Jaarrekening 2023 en bestuursrapportage 2024 vastgesteld tijdens raadsvergadering van 23 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 mei 2024, 10.34

De raad stemde in de vergadering van 23 mei unaniem in met de jaarrekening over 2023. In de jaarrekening staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente van het afgelopen jaar. Het college legt hiermee verantwoording af over wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan met het gemeenschapsgeld. Er werd een positief saldo gepresenteerd van ca. 3 miljoen. Het saldo bestaat vooral uit niet uitgegeven gelden voor de opvang van Oekraïners. De kosten van de opvang lopen dit jaar en de komende jaren echter nog door. Het positieve saldo wordt gestort in de algemene reserve, zeg maar de spaarpot van de gemeente.

Eerste bestuursrapportage 2024

Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken van ambities en financiën in het lopende jaar. Dit wordt gedaan via een zogenaamde bestuursrapportage (berap). In de eerste berap van dit jaar zien we dat de prognose is dat dit jaar met een tekort wordt afgesloten van ruim €350.000. Dit komt vooral door het verwerken van een aantal investeringen. Ook de eerste bestuursrapportage is door de raad unaniem vastgesteld.

Bestuursovereenkomst met het COA

De afspraken met het COA omtrent de tijdelijke opvang van asielzoekers worden door het college vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst is door het college voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat de aandachtspunten, die door diverse fracties in een eerder stadium zijn aangegeven, meegenomen zijn bij de te maken afspraken. Denk hierbij aan afspraken over bijvoorbeeld de duur van de opvang en de (sociale) veiligheid in en rondom het terrein. Het college besluit binnenkort over het sluiten van de bestuursovereenkomst.

Voorbereidingskrediet Elft/Koningstraat te Hippolytushoef

De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de Elft/Koningstraat in Hippolytushoef. Onderzoek door een gespecialiseerd ingenieursbureau is nodig naar de weg en de ondergrond vanwege (ervaren) trillinghinder en om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 6 juni om 20.00 uur. Tijdens deze raadsvergadering staan onder andere de jaarrekeningen 2023 en begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen op de agenda. De vergadering is bij te wonen of online te volgen via gemeenteraad.hollandskroon.nl.