Gerelateerde onderwerpen aan de agrarische sector

Programma Duurzaamheid

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. De energietransitie is in onze gemeente al goed zichtbaar. Er zijn grote stappen gezet in CO2-neutrale opwek. Maar er liggen ook opgaven als het gaat over klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. Met het programma Duurzaamheid stellen we voor hoe we nog beter kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets zien we duurzaamheid als een leidend en verbindend principe voor ons handelen. Bekijk het Programma Duurzaamheid. Het huidige Programma Duurzaamheid is opgesteld voor 2020 – 2022. Inmiddels zijn we bezig met een nieuwe versie. Zodra deze beschikbaar wordt deze online geplaatst.

Deltaplan Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Maar natuur en biodiversiteit staan er niet zo goed voor. Wereldwijd is er een ongekende achteruitgang van biodiversiteit. Dat hebben verschillende (inter)nationale studies ook laten zien. Binnen de land- en tuinbouw begrijpen steeds meer boeren dat de biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde, toekomstbestendige agrarische sector. Het aantal biologische en ecologisch bewuste agrarische ondernemers groeit snel. Mede daarom zijn er steeds vaker akkervogels, weidevogels, insecten en kleine zoogdieren in dit open landschap te vinden. Bekijk hier het Deltaplan Biodiversiteit.

Strategie klimaatadaptatie

De Noordkop is een regio met potentie. De regio heeft een heel divers landschap met hoge duinen, diepe polders, kleine dorpjes en een grote havenstad. De regio staat echter ook onder druk door het veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de regio. Dit heeft ook gevolgen voor de agrarische sector. Klimaatadaptie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend klimaat, de schadelijke gevolgen probeert te beperken en kansen gaat benutten. Bekijk hier de Strategie Klimaatadaptatie. Op dit moment werken we ook aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. In deze uitvoeringsagenda wordt beschreven waar we de komende tijd aan gaan werken om de gemeente klimaat adaptief te maken. Zodra de uitvoeringsagenda klaar is kunt u deze hier bekijken.

RES (Regionale Energie Strategie)

In Nederland hebben we een klimaatdoel vastgesteld: In 2030 stoten we bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het huidige kabinet wil deze doelstellingen verder aanscherpen, van 49% naar minimaal 55%. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Opwekking van duurzame elektriciteit en warmte is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Elke energieregio heeft hiervoor een regionale energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan:

  • opwekking van duurzame energie op land: totaal 35 TWh grootschalige opwekking op land in 2030 (goed om te weten: op zee wordt voor 2030 49 TWh opgewekt);
  • regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
  • daartoe benodigde regionale opslag- en energie-infrastructuur.

Klik hier voor meer informatie over de RES.

Beleidskaart archeologie

Overal in Nederland zijn nog sporen in de bodem te vinden uit het verleden. Dit kunnen verkleuringen zijn in de grond doordat er vroeger een sloot is gegraven. Maar er kunnen ook tastbare voorwerpen zoals botmateriaal, munten of aardewerk worden gevonden. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis. Het beste is om archeologische resten in de grond te bewaren en er niet aan te zitten. Bij het bouwen van bijvoorbeeld een schuur of een loods moet u in de grond graven. Door het graven kunt u archeologische resten aantasten of vernietigen. En als dat gebeurt is de informatie die het ons kan geven voor goed verdwenen. Om deze reden is het belangrijk om rekening te houden met de Beleidskaart Archeologie wanneer u plannen heeft om uw bebouwing uit te breiden of dieper in de grond te graven. Bekijk hier de Beleidskaart Archeologie en hier de toelichting op de beleidskaart.