Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een van de drie zorgwetten in Nederland. We willen ervoor zorgen dat uw zorg- of hulpvraag op de juiste plek terecht komt. Daarom leggen we uit welke zorgwetten er zijn. Zo weet u waar u uw vraag het beste kunt stellen.

Belangrijk! Lees alle informatie op deze pagina goed door voordat u een aanvraag doet.

Hoe uw zorg wordt geregeld, hangt af van uw situatie. De zorg wordt vergoed vanuit verschillende wetten:

 1. de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 2. de Wet langdurige zorg (Wlz);
 3. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Alleen de Wmo wordt geregeld door de gemeente. We leggen uit welke wet over welke zorg gaat. Zo weet u waar u uw zorg- of hulpvraag het beste kunt stellen.

 1. de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Zorg kan bestaan uit bijvoorbeeld medische behandelingen, hulpdiensten of medische producten.

  Gaat uw hulpvraag over bijvoorbeeld wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis)? Neem dan contact op met uw huisarts of zorgverzekering. Deze kosten worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Ook met andere vragen over geneeskundige zorg, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekering.

 2. de Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve en langdurige zorg. Vooral kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening kunnen hier gebruik van maken. De Wlz is er voor mensen die blijvend, 24 uur per dag, zorg dichtbij of in de buurt nodig hebben.

  Heeft u of uw naaste blijvend intensieve zorg thuis of in een instelling nodig? Dan doet u eerst een aanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij onderzoeken of u zorg uit de Wlz kunt krijgen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een indicatie. Dat is een brief waarin staat dat u recht heeft op Wlz-zorg. Daarmee kunt u de Wlz-zorg zelf gaan organiseren. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kan iemand van het wijkteam u hierbij begeleiden.

 3. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  De Wmo is een zorgwet voor mensen die door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen om hen heen. Denk hierbij aan hulp bij huishoudelijke taken, vervoer, of aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift.

  De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. In Hollands Kroon regelt Incluzio Hollands Kroon dit.

  Is er geen andere mogelijkheid om de hulpvraag op te lossen? Dan kunt u een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo doen.

  Lees de informatie op deze pagina goed door, voordat u een hulpvraag voor de Wmo indient.

De Wmo wordt betaald door de overheid. Iedereen in Nederland betaalt belasting en een deel van dat geld wordt gebruikt voor de Wmo. Dit budget wordt verdeeld onder alle gemeenten in Nederland. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheren en besteden van dit budget. Het bedrag moet eerlijk verdeeld worden, onder inwoners die echt zorg nodig hebben.

Zijn er meer Wmo aanvragen dan dat er budget is? Dan moet de gemeente dit geld ergens anders uit de begroting halen. Denk bijvoorbeeld aan geld dat bedoeld is voor onderhoud van de openbare ruimte, vervoer, cultuur en sport.

Het is dus belangrijk dat zowel u als wij zorgvuldig onderzoeken of, en zo ja welke, ondersteuning voor u noodzakelijk is. Wij kijken kritisch naar wíe het nodig heeft en wát diegene nodig heeft: persoonlijkereerlijker en toekomstgerichter.

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, dat wil natuurlijk iedereen. Want eigen regie en eigen kracht is zeer waardevol. Eigen regie betekent dat u zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen heeft over uw eigen leven en zorg. Wat kunt u zelf en wat wilt u zelf, binnen uw mogelijkheden?

Een duurzame oplossing voor uw hulpvraag, dat is ons doel. Wat heeft u nodig om (weer) zelfredzaam te worden en het leven te leiden dat bij u past? Wij ondersteunen mensen en hun omgeving bij het vergroten van hun veerkracht. Samen betekent bij ons ook écht samen. 

Veel mensen hebben een sociaal netwerk van familie, vrienden, of buren die mee kunnen denken bij het zoeken naar een oplossing. Wellicht kunnen zij u ook helpen met dagelijkse dingen waarbij u ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld; uw familie kan u helpen met boodschappen doen, of uw buren kunnen u bijstaan in het regelen van vervoer. Heeft u geen sociaal netwerk, dan kunnen wij u helpen of handvatten geven om een sociaal netwerk op te bouwen.

Eigen regie betekent ook de mogelijkheid om zelf ondersteuning of voorzieningen te betalen. Bijvoorbeeld; heeft u moeite met huishoudelijke taken? Dan kunt u overwegen om zelfstandig hulp in te schakelen, zoals het inhuren van huishoudelijke hulp. Of wordt u wat slechter ter been? Dan kan het aanschaffen van hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel uw zelfredzaamheid vergroten.

U kunt een Wmo aanvraag doen als u:

 1. door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom niet meer zelfredzaam bent en hulp nodig heeft bij uw dagelijks leven
 2. niet zelf, of met behulp van een eigen netwerk, hulp(middelen) kunt regelen of aanschaffen om zelfstandig te kunnen blijven wonen

Om recht te hebben op ondersteuning uit de Wmo, is het van belang dat u aan kunt tonen dat er geen andere oplossing is. Geef antwoord op de volgende vragen, om te onderzoeken of u recht heeft op ondersteuning uit de Wmo:

Vraag 1 – Wat voor zorg heeft u nodig?

