Subsidieregelingen voor ondernemers

Een aantal organisaties stelt elk jaar een aantal afspraken over subsidies vast en voert deze ook zelf uit. Bijvoorbeeld de Provincie.

De meest voorkomende onderwerpen van (provinciale) subsidies zijn:

 • energie en milieu;
 • welzijn;
 • cultuur;
 • recreatie;
 • vernieuwing;
 • scholing en werkgelegenheid;
 • verkeer en vervoer.

Soms is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie. Of u recht heeft op een subsidie, moet u samen met de subsidiegever beoordelen. Buiten deze subsidies hebben startende ondernemers fiscale mogelijkheden. Ziet de Belastingdienst u als ondernemer? Dan heeft u recht op belastingaftrekposten.

LEADER maakt deelt uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en is een subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied. Door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk kunnen dit maatschappelijke, culturele of recreatieve projecten zijn en raakvlakken hebben op gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit. De nieuwe LEADER-periode start met de voorbereidingen in 2023 en loopt door tot en met 2027. Aanvragen kunnen vanaf april 2024 worden ingediend. Vooruitlopend kunnen initiatiefnemers van projecten voorbereidingen treffen door een projectplan uit te werken en cofinanciering voor het project te regelen.

De LEADER-werkwijze

Centraal binnen de LEADER werkwijze staat de bottom-up en programmatische aanpak met doelen die zijn vastgelegd in een Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Een representatieve groep inwoners uit het LEADER-gebied, genaamd de Lokale Actie Groep (LAG), bepalen in grote mate, binnen de kaders van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de inhoud van de LOS. Eind 2023 is de nieuwe LOS voor de regio Kop van Noord-Holland goedgekeurd. Het LEADER-gebied in de Kop bestaat uit Texel, Hollands Kroon, Schagen en het buitengebied van Den Helder.

Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen of ondernemers, die aansluiten op de doelstellingen en thema’s van het programma, kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit LEADER. Naast de thematische aansluiting is het van belang dat wordt voldaan aan de LEADER-criteria. Naast een bottom-up werkwijze zijn samenwerking, het leren van elkaar, innovatie en een integrale gebiedsgerichte aanpak belangrijke criteria. Daarnaast betreft het een cofinanciering dus een eigen investering is noodzakelijk.

De doelgroep van LEADER

LEADER is bedoeld voor initiatiefnemers van nieuwe projecten die bottom-up tot stand komen en de leefbaarheid van het landelijk gebied versterken. In de praktijk zijn initiatiefnemers vaak stichtingen, verenigingen of burgercollectieven. Echter kunnen ondernemers in bepaalde gevallen ook in aanmerking komen voor LEADER-subsidie. Initiatiefnemers moeten gevestigd te zijn in het LEADER-gebied.

LEADER thema’s
De verschillende Lokale Ontwikkelings Strategieën (opgesteld per LEADER-gebied) dragen bij aan de doelen uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De opbouw van prioriteiten en thematische doelen verschilt wel per gebied, omdat de LOS bottom-up tot stand gekomen is. Prioriteiten en thema’s binnen de LOS zijn dus uit het gebied opgehaald, maar er is wel een relatie met de algemene landelijke doelen.

De visie van LEADER is helder: een levendig en welvarend platteland in de Kop van Noord-Holland, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Een gebied met rijke natuur, schone lucht en water en een lokale, natuurvriendelijke voedselproductie. Dit alles samengevat in vier kernthema’s:

 1. Verbetering van voorzieningen;
 2. Versterking van de levendigheid, beleving en identiteit van de kleine kernen;
 3. Duurzame oplossingen voor energieopwekking en klimaatadaptatie;
 4. Lokale, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op: https://leaderkvnh.nl/ of neem contact op door een mail te sturen naar: leader@nhn.nl.

De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt u bij het vergroten en versterken van uw netwerk. De Financieringstafel begeleidt u in de zoektocht naar kapitaal. Daarnaast ondersteunt de Financieringstafel u bij het uitwerken van uw concept en het schrijven van een sterk businessplan. Het pilotproject richt zich specifiek op mkb-ondernemers met een veelbelovende businesscase, maar hier (nog) geen financiering voor kunnen vinden. Naar de website: Financieringstafel.

ROM InWest ondersteunt ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor:

 • de versnelling van de energietransitie;
 • de circulaire economie.

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid. Daarnaast worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Ook kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. Naar de website: ROM InWest.

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over subsidies: