Tijdelijke woningen voor spoedzoekers

Er is een groot tekort aan woningen, ook in de gemeente Hollands Kroon. Daarom wordt binnen de gemeente Hollands Kroon op verschillende plekken gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Middenmeer is de eerste locatie die is aangewezen voor 48 tijdelijke woningen. Aan de Hoornseweg worden tijdelijke woningen gebouwd voor Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. De planning is dat de woningen half/eind september 2024 klaar zijn.

Op deze locatie zijn 16 woningen beschikbaar voor spoedzoekers. Op deze pagina vindt u informatie over wanneer u een aanvraag kunt doen, wanneer u in aanmerking komt voor een tijdelijke woning en wat u moet doen om u aan te melden.

Visualisatie tijdelijke woningen Middenmeer Hoornseweg
Deze foto geeft een impressie van de woningen

Veel gestelde vragen woningen voor spoedzoekers

Spoedzoekers zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die snel een huis nodig hebben. Bij spoedzoekers is er sprake van een levensontwrichtende woonsituatie. Dit betekent dat de spoedzoeker met zijn/haar inwonende familie gevaar loopt of zelfs dakloos kan worden. Een spoedzoeker komt niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Maar heeft wel heel dringend een andere woning nodig.

Spoedzoekerswoningen zijn tijdelijke woningen. Een spoedzoeker doet er dus alles aan om zo snel mogelijk weer naar een andere woonruimte te verhuizen. Dan komt de tijdelijke woning weer vrij voor andere spoedzoekers.

Wat doet de gemeente?

De gemeente beoordeeld of u wel of geen spoedzoeker bent. Bent u een spoedzoeker? Dan besluiten wij in welke spoedzoekerscategorie u valt. Dit geven wij door aan de woningcorporatie.

Wat doet de woningcorporatie?

De woningcorporatie gaat over de tijdelijke woningen en de verhuur hiervan. U huurt de tijdelijke woning dus van de woningcorporatie.

 • Allereerst kijkt u of u in aanmerking komt voor een spoedzoekerswoning. U kunt dit doen door te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet die hieronder omschreven staan.
 • Denkt u dat u in aanmerking komt? Dan kunt u een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen.
 • Als wij uw aanvraagformulier en alle informatie en bewijsstukken hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 • Binnen 8 weken krijgt u antwoord van ons of u een spoedzoeker bent. U komt dan op de wachtlijst te staan voor een woning.
 • Is er een spoedzoekerswoning vrij? Dan hoort u van ons of u aan de beurt bent.
 • De woningcorporatie neemt daarna contact met u op om het huurcontract te ondertekenen.

U moet in ieder geval aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder, en;
 • u staat minimaal 3 jaar ingeschreven als inwoner van gemeente Hollands kroon, en;
 • u staat minimaal 6 maanden ingeschreven bij het woonruimte verdeelsysteem Woonmatch Kop van Noord-Holland, en;
 • uw (gezamenlijke) inkomen, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 47.699,- voor een eenpersoonshuishouden en € 52.671,- voor een meerpersoonshuishouden (normbedragen 2024), en;
 • u kunt aantonen dat er sprake is van een levens ontwrichtende woonsituatie waarbij de kans bestaat dat u en/of uw inwonende kind(eren) bedreigd, beschadig of dakloos worden.

Daarnaast zijn er drie categorieën waar u in moet passen om als spoedzoeker aangemerkt te worden. Dit worden spoedzoekerscategorieën genoemd. Alleen de volgende groepen komen hiervoor in aanmerking:

 1. Categorie 1: ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar waarbij door een relatiebreuk, sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie doordat zij nog samenwonen met hun ex-partner in dezelfde woning of doordat zij inwonen bij een ander huishouden door de relatiebreuk;
 2. Categorie 2: ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar waarbij als gevolg van een relatiebreuk, sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie;
 3. Categorie 3: inwoners waarbij er sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie.

Bewijs van levensontwrichtende situatie

De levensontwrichtende situatie wordt omschreven door:

 • Uzelf;
 • eventuele betrokken verplichte of vrijwillige hulpverlening;
 • eventueel iemand vanuit uw netwerk.

In deze omschrijving wordt ook uitgelegd waarom een spoedzoekerswoning een oplossing is in uw situatie. Denk bijvoorbeeld aan Veilig Thuis, jeugd- en gezinsbeschermers, jeugd medewerkers, gezinsvoogd, pedagoog, proces-verbaal politie, hulpverlening wijkteam of andere instellingen.

Aanvullend onafhankelijk, deskundig onderzoek

Heeft u een aanvraag gedaan en is er volgens ons verder onderzoek nodig of uw (woon)situatie levensontwrichtend is? Dan kunnen wij bijvoorbeeld een medisch onderzoek laten doen. Een onafhankelijke deskundige doet dit onderzoek. Vinden wij dit onderzoek nodig en weigert u medewerking aan dit onderzoek? Dan kunnen wij niet beoordelen of u recht heeft op een spoedzoekerswoning. U krijgt dan geen spoedzoekerswoning.

U komt niet altijd in aanmerking voor een spoedzoekerswoning. U krijgt géén spoedzoekerswoning als:

 1. u in aanmerking komt voor urgentie;
 2. u korter dan 3 jaar ingeschreven staat als inwoner in gemeente Hollands Kroon;
 3. u korter dan 6 maanden staat ingeschreven als woningzoekende in het woonruimte verdeelsysteem in de gemeente Hollands Kroon. Dit is bij Woonmatch Kop van Noord-Holland;
 4. er bij een relatiebreuk korter dan 2 jaar sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
 5. u hulp nodig hebt om voor uzelf te zorgen. Dit betekent dat:
  • deskundig advies aangeeft dat u begeleiding nodig heeft om zelfstandiger te worden of om eventuele overlast voor anderen te voorkomen, maar u niet akkoord gaat met de voorgestelde begeleiding (inclusief hoe lang en hoe vaak).
  • er bij u sprake is van psychiatrische problematiek of actieve verslavingsproblematiek welke nog behandeld moet worden;
  • u in aanmerking komt voor beschermd wonen of een andere vorm van wonen met begeleiding en/of behandeling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er een indicatie is voor beschermd wonen (WMO) of WLZ;
  • een woonvorm met begeleiding, coaching, training, zoals bijvoorbeeld Link-Inn, is mislukt door uw eigen toedoen.
 6. er geen sprake is van een urgent huisvestingsprobleem. Van een urgent huisvestingsprobleem is geen sprake als:
  • de woning die u nu heeft in slechte staat is;
  • uw huis te klein of te groot is voor uw huishouden;
  • u door medische klachten uw huidige woning en/of tuin niet meer zelf kan onderhouden;
  • u door werk naar de regio wil of moet verhuizen;
  • u een conflict heeft met de buren;
  • u overlast ervaart waardoor u de woning wilt verlaten.
 7. u het huisvestingsprobleem zelf had kunnen voorkomen of anders had kunnen oplossen. Hiervan is in ieder geval sprake als:
  • u zelf de middelen heeft om het huisvestingsprobleem op te lossen. Denk hierbij aan uw uw inkomen, vermogen of netwerk;
  • u er niet alles, wat tot uw mogelijkheden behoort, aan heeft gedaan om het huisvestingsprobleem te voorkomen of op te lossen;
  • u niet aantoonbaar actief en breed heeft gereageerd op passende woonruimten, vanaf het moment dat u kon weten dat u dakloos zou worden;
  • u een passende woonruimte van de woningcorporatie heeft afgewezen, vanaf het moment dat u kon weten dat u dakloos zou worden;
  • u binnen zes maanden zelf een nieuwe woning kunt vinden, met uw inschrijfduur als woningzoekende.
 8. u het huisvestingsprobleem had kunnen voorkomen of had kunnen oplossen door gebruik te maken van een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening is een bestaande voorziening of regeling. Bijvoorbeeld een traplift, aanpassing in de woning, urgentie, beschermd wonen.
 9. het huisvestingsprobleem waarvoor u hulp vraagt, is ontstaan door iets wat u of iemand anders in uw huis heeft gedaan, en wat u te verwijten valt. Hiervan is in ieder geval sprake:
  • als u uit uw huis wordt gezet door huurschuld, overlast, criminaliteit of andere problemen die door iemand in uw huis zijn veroorzaakt;
  • als u naar gemeente Hollands Kroon bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte;
  • als uw tijdelijke huurcontract afloopt.
 10. u financiële problemen heeft. Hier is in ieder geval sprake van als:
  • het u niet lukt om de kosten van huur, andere vaste lasten en boodschappen te betalen. Als u deze kosten niet kunt betalen dan is een spoedzoekerswoning niet de oplossing voor uw situatie;
  • u schulden heeft, tenzij aangetoond kan worden dat er met de schuldeisers een regeling is getroffen. Onder regeling wordt verstaan een betalingsregeling of een schuldregeling.

