Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, heeft u mogelijk recht op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de echte arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een deel) van het werk dat een medewerker kan verrichten.

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand aan het werk nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimum salaris kan verdienen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimum salaris, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.
 • De loonkostensubsidie wordt maandelijks uitgekeerd.
 • Als uw werknemer ziek is, meldt u dat bij het UWV. U ontvangt dan ziektewet (via de no risk polis). De loonkostensubsidie die u van ons ontvangt, blijft doorlopen.

U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende drie voorwaarden voldoet. De werknemer

 1.  woont in Hollands Kroon;
 2.  is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen;
 3. ontvangt geen Wajong/ WIA uitkering van UWV.

 • Wij nemen een loonkostensubsidie traject over, zodra de persoon ook ingeschreven staat in de gemeente Hollands Kroon (vanaf 1 juli 2023).
 • De persoon moet ingeschreven staan in het doelgroepenregister.
 • De loonwaardemeting heeft plaatsgevonden volgens het advies in het rapport van de loonwaardemeting.
 • We kunnen ingezette  externe begeleiding voortzetten indien dit onder onze voorwaarden valt. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Er kan een aanvraag ingediend worden via overdracht loonkostensubsidie vanuit de gemeente.
 • Bij de aanvraag vragen wij u om mee te sturen:
  • alle loonwaarde-rapportages;
  • de laatste beschikking aan de werkgever over de loonkostensubsidie toekenning;
  • arbeidscontract werkgever;
  • informatie over lopend traject van de begeleiding (jobcoaching).

Neem contact met ons op.