Tijdelijke woningen Hoornseweg Middenmeer

In Middenmeer komen tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Dit heeft het college besloten onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. Als alles volgens planning loopt, staan deze tijdelijke woningen voor het einde van 2024 op het terrein nabij Hoornseweg 13 in Middenmeer.

Elk jaar krijgen we van het Rijk een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Door woningtekort is het voor de woningcorporaties in Hollands Kroon nu al lastig om statushouders een sociale huurwoning toe te wijzen. Ook vangen we in onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op vanwege de oorlog in het land. Er is geen verwachting dat zij op korte termijn terug kunnen keren naar hun thuisland. Daarnaast zijn er lokale inwoners met een spoedvraag voor huisvesting, zoals mensen die door een scheiding dakloos dreigen te worden (spoedzoekers).

Daarom heeft het college besloten om voor een aantal doelgroepen tijdelijk extra woonruimte te creëren.

Hoornseweg nabij nummer 13 in Middenmeer

De afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar welke locatie geschikt kan zijn voor de tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers. Deze locaties zijn beoordeeld of ze bijvoorbeeld dicht bij een supermarkt en openbaar vervoer liggen, of elektriciteit aanwezig is etc. De locatie nabij Hoornseweg 13 in Middenmeer blijkt voor nu het meest geschikt te zijn voor 48 tijdelijke woningen. Er zijn nog geen plannen voor deze locatie en de locatie kan – onder vergunningsvoorwaarde- 10 jaar gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting. Het ligt aan de rand van de kern en dichtbij openbaar vervoer en andere voorzieningen.

Verder zoeken naar meer geschikte locaties

Met alleen de locatie in Middenmeer zijn we er helaas nog niet. Er zijn meer tijdelijke woonruimtes nodig. Daarom zoeken we ook op andere plekken naar locaties hiervoor.

De komende maanden wordt het plan voor tijdelijke woningen nabij de Hoornseweg verder uitgewerkt

Via onder andere informatiebijeenkomsten gaan we alvast met inwoners (en andere doelgroepen) in gesprek over de plannen. De reacties en ideeën verwerken we in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college wil vervolgens dat de raad haar (eventuele) wensen en bedenkingen meegeeft over deze locatie, voordat het college definitief besluit over de locatie. Daarna kan het plan worden uitgevoerd om van deze locatie een prettig en leefbaar woonwijkje te maken.

Updates

Aan de Hoornseweg in Middenmeer wordt hard gewerkt aan de 48 tijdelijke woningen voor Oekraiense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Dit omdat er een groot tekort is aan woningen, ook in de gemeente Hollands Kroon. Door een aantal woningen tijdelijk toe te voegen werkt de gemeente Hollands Kroon aan de opgave voor opvang en huisvesting van deze doelgroepen.

Hoe gaat het met de bouw aan de Hoornseweg?

Bouwbedrijf Tuin Den Helder heeft de fundering klaar gemaakt voor de plaatsing van de tijdelijke woningen. Binnen twee weken komen de vrachtwagens om de eerste tijdelijke woningen te plaatsen.

Geplande oplevering

Als alles volgens plan gaat, worden de woningen half/eind september opgeleverd. Dan ontvangen de bewoners de sleutels van deze woningen.

Inschrijving spoedzoekerswoningen

Van de 48 tijdelijke woningen aan de Hoornseweg zijn 16 woningen voor spoedzoekers. Van 9 tot en met 23 mei 2024 is het mogelijk om in te schrijven. Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een spoedzoekerswoning. Ook zijn er verschillende bewijzen nodig. Op www.hollandskroon.nl/spoedzoekerswoning leest u of u in aanmerking komt voor een spoedzoekerswoning en welke bewijzen nodig zijn. Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij u voor inschrijving eerst de informatie goed door te lezen.

Op donderdag 8 februari 2024 gaan de werkzaamheden van start voor de bouw van tijdelijke woningen aan de Hoornseweg in Middenmeer.

Op 19 december heeft gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag is voor de tijdelijke huisvesting aan de Hoornseweg in Middenmeer.

Het college van Hollands Kroon heeft besloten om de locatie aan de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor drie doelgroepen, te weten opvang Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Omdat er een groot tekort aan woningen is, wordt op meer plekken in de gemeente gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Middenmeer is hierbij de eerste locatie die definitief wordt aangewezen.

Op 11 en 13 september zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners en belangstellenden.
De presentatie die op deze avonden is laten zien, vindt u hier:

Presentatie informatiebijeenkomst Middenmeer

Het verslag van deze avonden is naar de deelnemers gestuurd en vindt u hieronder of in het groene blok op deze pagina:

Verslag inwonersbijeenkomst Middenmeer

Veelgestelde vragen tijdelijke woningen Middenmeer

In Hollands Kroon is een onderzoek naar geschikte locaties gedaan. Een locatie moet minimaal voldoen aan:

· kan het snel en eenvoudig gerealiseerd worden

· kunnen er in de toekomst woningen worden gebouwd op deze grond

· ligt het in de buurt van voorzieningen, zoals een supermarkt en openbaar vervoer,

· moet er worden ver- of gebouwd voor de tijdelijke huisvesting

· is er elektriciteit en riool aanwezig

· kan het qua natuur en milieu

Er is een lijst met locaties gemaakt die getoetst zijn op deze voorwaarden. Uit deze toetsing zijn locaties gekomen die de grootste kans op haalbaarheid hadden. De locatie Middenmeer voldoet aan al deze voorwaarden. En omdat het terrein grotendeels bouwrijp is kunnen de tijdelijke woningen snel gerealiseerd worden. Gelet op de urgentie van de opgave van het huisvesten van verschillende doelgroepen is deze locatie als het meest kansrijk gezien.

Dit zijn verplaatsbare woningen die tijdelijk op een locatie staan waarin gewoond wordt.

Sinds de oorlog met Oekraïne vangen wij in Hollands Kroon vluchtelingen uit Oekraïne op (in 2023: circa 400). Dit is bijvoorbeeld in een voormalig zorgcentrum, in woningen die op de nominatie staan plaats te maken voor nieuwbouw en ook veel bij particulieren. Maar contracten lopen in de toekomst ten einde, dus moeten we voor een deel van deze vluchtelingen andere opvang hebben.

Elke gemeente heeft voor het huisvesten van statushouders een jaarlijkse wettelijke taakstelling (in 2023: 135). Statushouders zijn vluchtelingen uit landen als bijvoorbeeld Syrië die een vergunning hebben gekregen en in ons land mogen blijven wonen. Er ligt landelijk veel druk op de asielopvang. Door statushouders tijdig een plek te bieden in de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn verlicht dit de druk in de asielzoekerscentra.

Er is daarnaast ook in onze gemeente een lange wachtrij woningzoekenden. Binnen de gemeente zoeken we naar oplossingen voor langere termijn. Hiervoor zijn samen met woningcorporaties veel bouwprojecten in ontwikkeling. Om een oplossing te bieden voor de komende jaren is tijdelijke huisvesting nodig. Deze woningen bieden hiermee ook een oplossing voor lokale inwoners met een spoedvraag.

Voor onze inwoners, met name starters, jongeren en ouderen, komen er tot 2030 zo’n 1800 woningen bij. En de bedoeling is om meer te bouwen en te versnellen, dus dit aantal kan nog oplopen. Het gaat om zowel koop als huur.

Het plan is om 48 tijdelijke woningen te plaatsen. Deze zijn van verschillende groottes. De verdeling over de verschillende groepen is één derde per doelgroep.

Op de locatie willen wij tijdelijke huisvesting bieden aan Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Spoedzoekers zijn lokale inwoners die om verschillende redenen met spoed een woning moeten krijgen, bijvoorbeeld inwoners die zonder huis dreigen te raken door een scheiding.

Spoedzoekers zijn lokale inwoners die om verschillende redenen met spoed een huis moeten krijgen. Bijvoorbeeld inwoners die zonder huis dreigen te raken door een scheiding.

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die hun toekomst gaan opbouwen in onze gemeente. Dit zijn stellen, gezinnen met kinderen en soms alleenstaanden.

De gemeenten hebben op grond van de Huisvestingswet de verplichting om statushouders te huisvesten. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting om hen een inburgeringstraject aan te bieden van twee tot drie jaar. De bedoeling is dat ze daarna volledig meedoen in de maatschappij.

Oekraïense vluchtelingen: Dit zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. In sommige gevallen is de man ook aanwezig in het gezin. Veel Oekraïense volwassenen werken. Alle kinderen gaan naar school.

Statushouders: Vanaf het moment dat ze op de locatie wonen start het inburgeringstraject voor alle volwassenen. Dit betekent dat ze een programma volgen van minimaal 32 uur per week. Dit bestaat uit o.a. taallessen en werkervaringsplekken. Alle kinderen gaan binnen drie maanden naar school. Anderstalige kinderen volgen minimaal één jaar een schakelklas. Bij een schakelklas krijgen ze extra taallessen. Dit ter voorbereiding van het reguliere Nederlandse onderwijs. Dit geldt voor kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Spoedzoekers: Dit zijn lokale inwoners die naar school gaan, werken of eventueel een uitkering krijgen. Als er kinderen komen te wonen gaan die net als alle andere kinderen in de gemeente naar school.

Ja er is voldoende onderwijs. De schakelklas wordt onder andere geboden op de Peppel in Middenmeer. Hier is voldoende ruimte. Anderstalige kinderen volgen minimaal één jaar een schakelklas. Dit betekent dat ze extra taallessen krijgen. Dit ter voorbereiding van het reguliere Nederlandse onderwijs. Dit geldt voor kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Op de locatie is er beheer en toezicht. Uit ervaring blijkt dat er geen 24-uur toezicht nodig is. Daarnaast krijgen de verschillende doelgroepen ondersteuning door onder andere het wijkteam, Vluchtelingenwerk en Wonen Plus Welzijn.

Vervelend als u hinder ondervindt. Als u hinder ondervindt kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur via het telefoonnummer 088-3215000 of via de mail: tijdelijkehuisvesting@hollandskroon.nl

Momenteel zijn de plannen nog in ontwikkeling. Dit is daarom nog niet bekend.

Afhankelijk per situatie:

Oekraïense vluchtelingen kunnen hier verblijven zolang de opvangregeling geldt.

Statushouders met een verblijfsvergunning in afwachting zijn van een reguliere woning, verblijven hier tot er een voor hen geschikte reguliere woning beschikbaar is.

Spoedzoekers: deze voorwaarden worden nader uitgewerkt.

Dit varieert van eenkamerwoningen tot gezinswoningen met meerdere slaapkamers.

De tijdelijke woningen mogen – ondervergunningsvoorwaarde- 10 jaar blijven staan op de locatie in Middenmeer. De termijn is bepaald aan de hand van de noodzaak, de juridische regelgeving en financiële haalbaarheid van het project.

De woningen zijn tijdelijk en niet bedoeld voor permanente bewoning. Dit staat in de omgevingsvergunning. Hierdoor kan het niet permanent bewoond gaan worden.

De woningen zijn allen met zonnepanelen en gasloos.

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit tijdelijke bouw. De levensduur van de woningen is minimaal 25 jaar. Voor deze woningen zijn ook eisen gesteld aan milieubelasting en energieverbruik zodat zij ruim aan deze normen voldoen (MPG en Beng).

De komende maanden wordt het voorstel voor deze locatie verder uitgewerkt. De gemeente gaat met inwoners in gesprek over de plannen. De reacties worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de investeringen. Dan kan er verder gegaan worden om een prettig en leefbaar kleine woongemeenschap van te maken.

In het eerste kwartaal van 2024 is gestart met de bouw. Wij verwachten dat de eerste bewoners halverwege/eind 2024 kunnen intrekken.

Via onder andere informatiebijeenkomsten op 11 en 13 september gaan we met omwonenden (en anderen) in gesprek over de plannen. Tijdens deze avond geven wij meer informatie en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze avond kan via: tijdelijkehuisvesting@hollandskroon.nl.

Het college wil vervolgens dat de raad haar (eventuele) wensen en bedenkingen meegeeft over deze locatie, voordat het college definitief besluit over de locatie. Op een later moment vragen we de omwonenden om mee te denken over de inrichting van de locatie, denk aan groen, een speelvoorziening en andere zaken. Daarna kan het plan worden uitgevoerd om van deze locatie een prettig en leefbaar woonwijkje te maken.  

Via deze website kunt u op de hoogte blijven.

Neem dan gerust contact met ons op.