel en gemakkelijk informatie verkrijgen over wat wel en niet mag met bijvoorbeeld bouwen of andere veranderingen aan de omgeving. Bovendien heeft u de mogelijkheid om indien nodig een vergunning aan te vragen of een melding in te dienen. Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten bij dit Omgevingsloket. Door het beantwoorden van vragen of toelichting over wat u wilt, wordt u meegenomen door het systeem. U kunt hier bijvoorbeeld checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen. Ook kun u zich oriënteren via de regels op een kaart van uw omgeving.  

 

Het Omgevingsloket vindt u via onderstaande knop:

Wanneer u klikt op ‘regels op de kaart’ en een adres invult, kunt u de regels zien die gelden voor deze plek. Voorheen kon u dit inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat is nu het Omgevingsloket geworden. 

Wanneer u via het Omgevingsloket checkt of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet maken voor uw plan, dan kan het zijn dat u meerdere keren dezelfde vraag moet beantwoorden. Dit komt omdat meerdere overheden; gemeente, Provincie en Hoogheemraadschap deze vraag apart aan u willen stellen. Wij begrijpen dat dit onhandig is en anders moet. Dit is iets dat in de toekomst nog verbeterd moet worden aan het Omgevingsloket. 

Als uw plan niet binnen de regels past, kijkt de gemeente naar de omgevingsvisie. Het kan namelijk zijn dat uw plan wel past in de toekomstplannen van uw omgeving. Als er goede redenen zijn, kan uw plan mogelijk toch worden uitgevoerd. 

Voordat u een vergunning aanvraagt kunt u een principeverzoek indienen voor uw plan. Mocht deze positief zijn, dan kunt u de vergunning aanvragen. Als deze negatief is, moet het plan worden aangepast of kan niet worden goedgekeurd. Door eerst een principeverzoek in te dienen bespaart u geld en tijd als uw plan niet wordt goedgekeurd. 

Regelmatig zit de gemeente bij elkaar om bij de intaketafel alle plannen te bespreken. Uw plan wordt dan ook besproken. Het plan wordt dan naast de omgevingsvisie en het overige beleid gelegd. Er wordt dan gekeken of uw plan wenselijk is. Zo kan de gemeente snel reageren op uw plan en weet de initiatiefnemer snel hoe de gemeente hierover denkt. 

Bij een omgevingstafel gaat u in gesprek over uw plan met bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst en eventueel andere adviseurs. Zo weet u snel de belangen, regels, kaders en eventuele acties. Alle partijen denken met u mee en bekijken vooraf uw plan. Dit doen we om uw vergunningsaanvraag informeel goed voor te bereiden.  Met deze werkwijze heeft u al een flinke basis voor uw vergunningaanvraag. 
 

De vergunning wordt zoveel als mogelijk binnen 8 weken verleend. In een uitzonderlijk geval kan het tot 26 weken duren. Dit geldt voor de meest complexe plannen. Om de behandeltijd zo kort mogelijk te houden is het belangrijk om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. 

Het omgevingsplan heette voorheen bestemmingsplan. Hierin staan de regels die gelden voor een bepaald gebied of locatie. De omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de leefomgeving. Dit wil zeggen dat het een plan is voor de toekomst van de leefomgeving. Op dit moment werken we aan een actualisatie van deze omgevingsvisie. We kijken naar hoe gemeente Hollands Kroon er uit ziet in de toekomst, namelijk 2040. De visie vormt de basis voor de op te nemen regels in het omgevingsplan.