Omgevingsplannen

In een ruimtelijk plan of een omgevingsplan staat hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en welke bebouwing dat mag zijn. Het omgevingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar woningen, winkels, bedrijven en horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Het meest bekende ruimtelijke plan is het omgevingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

De bestemming en daarmee ook de mogelijkheden van het perceel kunt u inzien in het omgevingsplan.

Om de juiste regels te vinden voor uw bouwplan kunt u de volgende stappen doorlopen:

 • ga naar het Omgevingsloket;
 • ga naar regels op de kaart;
 • voer het adres en perceel in of zoek het perceel op in de kaart;
 • kies het ruimtelijk plan wat van toepassing is;
 • open het omgevingsplan (menu rechts) en klik op de regels.

Wilt u de grond anders gebruiken of iets uitvoeren wat anders is dan volgens de regels uit het omgevingsplan mag? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen. Voordat u een officieel verzoek indient kunt u eerst een principeverzoek indienen.

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het omgevingsplan dan kunt u een principeverzoek indienen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past uit het omgevingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente tegenover uw plannen staat. Voor een principeverzoek is het niet nodig om uitgewerkte tekeningen en ruimtelijke redenen aan te leveren. Wel moet duidelijk zijn wat u wilt uitvoeren. Een principeverzoek kost € 300,00.

Principeverzoek

 • U logt in met DigiD of eHerkenning.
 • Leg het plan goed uit in het principeverzoek.
 • Stuur een situatieschets van de bestaande en de nieuwe gewenste situatie mee.
 • Vul het eventueel aan met motivatie en foto’s.
 • U betaalt het verzoek via iDEAL
 • Na betaling nemen wij het principeverzoek in behandeling.
 • De uitkomst ontvangt u per mail. U vindt in deze reactie ook welke stappen er nodig zijn wanneer de uitkomst van uw verzoek positief is.

In onze gemeente geldt een participatieverordening. Daarom moet u uw omgeving betrekken bij uw plannen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw omgeving op de hoogte brengen, maar u kunt hen ook mee laten denken of samen uw plan verbeteren.

Daar begint u al mee voordat u uw principeverzoek indient. Op de website participatie.hollandskroon.nl leest u alles over het betrekken van uw omgeving en hoe u dit kunt doen. Een handig stappenplan en een vragendocument helpen u om direct aan de slag te gaan.

We doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te geven. We hechten veel waarde aan een goede afweging van uw plannen. Hoe lang de behandeling van uw verzoek duurt hangt af van de gegevens die u aanlevert en de omvang van uw verzoek. In sommige gevallen is een aanvulling op uw verzoek nodig. Of moeten wij advies vragen aan andere organisaties of personen. Dan kan het langer duren. Voor onderstaande verzoeken geven wij de volgende tijdsduur mee:

 • Bouwverzoeken – gemiddeld vier weken.
 • Zorgverzoeken – gemiddeld acht weken. Leg bij zorgverzoeken ook uit vanuit welk wettelijk kader er zorg wordt verleend. Bijvoorbeeld de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet
 • langdurige zorg. Als er vanuit meerdere wetten zorg wordt verleend, kunt u dit toelichten in het verzoek.
 • Logiesverzoeken – gemiddeld acht weken.

De brief die u van ons ontvangt met het principebesluit heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaarschrift kunt indienen.

In het antwoord op het principeverzoek wordt aangegeven wat het vervolg is. In veel gevallen kan een omgevingsvergunning worden ingediend. In sommige gevallen moet een ruimtelijke procedure worden gestart om uw plannen mogelijk te maken. Aan het indienen van een officiële aanvraag zijn kosten verbonden. Alle kosten zijn voor degene die de aanvraag doet. Kosten zijn bijvoorbeeld het schrijven van stukken voor het proces of een goede onderbouwing, planschade en leges. Voor het indienen is het nodig om alle stukken compleet aan te leveren.

Alle wijzigingen in het omgevingsplan worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Als u geen wijziging wilt missen, kunt u zich via die website aanmelden op de e-mailservice. Stukken die ter inzage liggen kunt u online via het omgevingsloket bekijken. De verwijzing vindt u in de publicatie.

U moet betalen voor ruimtelijke procedures zoals een principeverzoek of een vergunning.

De kosten hiervan vindt u in de Legesverordening (overheid.nl).

Wij ontvangen soms verzoeken voor het bouwen van woningen op agrarische grond in het buitengebied. Wanneer wij zo’n verzoek ontvangen, dan kijken wij ook naar regels van de provincie. Als wij willen meewerken, moet het plan namelijk ook passen binnen de regels van de provincie.

In de provinciale omgevingsverordening NH2020 staan veel regels over dit onderwerp. Zo is het bouwen van een woning op een stuk agrarische grond zonder dat hier op dit moment gebouwd mag worden lastig tot onmogelijk. Wij verlenen hier op dit moment dan ook geen medewerking aan.

Verder zijn verschillende gebieden speciaal door de provincie beschermd. Deze gebieden noemt de provincie ‘Bijzonder Provinciale Landschappen’. Bijna heel Wieringen is bijvoorbeeld een Bijzonder Provinciaal Landschap. Hier gelden strengere regels voor het bouwen van woningen of andere gebouwen. Voor meer informatie kunt u de provinciale omgevingsverordening bekijken.