De spoedzoekerswoningen in Middenmeer zijn tijdelijke woningen. Er zijn ook andere inwoners van de gemeente Hollands Kroon dringend op zoek naar woonruimte. Daarom wonen er op de locatie in Middenmeer meerdere doelgroepen samen. Ook Oekraïense vluchtelingen en statushouders komen hier te wonen.

Huurcontract, vaste lasten en huurtoeslag

Krijgt u een spoedzoekerswoning toegewezen? Dan ondertekent u het huurcontract van de woningcorporatie. Net als bij andere sociale huurwoningen gaat u dan akkoord met bepaalde voorwaarden. Ook betaalt u maandelijks huur en kosten voor water en elektra. De hoogte van de huur is niet lager of hoger dan bij andere sociale huurwoningen. Omdat de tijdelijke woning een zelfstandige woonruimte is kunt u hier huurtoeslag voor aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt op basis van uw inkomen of u dit krijgt. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst.

tijdelijke woning weigeren

Als u de tijdelijke woning die toegewezen wordt niet wilt, zien we u niet meer als iemand die dringend een woning nodig heeft. Dan krijgt u geen spoedzoekerswoning meer.

De tijdelijke woningen zijn nog niet ingericht, u moet dus zelf voor meubels, gordijnen en een vloer zorgen.

De tijdelijke woningen hebben geen eigen tuin of balkon. Wel is er een gemeenschappelijke tuin waar u gebruik van kunt maken.

Er komen 1-, 3- en 4-kamerwoningen beschikbaar aan de Hoornseweg in Middenmeer.

Bij de toewijzing van een tijdelijke woning kijken wij hoe we de ruimtes het beste kunnen gebruiken. Daardoor kan het zijn dat meerdere gezinsleden één slaapkamer moeten delen. U kunt op de begane grond of op de eerste verdieping komen te wonen. Er is geen lift aanwezig.

Als u in aanmerking komt voor een tijdelijke woning, is het niet mogelijk om uw voorkeur aan te geven welke tijdelijke woning en/of verdieping u wilt komen te wonen.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereid voordat u een aanvraag doet. Dit doet u als volgt:

 • Bekijk de voorwaarden;
 • Denkt u dat u mogelijk in aanmerking komt? Dan kunt u een aanvraag doen. Als wij het aanvraagformulier en de nodige informatie en bewijsstukken hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Let op: Stuur bij uw aanvraag alle bewijsstukken mee!
Wat u meestuurt leest u verderop onder het kopje ‘Welke bewijsstukken stuur ik mee?‘.

Spoedzoekerswoningen worden toegewezen via directe bemiddeling door de woningcorporatie. Heeft u een positief besluit gekregen en bent u ingedeeld in een spoedzoekerscategorie?

Zodra er een tijdelijke woning vrij komt kijken wij wie er als eerste aan de beurt is. Dit noemen wij de rangorde. Omdat er maar een beperkt aantal woningen beschikbaar zijn, kan het lang duren. Misschien heeft u in de tussentijd zelf al andere woonruimte gevonden. Is er geen tijdelijke woning vrij? Dan bent u spoedzoeker en komt u op de wachtlijst voor een spoedzoekerswoning.

De rangorde is als volgt:

 1. als eerste komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij door een relatiebreuk sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie doordat zij nog samenwonen met hun ex-partner in dezelfde woning of doordat zij inwonen bij een ander huishouden door de relatiebreuk, waarbij sprake is van verplichte hulpverlening;
 2. als tweede komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij door een relatiebreuk sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie doordat zij nog samenwonen met hun ex-partner in dezelfde woning of doordat zij inwonen bij een ander huishouden door de relatiebreuk, waarbij sprake is van vrijwillige hulpverlening;
 3. als derde komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij door een relatiebreuk sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie, waarbij sprake is van verplichte hulpverlening;
 4. als vierde komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij door een relatiebreuk sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie, waarbij sprake is van vrijwillige hulpverlening;
 5. als vijfde komen inwoners in aanmerking waarbij er sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie. Waarbij sprake is van verplichte hulpverlening;
 6. als zesde komen woningzoekende inwoners in aanmerking. Waarbij er sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie, waarbij sprake is van vrijwillige hulpverlening;
 7. als zevende komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij dooreen relatiebreuk, sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie doordat zij nog samenwonen met hun ex-partner in dezelfde woning of doordat zij inwonen bij een ander huishouden door de relatiebreuk, waarbij geen hulpverlening betrokken is;
 8. als achtste komen ouders met inwonende kinderen tot 23 jaar in aanmerking. Waarbij door een relatiebreuk, sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie, waarbij geen hulpverlening betrokken is;
 9. als negende komen inwoners waarbij er sprake is van een levensontwrichtende woonsituatie in aanmerking. Waarbij geen hulpverlening betrokken is;

  Bij situaties met dezelfde rangorde:
 10. als meerdere woningzoekenden met dezelfde rangorde in aanmerking komen, dan krijgen de mensen die eerder een besluit hebben gekregen voor een spoedzoekerscategorie voorrang op de mensen die dat later hebben gekregen. Wij kijken hierbij dus naar de datum van het besluit. Deze datum staat op uw brief.
 11. als meerdere woningzoekenden met dezelfde rangorde in aanmerking komen en de beschikkingsdatum is gelijk, dan hebben woningzoekenden die in het dorp wonen waar de spoedzoekerswoningen staan, voorrang op woningzoekende die ergens anders in de gemeente wonen. Dit geldt alleen als ze minimaal de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag hun woonadres in het betreffende dorp hebben.
 12. als meerdere woningzoekenden met dezelfde rangorde in aanmerking komen, dan wordt de woning door loting toegewezen aan één van deze woningzoekenden.

Heeft u een partner? Dan stuurt u de bewijsstukken van u en uw partner. U stuurt de volgende bewijsstukken allemaal mee met uw aanvraag:

