Woningen voor spoedzoekers

In Middenmeer worden 16 woningen voor spoedzoekers gebouwd. Deze komen in een gebouw waar ook woningen voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders zijn. Als het goed is zijn de woningen vanaf september bewoonbaar.   

Op deze pagina vindt u informatie over of u in aanmerking komt voor een woning,  en hoe u een aanvraag kunt doen.  

Visualisatie tijdelijke woningen Middenmeer Hoornseweg
Deze foto geeft een impressie van de woningen

Tips om zelf een woning te vinden

 • reageer binnen het hele gebied van Woonmatch Kop Noord-Holland op woningen, dus in heel Hollands Kroon en ook in Den Helder en Schagen.
 • u kunt zich ook inschrijven bij (particuliere) verhuurders.
 • heeft u wel eens gedacht aan woningruil? Zie ook: www.ruilmijnwoning.nl.
 • kunt u inwonen bij familie, vrienden of kennissen of een kamer huren?
 • onderzoek opties voor tijdelijke huisvesting zoals tijdelijke verhuur of pensionopvang, bijvoorbeeld via dnoDoen.
 • kijk eens in een andere regio naar woonruimte.
 • staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende? Schrijf u dan in als woningzoekende bij de wooncorporaties en reageer regelmatig op de woningadvertenties. Dit kan op www.woonmatchkopnh.nl, de website voor woningzoekenden in de regio Kop van Noord-Holland.

Veel gestelde vragen woningen voor spoedzoekers

U kunt in aanmerkingen komen voor een spoedzoekersbesluit als u;

 • een inwoner bent van gemeente Hollands Kroon en dit moment leeft in een vervelende of verstoorde woonsituatie,
 • deze situatie schadelijk of ongezond is voor u en/of uw kinderen, en daarom niet langer meer kan duren,
 • u ondanks deze situatie niet in aanmerking komt voor een urgentiebesluit.

U moet ook aan de onderstaande voorwaarden voldoen;

 • u kunt laten zien dat uw woonsituatie vervelend en verstoord is en u deze niet langer vol kunt houden,
 • u bent 18 jaar of ouder,
 • u staat minimaal 3 jaar ingeschreven als inwoner van gemeente Hollands Kroon,
 • u staat minimaal 6 maanden ingeschreven bij het woonruimte verdeelsysteem Woonmatch Kop van Noord-Holland,
 • uw (gezamenlijke) inkomen, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 47.699,- voor een eenpersoonshuishouden en € 52.671,- voor een meerpersoonshuishouden (normbedragen 2024)

Ook moet uw situatie passen in één van de onderstaande groepen

 • u heeft inwonende kinderen tot 23 jaar. En u moet na een relatiebreuk nog samenwonen met uw ex-partner of inwonen bij een ander huishouden,
 • u heeft inwonende kinderen tot 23 jaar. En na een relatiebreuk heeft u problemen met het vinden of houden van woonruimte,
 • u heeft geen kinderen of geen inwonende kinderen jonger dan 23 jaar.

Hoe kan ik laten zien dat mijnwoonsituatie in aanmerking komt?

Uw leefsituatie wordt schriftelijk omschreven door;

 • uzelf,
 • eventuele betrokken verplichte of vrijwillige hulpverlening zoals Veilig Thuis, jeugd- en gezinsbeschermers, jeugd medewerkers, gezinsvoogd, pedagoog, proces-verbaal politie, hulpverlening wijkteam of andere instellingen,
 • eventueel iemand vanuit uw netwerk zoals familie, buren of vrienden.
 • In deze verklaring staat ook waarom een spoedzoekerswoning een oplossing is in uw situatie.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereid voordat u een aanvraag doet. Dit doet u als volgt:

 • U controleert of u aan alle voorwaarden voldoet
 • Denkt u dat u mogelijk in aanmerking komt? Dan vult u het aanvraagformulier in.
 • U stuurt informatie en bewijsstukken mee met uw aanvraag

Let op: Stuur bij uw aanvraag alle bewijsstukken mee!
Wat u meestuurt leest u verderop onder het kopje ‘Welke bewijsstukken stuur ik mee?‘.

Verhuist uw partner mee? Dan stuurt u de bewijsstukken van u en uw partner.

 • een door beiden ondertekend echtscheidingsconvenant, bevestiging ontbinding geregistreerd partnerschap, bevestiging ontbinding samenlevingscontract;
 • een door beiden ondertekend ouderschapsplan (opgemaakt door een mediator, advocaat, rechtbank of notaris) waarin staat hoe de verdeling van de zorg is van de kind(eren) tot 23 jaar;
 • inkomensverklaring van de belastingdienst over 2022 of 2023 (dit heet een IB60 formulier) van alle volwassen personen die meeverhuizen. Voor (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt niet mee. U kunt deze gratis downloaden via: www.belastingdienst.nl of via de telefoon vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543;
 • recent bewijs inkomen: loonstrook, uitkeringsspecificatie van afgelopen maand;
 • bewijsstuk/informatie huidige woonsituatie: huurovereenkomst, hypotheekakte, tijdelijke verblijf;
 • verklaring meerderjarige kind(eren) dat zij gaan inwonen bij aanvrager;
 • bankafschrift van de afgelopen maand van alle bankrekeningen op naam van aanvrager(s) en kinderen, indien deze een bankrekening hebben. Het gaat om Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen. Let op: dit geldt ook voor PayPalaccounts en cryptovaluta etc.
 • bewijs hulpverlening bevat: contactgegevens hulpverlener, een omschrijving waarom er sprake is van een levensontwrichtende situatie en uitleg waarom dit opgelost wordt met een spoedzoekerswoning;
 • een omschrijving van iemand uit het sociale netwerk die getuigt van de levensontwrichtende situatie en waarom dit opgelost wordt met een spoedzoekerswoning;
 • eventueel: andere, aanvullende bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat er sprake is van een levensontwrichtende situatie en/of waarmee u kunt aantonen dat een spoedzoekerswoning dit oplost.

