Motorcross

Al zo’n 40 jaar is de motorsportfederatie (Stichting NHGS Phoenix) op zoek naar een vaste plek in de Kop van Noord-Holland om te motorcrossen.

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten in de Kop gevraagd om een plek aan te wijzen. De gemeente Hollands Kroon heeft deze taak op haar genomen. Op 13 december 2013 heeft de gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente Hollands Kroon planologisch mogelijk te maken.

Locatie Alkmaarseweg/Groetweg

Sinds 2013 zijn verschillende locaties voor de motorcross in Hollands Kroon bekeken. Hierbij is de aandacht komen te liggen op een terrein van ongeveer 14,6 hectare in de buurt van Aartswoud. Gelegen tussen de Groetweg, N242 (Alkmaar – Middenmeer) en het Groetkanaal.

Updates

Hieronder vindt u de laatste updates terug.

Er wordt hard gewerkt om het plan uit te werken zodat de aanvraag kan worden ingediend. In voorbereiding op het indienen van de aanvraag heeft de initiatiefnemer een presentatie gegeven aan de raad op 26 maart. De raad en aanwezige geïnteresseerden hebben gehoord hoe het plan verder is ontwikkeld en op welke manier de eerder kenbaar gemaakte bezwaren en zorgen in de plannen zijn verwerkt. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. De initiatiefnemer is van plan om voor de zomer de aanvraag in te dienen. De presentatie kunt u terugvinden op de website van de gemeenteraad.

De initiatiefnemers werken aan de beantwoording van de reacties. De aangepaste onderzoeken laten langer op zich wachten dat verwacht. Zij hebben aangegeven dat in het voorjaar 2023 de onderzoeken klaar moeten zijn. Hierna leveren zij de onderzoeken aan bij de gemeente. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2023 de procedure voor het bestemmingsplan vervolgd.

De initiatiefnemers werken aan de beantwoording van de reacties. Zij hebben aangegeven dat rond de zomer van 2022 de onderzoeken klaar moeten zijn. Hierna leveren zij de onderzoeken aan bij de gemeente. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 de procedure voor het bestemmingsplan vervolgd.

MER en het voorontwerp bestemmingsplan

De stukken zouden naar verwachting begin juli 2020 ter inzage liggen. Helaas is dat niet gelukt. Sinds 13 augustus 2020 liggen deze ter inzage.

Er worden twee bestemmingsplannen opgesteld. Eén voor de inrichting van het terrein zelf, en één voor de geluidszone. Dat komt omdat de inrichting in één bestemmingsplan ligt, maar de geluidzone zich uitstrekt over twee bestemmingsplannen. Of dit in een latere fase wordt samengevoegd tot één bestemmingsplan is nog niet bekend.   

De voorontwerpbestemmingsplannen met de daarbij horende stukken, zoals het MER, en het voorontwerp bestemmingsplan Terrein vindt u digitaal op op de website ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt ook op plannaam zoeken: als u daarbij invult ‘motorcrossterrein’ dan vindt u het bestemmingsplan motorcrossterrein Groetweg en geluidzone motorcrossterrein Middenmeer. Of u zoekt op ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie aan de Groetweg/Alkmaarseweg.

Beeldvormende vergadering gemeenteraad

De onderzoeksresultaten van het MER, de keuzes die daaruit volgen en de voorkeursinrichting voor het motorcrossterrein zijn door de initiatiefnemer toegelicht in een beeldvormende vergadering aan de gemeenteraad op donderdagavond 18 juni 2020. U kunt de vergadering via deze link online terugkijken. 

Videopresentatie Motorcrossbaan

In deze video ziet u hoe de initiatiefnemer de motorcross aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd.

In 2019 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de Milieueffectrapportage-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De NRD is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage (MER). De MER wordt gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de vergunningen die nodig zijn.

Op de NRD zijn veel reacties binnengekomen. Ook het college heeft een zienswijze/advies gegeven over de NRD aan de motorsportfederatie. De motorsportfederatie heeft gewerkt aan een Milieu Effect Rapport (MER). Dit hebben zij gedaan met de informatie uit:

  • De ingediende zienswijzen
  • Het advies van het college van burgemeester en wethouders
  • De uitgangpunten van de NRD.

Ook heeft de motorsportfederatie de afgelopen periode gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Dit is een (eerste) ontwerp van een bestemmingsplan, waar u nog op kunt reageren.

De motorsport federatie heeft ons laten weten het MER en het voorontwerp bestemmingsplan in juli 2020 aan te bieden. Het college besluit of het voorontwerpbestemmingsplan en de MER ter inzage komen te liggen. Iedereen kan een reactie tegen het voorontwerpbesluit en het MER indienen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of de bestemming gewijzigd wordt.

Beeldvormende vergadering gemeenteraad

De onderzoeksresultaten van het MER, de keuzes die daaruit volgen en de voorkeursinrichting voor het motorcrossterrein zijn door de initiatiefnemer toegelicht in een beeldvormende vergadering aan de gemeenteraad op donderdagavond 18 juni 2020. U kunt de vergadering via deze link online terugkijken. 

In deze video ziet u hoe de initiatiefnemer de motorcross aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd.

Sinds 2013 zijn verschillende locaties voor de motorcross in Hollands Kroon bekeken. Hierbij is de aandacht komen te liggen op een terrein van ongeveer 14,6 hectare in de buurt van Aartswoud. Gelegen tussen de Groetweg, N242 (Alkmaar – Middenmeer) en het Groetkanaal. Hiervoor heeft de motorsportfederatie een businessplan opgesteld en hebben zij een geluidsonderoek laten uitvoeren.

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 ingestemd met het opstarten van de vervolgprocedures.

Na het instemmen van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft in juni en juli 2019 ter inzage gelegen. Deze tijd konden belanghebbenden gebruiken om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 202 zienswijzen ingediend.

De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de Milieueffectrapportage-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De NRD gaat over:

  • het ‘waarom’ van het plan of project;
  • alternatieven;
  • milieu aspecten.

De NRD is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure.

De NRD gaat vooraf aan een op te stellen MER. De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de MER-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De resultaten van alle onderzoeken worden verwerkt in de uiteindelijke MER. Deze wordt gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de vergunningen die nodig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld een omgevingsvergunning milieu en mogelijk vergunningen/ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

De MER wordt tegen die tijd samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hier kunt u dan op reageren. Hierna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan en de MER wel of niet vast te stellen.

Wilt u via de mail op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in dit dossier? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.