Woon en opvanglocaties

Weet u een plek? Woon- en Opvanglocaties gezocht

Iedereen heeft een dak boven zijn of haar hoofd nodig. Dat is voor mensen binnen de gemeente zo, maar ook voor mensen die ergens in de wereld dit ook niet hebben. Om hiervoor te zorgen zijn er in het land afspraken gemaakt. Daar moeten wij aan voldoen als gemeente. 

Wilt u met ons meedenken? Wij zoeken locaties waar wij mensen een dak boven het hoofd kunnen bieden. Een plek waar je warm, droog en veilig kunt verblijven heeft iedereen nodig. Zo’n plek is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor asielzoekers, Oekraïners en statushouders.  

Ook mensen uit Hollands Kroon hebben soms een dringende behoefte aan woonruimte. Deze mensen noemen wij spoedzoekers. Het vinden van locaties voor al deze vormen van huisvesting is een hele klus. Daarbij vragen wij om uw denkkracht.   

We staan voor de opgave om een heleboel mensen opvang te bieden. Deze mensen zijn te verdelen in doelgroepen. In de gemeente Hollands Kroon spreken wij over; vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen of Oekraïners, alleenreizende minderjarige jongeren (AMV), vergunningshouders en asielzoekers. 

  • Asielzoeker: iemand die een ander land om bescherming vraagt. In de asielprocedure wordt onderzocht of een asielzoeker een vluchteling is.  
  • Vluchteling: iemand die in zijn thuisland wordt vervolgd, en daar geen bescherming kan krijgen tegen die vervolging. Bijvoorbeeld vanwege religie, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid of het behoren tot een etnische of sociale groep. 
  • Oekraïners / Oekraïense vluchteling: zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Die richtlijn zorgt ervoor dat Oekraïners in alle EU-landen kunnen verblijven, werken en onderwijs kunnen volgen. Zij hoeven daarom op dit moment nog geen asiel aan te vragen. De Tijdelijke Bescherming duurt in ieder geval tot maart 2025, maar kan nog verlengd worden. 
  • Statushouder (Vergunninghouder): iemand met een ingewilligd asielverzoek, een vluchtelingenstatus. Statushouders zijn dus erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 
  • AMV (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen): jongeren die alleen of samen met andere kinderen of ‘vreemde’ volwassenen naar Nederland komen en hier asiel aanvragen. 
  • Spoedzoekers: lokale inwoners die niet in aanmerking komen voor urgentie, maar wel een spoedvraag hebben voor een woning. Bijvoorbeeld door een relatiebreuk of een ontwrichte woonsituatie. 

Verplicht opvang of woonruimte bieden 

Regelgeving en de Spreidingswet zeggen dat wij als gemeente asielzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders opvang of woonruimte moeten bieden. Dat is om de toestroom van nieuwkomers over heel Nederland te verdelen. Want er is in heel Nederland te weinig opvang- en woonruimte. Ook in Hollands Kroon. Daarom moeten wij op zoek naar ruimte voor deze (tijdelijke) huisvesting.    

Daarom zoeken wij

Een opvanglocatie voor zo’n 250-300 asielzoekers, een opvanglocatie voor 25 alleenreizende minderjarige jongeren en ruimte voor de huisvesting van statushouders, Oekraïners en lokale spoedzoekers.

Waar moeten de locaties aan voldoen?

• ruimte voor 250-300 personen, maar tenminste voor 150 personen;  
• dichtbij voorzieningen (maximaal 5 kilometer) zoals zorg, onderwijs, sport, openbaar vervoer en supermarkt;
• niet in buurt van open water;  
• op korte termijn beschikbaar (juni 2025).

• minimaal 24 opvangplekken op één locatie; 
• niet in of bij hetzelfde gebouw als de opvang van asielzoekers;  
• dichtbij voorzieningen (maximaal 5 kilometer) zoals zorg, onderwijs, sport, openbaar vervoer en supermarkt; 
• niet in buurt van open water;  
• op korte termijn beschikbaar (juni 2025).

• bij voorzieningen zoals zorg, onderwijs, sport, openbaar vervoer en supermarkt;  
• locatie moet minstens 10 jaar beschikbaar zijn;  
• op korte termijn beschikbaar.

Laat uw idee achter

Op denkmee.hollandskroon.nl kunt u uw ideeën achterlaten. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar tijdelijkehuisvesting@hollandskroon.nl.

Veelgestelde vragen

Als uw suggestie past bij de voorwaarden die horen bij de locaties, dan gaat de gemeente onderzoeken of het inderdaad mogelijk is dat er op uw locatie een opvanglocatie kan komen. Als dat zo is, wordt de locatie meegenomen in de selectie. Is het niet haalbaar, dan valt de locatie af. Op een later moment hoort u wat er met uw suggestie is gedaan. 

De gemeente onderzoekt waar in de gemeente de opvanglocaties kunnen komen. Het uitgangspunt is dat de locatie zoveel mogelijk over de hele gemeente verdeeld worden.  

De gemeente neemt rond de zomer het besluit waar de locaties komen. Als deze bekend zijn, worden omwonenden op de hoogte gebracht en wordt er gekeken hoe de opvang zo goed mogelijk kan passen in de omgeving en de samenleving.  

Wet- en regelgeving van de Rijksoverheid zegt dat wij mensen moeten opvangen. Dit heeft de Rijksoverheid gedaan om de opvang over heel Nederland te verspreiden, en zodat iedere gemeente de verantwoordelijkheid pakt op dit vraagstuk.  

Dat kan, we weten op dit moment nog niet waar.

Er vindt op dit moment een inventarisatie van verschillende mogelijkheden plaats. En we vragen onze inwoners om mee te denken.

De gemeente neemt rond de zomer het besluit waar de locaties komen. Als deze bekend zijn, worden omwonenden op de hoogte gebracht en wordt er gekeken hoe de opvang zo goed mogelijk kan passen in de omgeving en de samenleving.  

  

Bouw voor inwoners van Hollands Kroon 

Veel inwoners willen een (andere) woning. Bijvoorbeeld om op zichzelf te gaan, een gezin te stichten, of om juist iets kleiner te wonen. Redenen genoeg, maar woningen niet. Daarom werken wij samen met woningbouwcorporaties en -ontwikkelaars aan de bouw van permanente woningen in onze gemeente. Dat is een flinke klus. Door plannen, regels, wensen en vergunningen kost dat tijd. Wilt u weten wat de plannen zijn? Deze vindt u op www.hollandskroon.nl/woonvisie. 

Spoedzoekers zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die snel een huis nodig hebben. Bij spoedzoekers is er sprake van een levensontwrichtende woonsituatie. Dit betekent dat de spoedzoeker met zijn/haar inwonende familie gevaar loopt of zelfs dakloos kan worden. Een spoedzoeker komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Maar heeft wel heel dringend een andere woning nodig.

Spoedzoekerswoningen zijn tijdelijke woningen. Een spoedzoeker doet er dus alles aan om zo snel mogelijk weer naar een andere woonruimte te verhuizen. Dan komt de tijdelijke woning weer vrij voor andere spoedzoekers. Meer informatie vindt u op de pagina: Tijdelijke woningen voor spoedzoekers.

Wettelijke taakstelling

Als gemeente moeten wij voldoen aan opdrachten van de Rijksoverheid, dat zijn wettelijke taakstellingen. Die opdrachten zijn er onder andere voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Op dit moment zijn die opdrachten:  

Vanuit 202319 statushouders
Eerste helft 202452 statushoudersHiervan zijn er 11 minderjarigen
Tweede helft 202452 statushouders
In 2024298 Oekraïners

Spreidingswet

Op 1 februari is de Spreidingswet ingegaan. Met deze wet wordt de asielopvang in Nederland verdeeld. De wet zegt dat wij in Hollands Kroon 255 asielzoekers op moeten vangen. En 24 alleen reizende jongeren. Dat moet op vaste plekken gebeuren.  

De gemeente neemt rond de zomer het besluit waar de locaties komen. Als deze bekend zijn, worden omwonenden op de hoogte gebracht en wordt er gekeken hoe de opvang zo goed mogelijk kan passen in de omgeving en de samenleving.  

Op de pagina: Mogelijke asielopvang Wieringerwerf vindt u alle informatie over dit onderwerp.