Verzoek om handhaving

U kunt bij de gemeente een ‘verzoek om handhaving’ indienen. Dan vraagt u de gemeente om handhavend op te treden tegen een overtreding. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

Niet anoniem

Als gemeente kunnen wij anonieme verzoeken om handhaving niet in behandeling nemen. Bij een anoniem verzoek kunnen wij niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie de klacht betrekking heeft.

Terecht of onterecht

Uw verzoek om handhaving kan terecht of onterecht zijn. Een toezichthouder voert een onderzoek ter plaatse uit. Constateert de toezichthouder geen overtreding, dan wordt uw verzoek schriftelijk afgewezen. Krijgt u een afwijzing op uw verzoek om handhaving, dan krijgt u de gelegenheid om op de afwijzing te reageren. U heeft het recht bezwaar en beroep in te dienen.

Bij een overtreding is de gemeente wettelijk verplicht om te onderzoeken of de gemeente niet alsnog een vergunning of toestemming aan de overtreder kan verlenen. Is dit het geval dan krijgt de overtreder de kans om een nieuwe aanvraag in te dienen. Is dit niet het geval dan moet de overtreder de illegale situatie stoppen.

Indienen verzoek

Een handhavingsverzoek dient u schriftelijk, voorzien van uw naam, adresgegevens en handtekening in. U richt uw verzoek aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

U kunt uw brief ook via ons contact formulier versturen.

Heeft u een probleem met uw buren, probeer dan eerst zelf tot een oplossing te komen. Komt u er als buren samen niet uit, dan kunt u buurtbemiddeling om hulp vragen. Dit is gratis. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u een officieel handhavingsverzoek bij ons aanvragen.

Heeft u last van uw buren als ze hout aan het stoken zijn? Kijk dan op deze pagina voor tips: Overlast van hout stoken.

Een handhavingsverzoek is een schriftelijk verzoek van een inwoner aan ons. De inwoner vraagt aan ons om iets wat niet mag (overtreding) te stoppen. Wij onderzoeken altijd de gemelde overtreding. Ziet u bijvoorbeeld dat iemand aan het bouwen is zonder toestemming? Dan onderzoekt onze toezichthouder dit. Als er ook echt een overtreding is, zetten we de bouw stop.

 • Ziet u iets wat volgens onze regels niet mag?
 • Ervaart u overlast?
 • Heeft u direct belang bij het besluit dat wij nemen?

Artikel 1:3 derde lid van de Awb stelt: onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.

In geval van een handhavingsverzoek gaat het dus om een verzoek van een belanghebbende (dit vaststellen is dus heel belangrijk), een besluit te nemen op het verzoek om handhavend op te treden tegen een vermeende overtreding.

Indieningsvereisten handhavingsverzoek

Een verzoek om handhaving moet voldoen aan de indieningsvereisten van de artikelen 4:1 en 4:2 Awb. Een ontvankelijk handhavingsverzoek is:

 • schriftelijk ingediend;
 • ondertekend;
 • tenminste voorzien zijn van de naam van de aanvrager;
 • voorzien van het adres van de aanvrager;
 • voorzien van een dagtekening; en
 • voorzien van een aanduiding van het besluit dat wordt gevraagd.

Ook geldt het volgende:

 • Indiening per email is toegestaan mits het een ondertekend ingescand verzoek is.
 • Anonieme handhavingsverzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen en worden behandeld als klacht/melding.

Let op! Handhavend optreden kan grote gevolgen hebben voor de belanghebbende partij. Als u hierover meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met handhaving.

Als er een handhavingsverzoek wordt gedaan, doet een toezichthouder van de gemeente een onderzoek. Denk hierbij aan het bouwen zonder toestemming. De toezichthouder heeft plichten en bevoegdheden (mag bepaalde dingen doen). Deze staan in artikel 5:11 en verder van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bevoegdheden gaan soms verder dan die van een politieagent.

Ja, een toezichthouder mag bij u op het terrein komen. Hij heeft hiervoor geen toestemming van u nodig. Een toezichthouder mag niet zonder uw toestemming in uw woning komen. De toezichthouder moet wel kunnen laten zien wie hij is. Onze toezichthouders stellen zich altijd voor en vertellen wat ze komen doen. Het komt regelmatig voor dat onze toezichthouders ergens komen kijken en dat er niemand thuis is. Zij proberen dan toch hun werk te doen.

Ja, een toezichthouder mag foto’s maken. Hij/zij probeert geen personen op de foto te zetten. Foto’s voorkomen discussie achteraf. Ook is het handig wanneer een klacht zich herhaalt. De foto’s worden op de computerserver van de gemeente bewaard. Als ze geen nut meer hebben, verwijderen wij de foto’s.

U krijgt niet altijd bericht na een bezoek van een toezichthouder. Als u bijvoorbeeld iets gebouwd heeft en de toezichthouder ziet dat het klopt, dan krijgt u geen bericht.

Wij lossen het liefst kleine overtredingen op in een gesprek. De persoon die wij spreken weet soms niet, dat iets niet mag. Als wij dat vertellen, weet hij het wel en lost hij vaak het probleem op.

Bijvoorbeeld: Bomen en struiken op het terrein van de inwoner zorgen voor een onveilige situatie in het verkeer. De inwoner wil vaak de beplanting wel snoeien en kort houden.

Let op: Bij grote spoed handelen wij direct en slaan we een aantal stappen over. Daarnaast is handhaving vaak maatwerk waardoor ieder proces er net wat anders uit kan zien.

 1. Een overtreding wordt vastgesteld.
 2. Wij gaan met u in gesprek bij kleine overtredingen.
 3. Bij andere overtredingen volgt een handhaaftraject.
 4. U krijgt de tijd om de overtreding op te lossen.
 5. Heeft u de overtreding niet opgelost binnen de gegeven tijd? Dan volgen herstelsancties. Soms betekent dit dat u geld moet betalen en soms lost de gemeente de overtreding op. In dit laatste geval zijn de kosten voor de overtreder.