Maaien en onderhoud bermen en sloten

In Hollands Kroon beheren we ongeveer 400 hectare aan wegbermen, bijna evenveel als 500 voetbalvelden. Daarnaast onderhouden we ook 500 kilometer aan wegsloten (een sloot naast een weg of rijbaan).

De bermen en de sloten worden onderhouden door onze aannemer: Van Bodegom uit Wieringerwerf. En dat doen we sinds kort anders dan u gewend bent. Binnen én buiten de bebouwde kom werken we stap voor stap toe naar meer bloemrijke bermen. Met meer ruimte voor wilde inheemse planten en bestuivende insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders.

Planning werkzaamheden

Tussen 15 mei en 15 juni maaien we alleen voor de veiligheid

Langs de drukke gemeentelijke wegen wordt de eerste meter langs de weg en alle zichthoeken en kruisingen gemaaid. 

In de maand juli volgt een volledige maaironde van de bermen

Hierbij worden de bermen langs alle gemeentelijke wegen gemaaid. Een deel van de bermen (ongeveer 50%) wordt ecologisch beheerd. Hier wordt het gras gemaaid en enkele dagen later geruimd. Zo geven we planten en dieren die zich tussen het gras wonen een betere kans om te overleven en ontstaat er een meer diverse begroeiing.

Onze aannemer gaat vooruitstrevend om met het vrijkomend maaisel. Een deel hiervan wordt gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld isolatiepanelen. Een ander deel wordt verwerkt in een vergister voor het omzetten naar duurzame energie.

In de maand september wordt deze volledige maaironde herhaald

Daarnaast worden dan ook de wegsloten en greppels meegenomen. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap. Het onderhoud van de sloten en watergangen in de dorpen wordt verder uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Veelgestelde vragen onderhoud bermen en sloten

Planten en dieren kunnen niet zonder elkaar bestaan. En ook wij hebben ze nodig: wereldwijd is ongeveer 70% van ons voedsel zoals groenten en fruit afhankelijk van de bestuiving door insecten. Als dit systeem verstoord raakt, komen er grote problemen op ons af. Bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, maar ook als het gaat om plagen, ziekten, het klimaat en grondstoffen. Hoe meer soorten planten en dieren, bomenrijen, bermen, bossen en sloten, hoe meer ruimte de natuur krijgt. En dat is weer goed voor ons allemaal. Wel zo fijn, toch?

Onze aannemer heeft de verantwoordelijkheid om te werken volgens bepaalde regels en de Wet Natuurbescherming, om de natuur te beschermen. Daarom worden bepaalde plantensoorten, insecten, vogels en kleine zoogdieren zo min mogelijk verstoord. Vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli) wordt hier extra op gelet bij het maaien.

Onze aannemer is gecertificeerd volgens Kleurkeur, wat staat voor goed beheer van bermen en andere groenstroken. 

Tussen 15 mei en 15 juni maaien we alleen voor veiligheid. Langs de drukkere gemeentewegen wordt de eerste meter van de berm en alle plekken waar het zicht belangrijk is, gemaaid.

In juli volgt dan een volledige maaironde waarbij alle bermen langs gemeentewegen worden meegenomen.

In september wordt deze volledige maaironde herhaald. Dan worden ook de wegsloten en greppels meegenomen om te voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap.

Wij maken onderscheid tussen twee soorten bermen: functionele en natuurvriendelijke (ecologische) bermen. Elke soort berm heeft zijn eigen natuurvriendelijke manier van maaien. 

  • Functionele bermen: 

Dit zijn vaak smalle bermen met weinig natuurlijke waarde. De gemeente maait deze bermen één of twee keer per jaar helemaal. Het gemaaide gras wordt verwijderd omdat we willen voorkomen dat de bodem te voedselrijk wordt. Bijzondere bloemen gedijen namelijk beter op arme grond. 

  • Natuurvriendelijke (Ecologische) bermen: 

Dit zijn grotere groenstroken met veel waarde voor de natuur. De gemeente maait deze groenstroken minstens twee keer per jaar in delen en op verschillende plekken in diverse patronen (sinusbeheer). Bij sinusbeheer en standaard ecologisch maaien blijft altijd minimaal 20% van de vegetatie staan. Door afwisselend te maaien ontstaat er meer variatie in de natuur, wat resulteert in meer bloemen, insecten en vogels. De delen die overgeslagen worden, blijven in de winter staan en worden in het voorjaar pas weer gemaaid. 

 

Het kan gemiddeld 3 tot 15 jaar duren voordat een berm veel soorten bloemen en kruiden heeft.

Natuurvriendelijk maaien geeft de natuur betere kansen, maar het proces verloopt stap voor stap en ziet er soms wat wild uit. Kruiden en bloemen blijven vaak langer staan, zelfs nadat ze uitgebloeid zijn of omvallen. Ook worden verschillende hoogtes en patronen gecreëerd en blijft het maaisel soms even liggen zodat insecten weg kunnen kruipen. Lang gras heeft bovendien een hoge ecologische waarde. 

Sommige begroeiing kunnen zorgen voor overlast. Als u deze soorten tegenkomt in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden via de Fixi-app. Dan worden ze door onze aannemer zo snel mogelijk verwijderd.