Omgevingsvergunning

Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen? Dan heeft u voor het (ver)bouwen mogelijk een omgevingsvergunning nodig. En voor het slopen een meldingsplicht. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Op de website van het omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. U weet meteen of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen:

Let op:

Participatie, de omgeving betrekken bij uw plannen

In onze gemeente geldt een participatieverordening. Ook vinden wij het vanzelfsprekend om uw omgeving te betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving vertellen over uw plannen, hen mee laten denken of samen uw plan verbeteren. Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit doet. Een handig stappenplan en een vragendocument helpen u om direct aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen omgevingsvergunning

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het Omgevingsloket Hieronder vindt u een stappenplan hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt bij het Omgevingsloket:

 • U logt in met uw Digi-D;
 • Geef aan dat u een vergunning wil aanvragen;
 • Kies aanvraag/melding;
 • Geef een naam op van de melding/vergunning en een korte omschrijving van de werkzaamheden;
 • Gegevens invullen. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens. Het is ook mogelijk om de aanvraag door een architect of bouwkundig bureau te laten doen. Zij kunnen u helpen om de aanvraag in te dienen en kunnen u helpen tijdens het proces. Dit raden wij u zeker aan als u geen ervaring heeft met het aanvragen van vergunningen;
 • Vul het adres in waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan uw eigen adres zijn maar ook een ander adres. Hierbij geeft u ook de eigendomssituatie aan;
 • Kies en omschrijf de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning wilt aanvragen. U kunt meerdere activiteiten tegelijk aanvragen. Hierbij geeft u ook een schatting van de bouwkosten;
 • Bijlagen toevoegen. Welke bijlagen u precies nodig heeft, leest u verder op deze pagina.

 • Omgevingsplan: kijk of het (ver)bouwplan past in het omgevingsplan. Het
  omgevingsplan kunt u vinden via de website van het omgevingsloket.
 • Bestemmingsplan: kijk of het (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan. De bestemmingsplannen kunt u vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .
 • Welstand: de gemeente toetst of het (verbouw)plan voldoet aan de welstandeisen. Dit betekent of uw plan past in de binnen de omgeving. Deze eisen staan voor ieder gebied aangegeven in de welstandsnota.
 • Landschap: onze gemeente heeft een grote afwisseling in landschappen. Om de landschappelijke kwaliteit te bewaren en versterken kijken we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen naar de ontstaansgeschiedenis en kwaliteiten van het gebied zoals beschreven in het Bijzonder Provinciaal Landschap en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland. Bekijk de pagina Cultuurhistorie voor meer informatie.
 • Andere vergunningen: behalve een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u ook andere vergunningen of meldingen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een uitweg, het kappen van een boom of het maken van reclame.
 • Wet Natuurbescherming: bekijk ook de Wet Natuurbescherming. De gemeente toetst een aanvraag ook aan de Wet Natuurbescherming. Het is goed om van voren te weten of het plan mogelijk schade aan de natuur veroorzaakt. Ook als het plan verder vergunningsvrij is.
 • Stikstof: De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Nederland. De gemeente is genoodzaakt om de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan te passen. Bij nieuwe en lopende aanvragen moet aanvullende informatie over het neerslaan van stikstof worden aangeleverd. Dit kan door middel van een Aerius-berekening voor de sloop-, aanleg-, en gebruiksfase. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Provincie Noord-Holland.
 • Heeft u voor het bouwen, verbouwen of slopen bijvoorbeeld een container, steiger of hijskraan nodig? En wilt u deze plaatsen op de openbare weg of andere gemeentegrond? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Deze kunt u online aanvragen.

Bent u voor uw plannen op zoek naar (originele) tekeningen of andere dossiers van uw pand? Dan kunt u deze bij ons uit het archief opvragen.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet u verschillende stukken aanleveren. Het is handig dat u de aanvraag meteen zo compleet mogelijk verstuurd. Zo vergroot u de kans dat er zo snel mogelijk een beslissing kan worden gemaakt.

De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning kunt u vinden op de website overheid.nl. De stukken die nodig zijn om uw aanvraag te beoordelen verschillen voor iedere activiteit. Dit hangt ook af van de complexiteit van uw aanvraag.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft u vaak de volgende tekeningen nodig:

 • Situatietekening
 • Geveltekeningen
 • Plattegronden
 • Doorsnedetekeningen
 • Detailtekeningen

Op of bij deze tekeningen kunnen ook gegevens nodig zijn over de thermische eigenschappen, brandpreventieve voorzieningen en de constructie. Daarnaast kan het nodig zijn dat u een bodemonderzoek, ecologisch onderzoek of archeologisch onderzoek laat uit voeren. Ook is er meestal een stikstofberekening nodig als u gaat bouwen of verbouwen. Verder is het goed om een onderbouwing (offerte of overeenkomst) van de bouwkosten aan te leveren. De bouwkosten zijn belangrijk zodat de leges voor het behandelen van uw aanvraag, goed worden berekend. Kijk hier voor de kosten: Legesverordening.

Aan het behandelen van ruimtelijke procedures (bijvoorbeeld omgevingsvergunning) zijn kosten verbonden. Wat de totale kosten zijn hangt af van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Voor sommige activiteiten worden vaste bedragen gerekend. Voor andere activiteiten is dit een percentage van uw bouwkosten.

Daarnaast kunnen er extra kosten worden berekend voor:

 • het beoordelen van rapporten
 • het voorleggen van uw plannen aan de welstandscommissie
 • het beoordelen van aanvullende stukken.

De hoogte van de leges staan in de Legesverordening.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan via het omgevingsloket wordt uw aanvraag door de gemeente in behandeling genomen. Hiervoor gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) een beslissing moet nemen op de aanvraag.

Eenvoudige aanvragen lopen via de reguliere procedure. Zoals bijvoorbeeld het kappen van een boom of het plaatsen van een dakkapel. Dit duurt in principe maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn één keer met zes weken te verlengen.

Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving, lopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal zes maanden.  Het bevoegd gezag kan beslissen om de termijn één keer met zes weken te verlengen.

Als u de aanvraag heeft gedaan gaat de termijn direct lopen. Het kan zijn dat wij u vragen om de gegevens aan te vullen. Bijvoorbeeld wanneer er iets ontbreekt of  iets niet klopt. In dat geval stopt de beslistermijn van de aanvraag tijdelijk. Deze gaat weer lopen als u de aanvulling heeft gedaan of wanneer de aanvullingstermijn verloopt. De gemeente brengt u op de hoogte van de lengte van de aanvullingstermijn.

Beschikking

Wanneer uw aanvraag compleet is en beoordeeld ontvangt u een beschikking. De beschikking is de beslissing op uw vergunningaanvraag. Naast dat deze beschikking aan u bekend wordt gemaakt wordt deze ook bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u bezwaar maken of een beroep aantekenen. Na bekendmaking van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen.

U kunt bezwaar maken tegen een beschikking die volgens de reguliere procedure is verlopen. Nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u nog in beroep (bij de rechtbank). En als u wilt in hoger beroep (bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaan. Tegen een aanvraag die de uitgebreide procedure volgt, kunt u eerst zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. Na het besluit kunt u nog in beroep en hoger beroep gaan.

Na het bekend maken van de beschikking kan een belanghebbende binnen zes weken een bezwaar, zienswijze of beroep aantekenen. Het is mogelijk dat dit bezwaar of beroep invloed heeft op de afgegeven beschikking. Daarom is het verstandig te wachten met de werkzaamheden tot in ieder geval zes weken na bekendmaking. In een aantal gevallen moet u wachten met de werkzaamheden tot deze termijn voorbij is. Bijvoorbeeld voor slopen of het kappen van bomen. Dit komt omdat deze werkzaamheden niet teruggedraaid kunnen worden. U kunt de werkzaamheden in elk geval uitvoeren wanneer de beschikking onherroepelijk is geworden.

Een vergunning aanvragen of een bestemmingsplan aanpassen kosten niet alleen geld, maar ook tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures en hoeveel tijd dit kost. Natuurlijk proberen wij altijd om de tijd zo kort mogelijk te houden. 

Reguliere omgevingsvergunning 

De beslissing over een gewone (reguliere) omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze tijd mogen wij één keer verlengen met zes weken. 

Uitgebreide omgevingsvergunning 

Complexere aanvragen met een (hoger) risico voor de omgeving gaan via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de beslistermijn zes maanden. Deze mag één keer met zes weken verlengd worden.

Wij hebben u een vergunning verleend om te gaan bouwen en/of iets te slopen. In de vergunning staat dat u verplicht bent wijzigingen, zoals start-en gereedmelding, aan ons te melden. Dit kunt u via het online formulier doen.

Er zijn 3 mogelijke wijzigingen:

1. Start en het gereedmelden van uw werkzaamheden

Startmelding
Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren.

Gereedmelding
Dit moet uiterlijk op de 1e werkdag na het afronden van de bouwwerkzaamheden. U mag het pand niet eerder in gebruik nemen totdat u heeft gemeld dat het pand gereed is.

U kunt deze meldingen alleen digitaal of schriftelijk doen.

2. Uitstel start bouw aanvragen

Wij gaan ervan uit dat:

 • de werkzaamheden binnen 26 weken na de datum van verlening van de vergunning starten;
 • dat de werkzaamheden niet langer dan 6 maanden stilliggen.

Mocht dit niet lukken, dan moet u dit uiterlijk 2 weken vóór het verlopen van uw vergunning bij ons aangeven. Let op! De aanvraag kan positief of negatief beoordeeld worden. Wij kunnen uw vergunning ook intrekken. Hiervoor is beleid opgesteld. Dit leest u op de website van Overheid.nl.

3. Vergunning intrekken

Wanneer u geen gebruik van de vergunning maakt, kunt u ons vragen om de vergunning in te trekken. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, kunnen wij ook zelf de vergunning intrekken. Het beleid hiervoor leest u op de website van Overheid.nl.

Het doorgeven van een wijziging is gratis maar verplicht.

Nadat wij de melding hebben ontvangen registreren wij deze. Wanneer u niets van ons hoort, hebben wij alles in goede orde ontvangen en verwerkt. Wel kan het zo zijn dat wij bij u op locatie ter controle langskomen. 

 

Wilt u een gebouw, woning of een deel daarvan slopen? Dan moet u in de volgende gevallen een sloopmelding doen:

 • Als er bij de sloop tien kubieke meter of meer afval vrijkomt.
 • Als u bij de sloop asbest verwijdert.

Op de site van het Omgevingsloket kunt u een check doen. Hierna ziet u meteen of u een melding moet doen of een vergunning nodig hebt.

Let op

Geef door waar u verblijft

Als u een woning laat slopen, wordt het adres van de woning beëindigd. Dit heeft te maken met de wetgeving van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Verblijft u tijdens de bouw op een ander of hetzelfde adres? Geef uw adres aan ons door.

Wel of geen asbest?

Wilt u asbest in of rondom uw pand (laten) verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding indienen. Panden van voor 1994 kunnen op onverwachte plekken asbest bevatten. Asbest is niet altijd te herkennen. Als u gaat breken of slopen is een asbestinventarisatierapport nodig. Het inventarisatierapport maakt duidelijk of er asbest aanwezig is of niet.

Een sloopmelding kunt u maken op de site van het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk vijf werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel;
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Bij slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Wilt u één of meer bomen verwijderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. In de bomenlijst Hollands Kroon staat of en wanneer u deze moet aanvragen. De omgevingsvergunning wordt verleend door het college van Burgemeester & Wethouders (bevoegd gezag). De bomenlijst maakt onderdeel uit van de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL).

Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.