Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Een plan voor het verbeteren van natuur, water en klimaat 

De natuur en waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. Om deze reden heeft het rijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gemaakt. Hierin staan doelen die streven naar een gezonde natuur, schoon water en een schone lucht. Alle sectoren; landbouw, industrie en mobiliteit, dragen bij aan de doelen.

Aan de provincies de taak om de doelen uit te werken per specifiek gebied in Nederland. Dit doen zij in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Hierin leggen zij vast hoe zij de doelen voor natuur, water en klimaat gaan halen en wat hiervoor nodig is. De Provincie Noord-Holland heeft extra eigen doelen toegevoegd die gaan over bodem, recreatie, landbouw en landschap. De aanpak verschilt per gebied omdat de omstandigheden per gebied verschillend zijn.

De Provincie NH is ingedeeld in verschillende deelgebieden. De kopgemeenten (Gemeente Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel) zijn samen met de West-Friese gemeenten en gemeente Dijk en Waard een deelgebied. Op 28 juli 2023 heeft de Provincie NH de Startversie PPLG gepubliceerd. Deze startversie bevat een eerste inventarisatie van de verschillende gebieden en een beschrijving van de te behalen doelen. In 2024 wordt het definitieve startversie PPLG vastgesteld. Vanaf daar stopt het niet, maar is het PPLG een ‘cyclisch proces’. Dat betekent dat in de jaren daarna de maatregelen per gebied verder worden uitgewerkt en bijgewerkt.  

Samenwerking Kop gemeenten – Schot voor de Boeg  

De Kop van NH doorloopt samen met West-Friesland en Dijk en Waard een gebiedsproces in samenwerking met de Provincie NH. De kopgemeenten hebben samen een projectgroep opgericht. Deze projectgroep is actief bezig met het maken van een eigen aanpak voor de PPLG doelen die goed aansluiten op ons gebied. Dit plan noemen we het ‘Schot voor de Boeg’. Het is dan ook letterlijk een schot voor de boeg die de Provincie helpt bij het maken van het PPLG specifiek voor ons gebied.  

Dit Schot voor de Boeg is vastgesteld door de verschillende kopgemeenten en aangeboden aan de Provincie NH. Zij nemen dit mee als input bij het maken van het PPLG.  

Een gebiedsgerichte en aanpak met maatwerk 

De Kop van NH en West-Friesland is een groot gebied met onderlinge verschillen. Bijvoorbeeld op ontstaansgeschiedenis, bodem en type agrarische sector. Bijvoorbeeld; Wieringen is niet vergelijkbaar met de Wieringermeer. Het is dan ook duidelijk dat één en dezelfde aanpak voor het hele gebied niet genoeg is. Al snel hebben kwamen we erachter dat we het gebied moeten opsplitsen in kleinere gebieden. Dit om een doelgerichte aanpak te ontwikkelen.

Het Schot voor de Boeg bestaat uit: 

  • een beschrijving van de kwaliteiten per gebied die we willen behouden;  
  • het geeft een beeld van hoe de landbouwsector er in de toekomst uit kan zien;
  • het stelt de ambities vast;
  • we prioriteren de PPLG opgaves waar we het beste aan kunnen werken.  

Hierna kijken we naar de maatregelen die we kunnen nemen en de projecten die hierbij aansluiten.  

Aandacht voor de kop van Noord-Holland 

Vanaf het begin van het PPLG proces hebben de kopgemeenten een actieve rol gespeeld. Ook hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor de specifieke belangen van onze regio. Hoewel de stikstofuitdagingen in kop van Noord-Holland minder omvangrijk lijken dan in andere gebieden, hebben we wel te maken met andere uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, watervoorziening, bodemgezondheid, natuurbehoud en biodiversiteit en agrarisch perspectief. 

Inbreng van iedereen 

We werken actief samen met de kopgemeenten, de West-Friese gemeenten, gemeente Dijk en Waard en de Provincie NH om het PPLG vorm te geven. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. De input vanuit inwoners, agrariërs en andere belanghebbenden is heel belangrijk om te komen tot een plan. Zodra de eerste aanzet voor het plan klaar is delen we deze en heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren. We trekken samen met de Provincie NH op om het participatieproces vorm te geven.