Dyslexie

Heeft uw kind ernstige problemen met lezen of spellen? Ga dan in gesprek met de leerkracht. De kans bestaat dat uw kind dyslexie heeft.

Alleen bij (een vermoeden van) ernstige dyslexie (ED) bestaat het recht op een vergoeding van de diagnose en behandeling. De landelijke richtlijnen voor dyslexie bepalen of deze vergoeding mogelijk is. Deze richtlijnen gaan over de behaalde resultaten van uw kind en de geboden ondersteuning door de school. De school van uw kind bekijkt of aan deze criteria is voldaan.

Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de criteria van ernstige dyslexie (ED). Incluzio Hollands Kroon betaalt in dat geval het onderzoek naar ED en de behandeling hiervan. In een verslag dat gemaakt wordt door de school, wordt uitgelegd waarom de school denkt dat er sprake is van ED. Dit moet voldoen aan de eisen van de landelijke richtlijnen voor dyslexie.

Aanmeldtraject

De aanmelding van kinderen voor onderzoek en behandeling van ED verloopt in de gemeente Hollands Kroon als volgt:

  1. Ouder/verzorger start aanmelding via de website van het Regionaal Instituut Dyslexie (RID).
  2. Ouder/verzorger vult schoolgegevens in, ook het mailadres van de IB-er.
  3. IB-er ontvangt een mail met code en een link naar de schoolvragenlijst van het RID.
  4. IB-er vult de vragenlijst in en kan de gevraagde documenten direct uploaden (zoals bij het Leerlingvolgsysteem) en ondertekent dit digitaal.
  5. RID ontvangt een melding als alle informatie compleet is.

Na de aanmelding volgt een screening om te kijken of een kind recht heeft op vergoeding dyslexiezorg.

Behandeling

Kijk voor meer informatie over de behandeling en locaties waar deze plaatsvindt op de website van het RID.

De eisen waar uw kind aan moet voldoen zijn:

  • Het kind is jonger dan 13 jaar en volgt bij begin van de zorg basisonderwijs.
  • Het kind behoort op 3 hoofdmeet momenten achter elkaar, bij de 10% zwakste lezers of behorende bij de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland (=ernstig).
  • Er is geen andere ontwikkelingsstoornis die de dyslexiebehandeling (=enkelvoudig) kan tegenwerken
  • Er moet sprake zijn van een hardnekkig probleem. Dat betekent dat de school met handelingsplannen kan bewijzen dat er al heel veel is gewerkt aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden door de inzet van extra begeleiding, extra uitleg en coachen bij oefentijd en dat de resultaten daarvan zijn gemeten.