De gemeente kijkt of u inderdaad een spoedzoeker bent en kijkt in welke groep u valt. Dat hoort uw binnen 8 weken. Bent u een spoedzoeker, dan zetten wij u op de wachtlijst.

Is er een woning voor u beschikbaar, dan laten wij dat u weten. De woningcorporatie verhuurt deze woningen en neemt daarna contact met u op om het huurcontract te ondertekenen.

Vanaf september 2024 komen er 1-, 2-, 3- en 4-kamerwoningen in Middenmeer beschikbaar. Deze woningen hebben geen eigen tuin of balkon. Wel is er een gemeenschappelijke tuin waar u gebruik van kunt maken. De woningen zijn nog niet ingericht, u moet dus zelf voor meubels, gordijnen en vloerbedekking zorgen.

In de gemeente Hollands Kroon wordt gekeken naar meer mogelijkheden voor spoedzoekerswoningen.

Spoedzoekerswoningen zijn voor u een tijdelijke oplossing. Maar er is geen maximale tijd waarbinnen u moet verhuizen. U doet er wel alles aan om zo snel mogelijk weer naar een andere woonruimte te verhuizen. Dan komt de woning weer vrij voor andere spoedzoekers.

Woongebouw Middenmeer

Naast de 16 woningen voor spoedzoekers zijn er ook nog 16 voor statushouders en 16 voor Oekraïense vluchtelingen. Met deze bewoners deelt u de gemeenschappelijke ruimte. Op de woonlocatie is op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur locatieondersteuning bereikbaar. Daarnaast is op deze werkdagen elke dag een dagdeel de locatieondersteuning aanwezig.  Deze is het aanspreekpunt voor alle bewoners en omwonende die hier wonen met vragen. 

Huurcontract, huurtoeslag en overige contracten

Voor de woning tekent u het huurcontract van de woningcorporatie. Net als bij andere sociale huurwoningen gaat u dan akkoord met bepaalde voorwaarden. U betaalt maandelijks huur aan de woningcorporatie. Omdat het een zelfstandige woonruimte is kunt u hier huurtoeslag voor aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt op basis van uw inkomen of u dit krijgt. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst.

U moet zelf contracten voor water, energie en als u dit wilt internet en TV afsluiten.

Spoedzoekerswoning weigeren

Als u de spoedzoekerswoning die toegewezen wordt niet wilt en weigert, dan zien we u niet meer als iemand die dringend een woning nodig heeft. Uw spoedzoekersbesluit vervalt en u maakt geen kans meer op een andere spoedzoekerswoning.

Als uw relatie, met een duurzame gemeenschappelijke huishouding, korter heeft geduurd dan 2 jaar.

Als u hulp nodig hebt om voor uzelf te zorgen. Dit betekent dat:

 • deskundig advies aangeeft dat u begeleiding nodig heeft om zelfstandiger te worden of om eventuele overlast voor anderen te voorkomen, maar u niet akkoord gaat met de voorgestelde begeleiding (inclusief hoe lang en hoe vaak).
 • er bij u sprake is van psychiatrische problematiek of actieve verslavingsproblematiek welke nog behandeld moet worden;
 • u in aanmerking komt voor beschermd wonen of een andere vorm van wonen met begeleiding en/of behandeling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er een indicatie is voor beschermd wonen (WMO) of WLZ;
 • een woonvorm met begeleiding, coaching, training, zoals bijvoorbeeld Link-Inn, is mislukt door uw eigen toedoen.

Als u het huisvestingsprobleem had kunnen voorkomen of had kunnen oplossen door gebruik te maken van een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening is een bestaande voorziening of regeling. Bijvoorbeeld een traplift, aanpassing in de woning, urgentie, beschermd wonen.

Als:

 • de woning die u nu heeft in slechte staat is;
 • uw huis te klein of te groot is voor uw huishouden;
 • u door medische klachten uw huidige woning en/of tuin niet meer zelf kan onderhouden;
 • u door werk naar de regio wil of moet verhuizen;
 • u een conflict heeft met de buren;
 • u overlast ervaart waardoor u de woning wilt verlaten.
 • u zelf de middelen heeft om het huisvestingsprobleem op te lossen. Denk hierbij aan uw inkomen, vermogen of netwerk;
 • u er niet alles, wat tot uw mogelijkheden behoort, aan heeft gedaan om het huisvestingsprobleem te voorkomen of op te lossen;
 • u niet aantoonbaar actief en breed heeft gereageerd op passende woonruimten, vanaf het moment dat u kon weten dat u dakloos zou worden;
 • u een passende woonruimte van de woningcorporatie heeft afgewezen, vanaf het moment dat u kon weten dat u dakloos zou worden;
 • u binnen zes maanden zelf een nieuwe woning kunt vinden, met uw inschrijfduur als woningzoekende.
 • u uit uw huis wordt gezet door huurschuld, overlast, criminaliteit of andere problemen die door iemand in uw huis zijn veroorzaakt;
 • u naar gemeente Hollands Kroon bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte;
 • uw tijdelijke huurcontract afloopt.
 • het u niet lukt om de kosten van huur, andere vaste lasten en boodschappen te betalen. Als u deze kosten niet kunt betalen dan is een spoedzoekerswoning niet de oplossing voor uw situatie;
 • u schulden heeft, tenzij aangetoond kan worden dat er met de schuldeisers een regeling is getroffen. Onder regeling wordt verstaan een betalingsregeling of een schuldregeling.