 • een door beiden ondertekend echtscheidingsconvenant, bevestiging ontbinding geregistreerd partnerschap, bevestiging ontbinding samenlevingscontract;
 • een door beiden ondertekend ouderschapsplan (opgemaakt door een mediator, advocaat, rechtbank of notaris) waarin staat hoe de verdeling van de zorg is van de kind(eren) tot 23 jaar;
 • inkomensverklaring van de belastingdienst over 2022 of 2023 (dit heet een IB60 formulier) van alle volwassen personen die meeverhuizen. Voor (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt niet mee. U kunt deze gratis downloaden via: www.belastingdienst.nl of via de telefoon vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543;
 • recent bewijs inkomen: loonstrook, uitkeringsspecificatie van afgelopen maand;
 • bewijsstuk/informatie huidige woonsituatie: huurovereenkomst, hypotheekakte, tijdelijke verblijf;
 • verklaring meerderjarige kind(eren) dat zij gaan inwonen bij aanvrager;
 • bankafschrift van de afgelopen maand van alle bankrekeningen op naam van aanvrager(s) en kinderen, indien deze een bankrekening hebben. Het gaat om Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen. Let op: dit geldt ook voor PayPalaccounts en cryptovaluta etc.
 • bewijs hulpverlening bevat: contactgegevens hulpverlener, een omschrijving waarom er sprake is van een levensontwrichtende situatie en uitleg waarom dit opgelost wordt met een spoedzoekerswoning;
 • een omschrijving van iemand uit het sociale netwerk die getuigt van de levensontwrichtende situatie en waarom dit opgelost wordt met een spoedzoekerswoning;
 • eventueel: andere, aanvullende bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat er sprake is van een levensontwrichtende situatie en/of waarmee u kunt aantonen dat een spoedzoekerswoning dit oplost.

Binnen 8 weken krijgt u van ons een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor een spoedzoekerswoning.

Wij controleren bij de aanvraag of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kunt de gegevens dan aanvullen. In dat geval kan uw aanvraag langer duren. Zorgt u daarom dat uw aanvraag compleet is? Dan kunnen wij uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen.

Lukt het ons niet om binnen 8 weken een besluit te nemen? Dan sturen wij u hier een bericht over. Hierin staat dan ook hoeveel extra tijd wij nog nodig hebben.

Soms is het nodig om een (medisch) onderzoek uit te voeren of om uw situatie toe te lichten in een gesprek. In dat geval kan uw aanvraag langer duren dan 8 weken.

Als u een spoedzoekersbesluit krijgt, is deze 12 maanden geldig. Heeft u binnen 12 maanden geen spoedzoekerswoning toegewezen gekregen? Dan kunt u verlenging aanvragen. U leest hier meer over bij het kopje ‘Kan het besluit worden verlengd?‘.

Verloopt uw spoedzoekersbesluit bijna? U kunt een verlenging aanvragen. Dit moet u minimaal 2 weken voor het verstrijken van de einddatum bij ons aanvragen. Hoe u dit aanvraagt staat in het besluit dat u van ons heeft gekregen.

Bent u te laat met het aanvragen van een verlenging? Dan kunnen wij niet verlengen. Het eerder genomen besluit vervalt dan. Wilt u toch nog in aanmerking komen voor een spoedzoekerswoning? Dan kunt u een nieuwe aanvraag doen. Wij beoordelen uw aanvraag dan helemaal opnieuw.

Omdat er een groot tekort aan woningen is wordt op meer plekken in de gemeente Hollands Kroon gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Dit proces kost veel tijd. Het kan hierdoor lang duren voordat er meer tijdelijke woningen voor spoedzoekers komen. Als hier meer informatie over bekend is kunt u dit terugvinden op onze website.

Tips om zelf een woning te vinden

Komt u niet in aanmerking voor een spoedzoekerswoning? Gebruik dan deze tips voor het zoeken naar een andere woonruimte:

 • reageer binnen het hele gebied van Woonmatch Kop Noord-Holland op woningen, dus in heel Hollands Kroon en ook in Den Helder en Schagen.
 • u kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders.
 • heeft u wel eens gedacht aan woningruil? Zie ook: www.ruilmijnwoning.nl.
 • kunt u inwonen bij familie, vrienden of kennissen of een kamer huren?
 • onderzoek opties voor tijdelijke huisvesting zoals tijdelijke verhuur of pensionopvang, bijvoorbeeld via dnoDoen.
 • kijk eens in een andere regio naar woonruimte.
 • staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende? Schrijf u dan in als woningzoekende bij de wooncorporaties en reageer regelmatig op de woningadvertenties. Dit kan op www.woonmatchkopnh.nl, de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland.