Overslaan en naar de inhoud gaan

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Als uw plan niet past met het bestemmingsplan kunt u een principeverzoek indienen. In uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Het is niet verplicht maar wij raden het u wel aan.

Let op

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Afwijken van het Omgevingsplan is mogelijk als daar een goede reden voor is. Hiervoor moet een onderbouwing worden geschreven. De onderbouwing voor het afwijken van het Omgevingsplan is onder de Omgevingswet uitgebreider. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen (ruimtelijke plannen) die voor 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage liggen, behandelen wij volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Plannen die na 1 juli 2022 binnenkomen behandelen wij volgens de nieuwe Omgevingswet. Dit geldt niet alleen voor ruimtelijke plannen maar ook voor omgevingsvergunningen. Bij omgevingsvergunningen is de datum van aanvraag belangrijk voor het overgangsrecht. Een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 juli 2022 is binnengekomen, behandelen wij volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor het afwijken van het omgevingsplan ontvangen, beoordelen wij of de stukken van voldoende kwaliteit zijn.
Als dit zo is, word deze aanvraag volgens de Wro of Wabo behandeld. Als de stukken niet compleet zijn of niet van voldoende kwaliteit, dan is er meer tijd nodig in de voorbereidende fase. Wij kunnen dan niet beloven dat de stukken voor 1 juli 2022 ter inzage liggen. Deze plannen moeten dan aan de Omgevingswet voldoen.

Voor omgevingsvergunningen geldt dat wanneer de stukken niet compleet of niet de goede kwaliteit hebben, de aanvrager één keer 4 weken de tijd krijgt om de stukken aan te vullen. Lukt dit niet, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dit houdt in dat dan een nieuwe aanvraag moet worden aangevraagd. Dit kan betekenen dat de nieuwe aanvraag onder de Omgevingswet valt. En daarmee aan de Omgevingswet moet voldoen.

Aanpak

 • U dient het principeverzoek online in via de oranje knop op deze pagina.
 • U logt in met DigiD of eHerkenning.
 • Leg het plan goed uit in het principeverzoek.
 • Stuur een situatieschets van de bestaande en de nieuwe gewenste situatie mee.
 • Vul het eventueel aan met motivatie en foto's.
 • U betaalt het verzoek via iDeal.
 • Na betaling nemen wij het principeverzoek in behandeling.
 • De uitkomst ontvangt u per mail. U vindt in deze reactie ook welke stappen er nodig zijn wanneer de uitkomst van uw verzoek positief is.

Kosten

Het behandelen van een principeverzoek kost € 54,15 (tarief 2022). Wij nemen het verzoek in behandeling nadat u via iDEAL heeft betaald.

Levertijd

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van uw plannen. Hoe lang de behandeling van uw verzoek duurt hangt af van de gegevens die u aanlevert en de omvang van uw verzoek. In sommige gevallen is een aanvulling op uw verzoek nodig. Of moeten wij advies vragen aan andere organisaties of personen. Dan kan het langer duren. Voor onderstaande verzoeken geven wij de volgende tijdsduur mee:

 • bouwverzoeken - gemiddeld vier weken
 • zorgverzoeken - gemiddeld acht weken
  Leg bij zorgverzoeken ook uit vanuit welk wettelijk kader er zorg wordt verleend. Bijvoorbeeld de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Als er vanuit meerdere wetten zorg wordt verleend, kunt u dit toelichten in het verzoek.
 • logiesverzoeken - gemiddeld acht weken

Bijzonderheden

De brief die u van ons ontvangt met het principebesluit heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaarschrift kunt indienen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie