Afspraken met Incluzio over privacy van gegevens

Wij hebben Incluzio Hollands Kroon het mandaat gegeven om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor onze inwoners. Het gaat dan om de zorg en ondersteuning die onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Incluzio voert de zorg uit door de inzet van wijkteams Jeugd en Wmo. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Ook werken de wijkteams nauw samen met  zorgaanbieders, huisartsen, scholen en welzijnswerk. Dit doen zij om maatwerk te kunnen leveren aan inwoners.

Om maatwerk te kunnen leveren, moeten wij en Incluzio beschikken over informatie van inwoners. Het kan voorkomen dat er bijzondere persoonsgegevens worden uitgewisseld, zoals gegevens over de gezondheid van inwoners. Die gegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokken inwoner daarvoor toestemming geeft.

Privacy charter

Rondom privacy en gegevensverwerking hebben wij en Incluzio Hollands Kroon duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met uw gegevens.

  • U geeft toestemming.
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen leveren.
  • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
  • Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of dat van uw omgeving niet in gevaar komt.

In deze privacy charter geven de wijkteams handen en voeten aan de privacyregels. De privacy charter is opgesteld in co-creatie met ons.