 
Wat voor zorg heeft u nodig? Antwoord
Wijkverpleging – bijvoorbeeld omdat u hulp nodig heeft bij douchen, wondverzorging, steunkousen etc. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Neem contact op met uw huisarts of zorgverzekeraar.
Blijvende zware en intensieve (24uurs) zorg Dit is landelijk geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem hiervoor contact op met het CIZ.
Aanpassingen aan uw woning. Hulpmiddelen, zoals scootmobiel, rolstoel, traplift of tillift. Hulp bij huishouden. Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven. Ondersteuning bij praktische en cognitieve vaardigheden. Ga door naar vraag 2.

Vraag 2 – Heeft u een beroep gedaan op uw sociale netwerk om u te ondersteunen en met u mee te denken?

 
Familie, vrienden, buren etc. Antwoord
Ik heb geen sociaal netwerk om me te helpen Ga door naar vraag 3.
Ja, maar die hulp is niet voldoende Ga door naar vraag 3.
Nee, ik ga eerst uitzoeken wat mijn sociale netwerk voor mij kan betekenen Kijk eerst of uw sociale netwerk u kan helpen.

Vraag 3 – Heeft u uitgezocht welke gratis voorliggende voorzieningen in Hollands Kroon u kunnen helpen?*

*Denk bijvoorbeeld aan een boodschappenservice, vervoer door bijvoorbeeld de Belbus NoordkopDoet en Ontmoet bijeenkomsten voor sociale contacten, etc.

 
Gratis voorzieningen in Hollands Kroon bekeken? Antwoord
Ja, maar daar ben ik niet mee geholpen Ga door naar vraag 4.
Nee, nog niet Onderzoek eerst welke voorzieningen er zijn waar u wellicht al mee geholpen bent. Wij hebben allerlei basisvoorzieningen die gratis en direct toegankelijk zijn voor iedereen. Denk aan, huisbezoeken aan ouderen en ondersteuning van de mantelzorg. 

Vraag 4 – Kunt u zelf hulp betalen of aanschaffen om uw zelfredzaamheid te vergroten?*

*Zoals het inhuren van huishoudelijke hulp, of het aanschaffen van een hulpmiddel (bijv. een rollator of scootmobiel)?

 
Kunt u zelf hulp betalen of aanschaffen om uw zelfredzaamheid te vergroten? Antwoord
Ja Als u de mogelijkheid heeft om dit zelf te betalen, kunt u dit zelf regelen. U heeft de Wmo dan niet nodig.
Nee Misschien heeft u recht op ondersteuning van de Wmo. Neem contact op met het wijkteam.

Heeft u het stappenplan doorlopen en denkt u recht te hebben op ondersteuning van de Wmo? Dan kunt u dit aanvragen door contact op te nemen met het Wijkteam van Hollands Kroon. Onze wijkteammedewerker komt dan bij u langs voor een keukentafelgesprek om samen met u, en in ieder geval 1 persoon uit uw netwerk, te bespreken wat u nodig heeft.

Samen met onze wijkteammedewerker bespreekt u wie er aanwezig zal zijn bij dit gesprek. Het is waardevol om anderen te betrekken om te luisteren en mee te denken. Als u bijvoorbeeld met iemand samenwoont, verwachten we dat uw partner of huisgenoot ook deelneemt. Maar het kan ook een familielid of vriend zijn die u kan ondersteunen en/of meedenken bij het oplossen van uw hulpvraag. Naast iemand uit uw netwerk, is het natuurlijk altijd mogelijk een onafhankelijke cliëntondersteuner te vragen om deel te nemen aan het gesprek. De input en betrokkenheid van u en uw netwerk zijn essentieel om tot een passende oplossing voor uw hulpvraag te komen.

Tijdens het keukentafelgesprek staat eigen kracht en eigen regie centraal:

 • Wat is uw persoonlijke situatie?
 • Wat is de hulpvraag?
 • Wat heeft u nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
 • Wat kunt u zelf doen en dragen?
 • Wat kan uw omgeving voor u doen?
 • Hoe kunt u uw eigen netwerk uitbreiden? Een eigen netwerk levert veel op, het zorgt er voor dat u ook in de toekomst zelfstandiger kunt blijven, met de hulp van de mensen om u heen.

Wij zijn verplicht om zorgvuldig onderzoek te doen. Volgens de wet mogen we alleen een maatwerkvoorziening toekennen als er niets anders mogelijk is. Eigenlijk staat er in de wet: ‘Geen toekenning, tenzij het echt niet anders kan’. De bedoeling van de Wmo is namelijk dat mensen zoveel mogelijk zelf, en met behulp van hun netwerk, een passende en duurzame oplossing vinden. Zodat u in de toekomst geen ondersteuning meer nodig heeft.