Bezwaar maken, aanvullen of intrekken

Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. U kunt ook een bezwaar maken tegen een WMO beschikking.

Let op

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking?

Onderaan het besluit die wij u hebben gestuurd, leest u hoe u bezwaar kunt maken. In een besluit staat vaak het telefoonnummer van een medewerker of afdeling. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om problemen te bespreken, als die er zijn. Bellen kan in sommige gevallen al een oplossing bieden zonder dat u bezwaar hoeft te maken.

U kunt online bezwaar maken. Klik op de knop ‘Bezwaar maken’ en log in met uw DigiD. Hierna vult u uw gegevens in. U geeft aan waarom u bezwaar maakt en waartegen u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.

Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit  gewoon geldig blijft terwijl uw bezwaar in behandeling is.

Bezwaar aanvullen

Heeft u al een bezwaar ingediend en vragen wij u om een aanvulling? Dan kunt u dat doen via de knop ‘Bezwaar aanvullen’. Nadat u met DigiD bent ingelogd, kunt u documenten aanvullen aan uw bezwaar.

Informele aanpak

Er is een formele bezwaarprocedure voor de behandeling van een bezwaarschrift, maar u kunt er ook voor kiezen om (eerst) een informeel gesprek (niet officieel gesprek) te voeren.

Wij gaan graag met u in gesprek om uw bezwaar te bespreken. Na het ontvangen van uw bezwaarschrift bellen wij u om te vragen of u open staat voor een informeel gesprek. We onderzoeken in het gesprek of er een oplossing mogelijk is zónder hoorzitting. Is er geen oplossing mogelijk dan volgt in de meeste gevallen een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Hoe kan ik mijn bezwaar intrekken?

Heeft het gesprek tot een oplossing geleid? Of bent u van gedachten veranderd? Dan kunt u uw bezwaar per brief of digitaal intrekken. Na het informele gesprek kunt u uw bezwaarschrift niet mondeling intrekken. Ook wanneer u van gedachten bent veranderd en u wilt dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling wordt genomen, kunt u dat niet mondeling doen. Dat is alleen mogelijk op een hoorzitting.

 • Digitaal: als u uw bezwaar wilt intrekken, dan kunt u dat doen via het formulier ‘Bezwaar intrekken’. Trekt u uw bezwaar digitaal in, dan vult u de nodige gegevens stap voor stap in.
 • Per brief: als u per brief een bezwaarschrift wilt intrekken, stuurt u deze naar: Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

U moet daar de volgende gegevens in zetten:
– Uw naam en adres;
– De datum waarop u de brief schrijft;
– Dat u uw bezwaar wilt intrekken;
– De datum waarop u het bezwaar heeft ingediend;
– Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens was.

 • Mondeling: u kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken tijdens de hoorzitting.

Hoorzitting

Heeft het gesprek niet tot een oplossing geleid? Dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting van de commissiebezwaarschriften. Nadat de hoorzitting is geweest geeft de commissie bezwaarschriften advies aan het college. Daarna neemt het college een beslissing op uw bezwaar. Binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (art. 7:10 Awb), moet er een beslissing op bezwaar worden genomen. Wanneer het nodig is, kan deze termijn één keer met 6 weken worden verlengd.

Bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord wordt zijn:

 • de Participatiewet
 • IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 • IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
 • en Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

Ambtelijk horen betekent dat u een gesprek heeft met een medewerker van de gemeente die niet betrokken is geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Lever dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’. U leest in het besluit hoe u dit kunt doen.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaar. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Ook hier geldt dat het besluit van de gemeente geldig blijft tijdens de beroepsprocedure.

Bent u het niet eens met het besluit van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

U kunt ook schriftelijk (via de post) bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar u dit naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres:

Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • uw emailadres
 • datum van het bezwaarschrift
 • reden(en) van bezwaar
 • uw handtekening
 • voeg een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken