Reageren op omgevingsvergunning of bestemmingsplan

Bent u het niet eens met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning? Dan kunt u hierop reageren door bezwaar te maken. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning geeft u eerst uw mening (zienswijze). Dit doet u tijdens de ontwerpfase.

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan, dan kunt u in de ontwerpfase reageren door een zienswijze in te dienen.

Zienswijze indienen of bezwaar maken omgevingsvergunning

Er zijn twee soorten omgevingsvergunningen:

  1. een reguliere procedure
  2. een uitgebreide procedure

1. Reguliere procedure omgevingsvergunning

Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Ontvangen wij uw bezwaar te laat, dan behandelen wij uw bezwaar niet. De commissie Bezwaarschriften bekijkt uw bezwaar en adviseert ons hierover. Is er binnen zes weken geen bezwaar gemaakt? Dan is de omgevingsvergunning definitief.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Het indienen van een bezwaar of een beroep schorst niet de werking van het besluit. Er kan dus gewoon gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning. U kunt de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als deze wordt toegewezen kan er (voorlopig) geen

gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning.

2. Uitgebreide procedure omgevingsvergunning

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning (zienswijze). In het gemeenteblad wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een zienswijze kan indienen. Doe dit binnen de aangegeven periode. Ontvangen wij uw zienswijze te laat, dan behandelen wij deze niet.

U kunt uw zienswijze zowel mondeling, schriftelijk en digitaal indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders per post. U kunt dit sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Wij ontvangen uw zienswijze het liefst digitaal.

Bij uw schriftelijke zienswijze vermeld u bij het onderwerp het adres van de ontwerp-omgevingsvergunning en het zaaknummer. Voor het invullen van de digitale zienswijze heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de gestelde beroepstermijn van zes weken, dan is de vergunning definitief.

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In het gemeenteblad wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een zienswijze kan indienen. Doe dit binnen de aangegeven periode. Ontvangen wij uw zienswijze te laat, dan behandelen wij uw zienswijze niet.

U kunt uw zienswijze mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders per post. U kunt dit sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Wij ontvangen uw zienswijze het liefst digitaal.

Bij uw schriftelijke zienswijze vermeld u bij het onderwerp de naam van het bestemmingsplan. Voor het invullen van de digitale zienswijze heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Voor meer informatie kunt u de Algemene wet bestuursrecht bekijken.

Wij publiceren onze officiële bekendmakingen online.

U kunt ze vinden op de website https://www.officielebekendmakingen.nl. U vindt hier (omgevings)vergunningen, bestemmingsplannen waar nog een inspraak-, bezwaar- of beroepstermijn geldt, beschikkingen, beleidsregels en verordeningen.

Een overzicht van onze bekendmakingen vindt u op officielebekendmakingen.nl, gesorteerd op datum van nieuw naar oud. U kunt op deze pagina verder zoeken in onze bekendmakingen. Bijvoorbeeld door aan de linkerzijde bepaalde filters aan te zetten.

U kunt zich ook abonneren op de bekendmakingsservice ‘Over uw buurt’. Zo krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox.

Hoe werkt het?

  1. U gaat naar de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt Hier voert u uw gegevens in.
  2. U geeft aan waar u informatie over wilt ontvangen. Wilt u alleen informatie over vergunningen? Dan geeft u dit hier aan. Voor ieder onderwerp kunt u op ‘+’ klikken. Daarna vinkt u aan waar u wel of geen informatie over wilt.
  3. U geeft aan binnen welke straal u berichten wilt ontvangen die betrekking hebben op het opgegeven adres.
  4. Selecteer van welke overheidsorganisaties u de berichten wilt ontvangen.
  5. Controleer of wat u in de vorige stappen heeft aangegeven klopt en pas het aan of bevestig.
  6. Na het opslaan van uw gegevens ontvangt u een bevestigingsmail.

Een vergunning aanvragen of een bestemmingsplan aanpassen kosten niet alleen geld, maar ook tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures en hoeveel tijd dit kost. Natuurlijk proberen wij altijd om de tijd zo kort mogelijk te houden. 
 

Reguliere omgevingsvergunning 

De beslissing over een gewone (reguliere) omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze tijd mogen wij één keer verlengen met zes weken. 

Uitgebreide omgevingsvergunning 

Complexere aanvragen met een (hoger) risico voor de omgeving gaan via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de beslistermijn zes maanden. Deze mag één keer met zes weken verlengd worden.

Bestemmingsplanprocedure 

De procedure voor het bestemmingsplan wordt vanuit het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Awb doorlopen. De doorlooptijd, zonder voortraject, is op basis van de wettelijke termijnen 26 tot 31 weken.