Omgevingsvisie

Sinds begin 2021 werken we aan een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Hier komt te staan hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uit ziet.

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. Dit document beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving (de bebouwde en natuurlijke omgeving) over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid.

De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvisie ‘Ruimte voor elkaar’ vindt u terug in punt 6 van de vergadering. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s: wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht.

Sinds begin 2021 werken we aan een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Hier komt te staan hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uit ziet. Door grote ontwikkelingen in de maatschappij wordt de noodzaak voor het hebben van een nieuwe omgevingsvisie steeds groter. Daarom is het plan om voor de zomer van dit jaar een concept omgevingsvisie klaar te hebben. U kunt hier dan weer over meedenken.

Samen met u maken we een nieuwe omgevingsvisie

We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hiervoor zijn inmiddels documenten gemaakt. Bijvoorbeeld de Woonvisie, het Koersdocument Agrarische Sector en de Regionale Energiestrategie. We brengen deze samen bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Ook kijken we of en zo ja, hoe we het in de nieuwe Omgevingsvisie beter kunnen doen dan in de bestaande Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie maken we samen met u, de gemeenteraad en onze medeoverheden.

Verschillende grote ontwikkelingen komen op onze gemeente af

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kustvisie IJsselmeerkust, de energietransitie maar ook de provinciale en nationale omgevingsvisie. Daarnaast is de gemeente ook zelf bezig met allerlei uitwerkingen op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld het programma duurzaamheid. Vanuit het Rijk ligt er een opdracht voor de provincies om een zogenaamde ‘ruimtelijke puzzel’ te maken. In deze puzzel moeten de opgaven vanuit het Rijk een plek krijgen. Deze opgaven kunnen ook invloed hebben op onze leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat we een beeld hebben van onze toekomst. De gemeentelijke omgevingsvisie speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast maken maatschappelijke ontwikkelingen dat er ook binnen de gemeente steeds meer behoefte is aan een verdiepingsslag en duidelijke kaders op bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw of de toekomst van het agrarisch gebied. Deze kaders leggen we vast in de nieuwe omgevingsvisie.

Door alle ontwikkelingen starten we direct met het opstellen van de omgevingsvisie

Dit wijkt af van het proces zoals dat eerder aan u is gecommuniceerd. Het concept koersdocument dat we eerder hebben gemaakt is de basis voor deze omgevingsvisie. Maar is zeker niet in beton gegoten. Aanpassing en/of aanscherping is mogelijk. Ook de opbrengst van de eerdere participatierondes voor het koersdocument is een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie. Door nu aan de slag te gaan met de omgevingsvisie bereiden wij ons voor op de ontwikkelingen die op ons afkomen. In de omgevingsvisie wordt ook het brede welvaartskader opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen worden langs dit kader gelegd en gewogen.

De concept-omgevingsvisie proberen we voor de zomervakantie 2023 aan u voor te leggen

Wij hopen dat u ons dan wilt laten weten wat u van het concept vindt. Hoe u dat kunt doen, laten wij u nog weten.

Via denkmee.hollandskroon.nl vindt u alle informatie over het participatie-traject en kunt u het proces volgen.

Wij gaan niet verder met het proces van het maken van het Gebiedsplan Wieringermeer. De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen op 28 april 2020. Daarbij heeft de gemeenteraad wel besloten dat we de punten die we belangrijk vinden uit het Gebiedsplan, gebruiken voor het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Dat geldt ook voor de opmerkingen en informatie uit de stakeholderbijeenkomsten van eind 2019, begin 2020.

Via Denkmee.hollandskroon.nl vindt u de meest bijgewerkte informatie over het maken van de nieuwe Omgevingsvisie.

Er liepen nog verschillende plannen. Het college van burgemeester en wethouders zet zich in om deze mogelijk te maken. We beoordelen deze plannen op ons eigen beleid, maar ook van bijvoorbeeld de provincie. Voor een aantal plannen is een wijziging nodig in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Hierover beslist de gemeenteraad. In andere gevallen gaat het om een vergunning. Met een vergunning geven wij toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. Dit document beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving (de bebouwde en natuurlijke omgeving) over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid.

De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad en kunt u bekijken op omgevingsvisie.hollandskroon.nl. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s. Wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht.

Samen met u maken we een nieuwe Omgevingsvisie

We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hiervoor zijn inmiddels documenten gemaakt. Bijvoorbeeld de Woonvisie, het Koersdocument Agrarische Sector en de Regionale Energiestrategie. We brengen deze samen bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Ook kijken we of en zo ja, hoe we het in de nieuwe Omgevingsvisie beter kunnen doen dan in de bestaande Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie maken we samen met u, de gemeenteraad en onze medeoverheden.

Koersdocument

Als start voor de Omgevingsvisie maken we eerst een Koersdocument. Daarin geven we algemeen de ontwikkelrichtingen weer. We hebben al 15 participatiebijeenkomsten georganiseerd. We wilden goed ontdekken wat er in onze gemeente speelt en welke maatschappelijke opgaven er zijn.

We schrijven mogelijke ontwikkelrichtingen op in het Koersdocument. Dat gaan we na de verkiezingen bespreken met het college van burgemeester en wethouders.

Daarna volgt een tweede fase van participatie. In deze fase bekijken en bespreken we wat er is verwerkt in het Koersdocument. Het gaat hierbij om ideeën en meningen van inwoners, deskundigen, bedrijven en belangstellenden. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad het Koersdocument en werken we deze uit in de nieuwe Omgevingsvisie.

Via denkmee.hollandskroon.nl vindt u alle informatie over het participatie-traject en kunt u het proces volgen.

De gemeenteraad heeft in november 2019 zes kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten liggen hiervan aan de basis. Eigenaren kunnen met ons in gesprek gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Zes kaders

Zes kaders gaan in de omgevingsvisie van Hollands Kroon meer duidelijkheid geven over wanneer recreatiewoningen omgezet kunnen worden naar woningen.

  1. Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen niet mogelijk.
  2. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.
  3. Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  4. Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  5. Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.
  6. Eigenaren dragen een vereveningsbijdrage af om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

De kaders staan ook in een stroomschema.

De vereveningsbijdrage

Het college heeft in december 2019 de grondprijzenbrief vastgesteld. Daarin staat dat voor 2020 een percentage van maximaal 15% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning ten goede komt aan een gemeentelijk recreatiefonds.

Wat betekent dit voor eigenaren en bewoners?

Eigenaren kunnen nu contact opnemen om in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.