Overslaan en naar de inhoud gaan

Motorcross

Al zo’n 40 jaar is de motorsportfederatie (Stichting NHGS Phoenix) op zoek naar een permanente locatie in de Kop van Noord-Holland om te motorcrossen. De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten in de Kop gevraagd om een plek aan te wijzen waar de motorcrossers permanent hun hobby kunnen uitvoeren. De gemeente Hollands Kroon heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen. Op 13 december 2013 heeft de gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente Hollands Kroon planologisch mogelijk te maken.

Update augustus 2020:

MER en het voorontwerp bestemmingsplan

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat de stukken naar verwachting begin juli ter inzage zouden liggen. Helaas is dat niet gelukt. Per 13 augustus liggen deze ter inzage. U kunt een officiële inspraakreactie indienen op de plan-MER (milieu effect rapportage) en de voorontwerp bestemmingsplannen.  Er is voor gekozen om twee bestemmingsplannen op te stellen. Eén voor de inrichting, het terrein zelf, en één voor de geluidszone. Dat heeft er mee te maken dat de inrichting in één bestemmingsplan ligt, maar de geluidzone zich uitstrekt over twee onderliggende bestemmingsplannen. Of dit in een later stadium wordt samengevoegd tot één bestemmingsplan is nog niet bekend.   

De voorontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken, zoals het MER, vindt u digitaal op de website ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het voorontwerp bestemmingsplan Geluidzone met bijbehorende stukken op de website ruimtelijkeplannen.nl. Ook het voorontwerp bestemmingsplan Terrein vindt u op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt ook op plannaam zoeken: als u daarbij invult ‘motorcrossterrein’ dan vindt u het bestemmingsplan motorcrossterrein Groetweg en geluidzone motorcrossterrein Middenmeer. Of u zoekt op ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie aan de Groetweg/Alkmaarseweg.

Reactie indienen

U kunt uw reactie op beide bestemmingsplannen en de ontwerp plan-MER in één brief opnemen. De gemeente zal dan bekijken op welk plan de reactie van toepassing is. Zo missen we geen enkele reactie.  

De periode voor het indienen van een inspraakreactie is acht weken en u kunt tot en met 7 oktober 2020 een reactie indienen.  

De reactie stuurt u naar: Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: inspraakreactie Motorcrossterrein NC-10. 

Het proces tot nu toe

In 2019 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de Milieueffectrapportage-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De NRD is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De MER is vervolgens een onderdeel van de onderbouwing van het bestemmingsplan. Deze moet namelijk gewijzigd worden om het motorcrossterrein in Middenmeer mogelijk te maken.

Op de NRD zijn veel reacties ingediend. Ook het college heeft een zienswijze/advies gegeven over de NRD aan de motorsportfederatie. Met de ingediende zienswijzen, het advies van het college van burgemeester en wethouders en de uitgangpunten van de NRD, is door de motorsportfederatie het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER). En ook is de afgelopen periode gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Dit is een (eerste) concept van een bestemmingsplan, waar u nog wat van mag en kunt vinden.

De motorsport federatie heeft ons laten weten het MER en het voorontwerp bestemmingsplan juli 2020 aan te bieden aan gemeente Hollands Kroon. Deze worden dan beoordeeld. Het college besluit tot terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en MER. Iedereen kan inspraakreacties tegen het voorontwerpbesluit indienen. Een inspraakreactie kan ook op het MER betrekking hebben. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te beslissen of de bestemming daadwerkelijk gewijzigd wordt.

Beeldvormende vergadering gemeenteraad

De onderzoeksresultaten van het MER, de keuzes die daaruit volgen en de voorkeursinrichting voor het motorcrossterrein zijn door de initiatiefnemer toegelicht in een beeldvormende vergadering aan de gemeenteraad op donderdagavond 18 juni jl. U kunt deze vergadering online terugkijken. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar www.hollandskroon.nl.
2. Zoek op ‘live volgen gemeenteraad’.
3. Klik op het artikel ‘Live volgen vergaderingen gemeenteraad’.
4. Klik op de oranje button ‘Volg live vergadering’.
5. Klik vervolgens op 'Archief vergaderingen'. Hier zoekt u de beeldvormende vergadering op van 18 juni van 21.00 tot 22.00 uur. Als u op deze vergadering klikt, kunt u het terugkijken. 

Vragen en antwoorden

De vragen die de gemeenteraadsleden tijdens deze beeldvormende vergadering aan de initiatiefnemer stelde met de daar op gegeven antwoorden, vindt u in het groene blok op deze pagina. 

Videopresentatie Motorcrossbaan

In deze video ziet u hoe de initiatiefnemer de motorcross aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. 

Locatie Alkmaarseweg/Groetweg

Sinds 2013 zijn verschillende locaties voor de motorcross in Hollands Kroon verkend, waarbij de focus is komen te liggen op een beoogde locatie. Namelijk  een terrein van ca. 14,6 ha in de buurt van Aartswoud, ingesloten tussen de Groetweg, N242 (Alkmaar – Middenmeer) en het Groetkanaal. Hiervoor is door de motorsportfederatie een businessplan opgesteld en hebben zij een geluidsonderoek laten uitvoeren. De gemeenteraad heeft hierop op 22 februari 2018 besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolgprocedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft in juni en juli 2019 ter inzage gelegen. Deze tijd konden belanghebbenden gebruiken om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 202 zienswijzen ingediend.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de Milieueffectrapportage-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De NRD gaat over:

  • het ‘waarom’ van het plan of project;
  • alternatieven;
  • milieu aspecten.

De NRD is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure.

MER Procedure

De NRD gaat vooraf aan een op te stellen MER. De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de MER-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De resultaten van alle onderzoeken worden verwerkt in de uiteindelijke MER. Deze wordt gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Dit zijn onder andere een omgevingsvergunning milieu en eventuele vergunningen/ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor u om hierop te reageren. Hierna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan en de MER wel of niet vast te stellen.

Blijf op de hoogte

Wilt u via de mail op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in dit dossier? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie:

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie