Motorcross

Al zo’n 40 jaar is de motorsportfederatie (Stichting NHGS Phoenix) op zoek naar een permanente locatie in de Kop van Noord-Holland om te motorcrossen. De provincie Noord-Holland heeft de gemeenten in de Kop gevraagd om een plek aan te wijzen waar de motorcrossers permanent hun hobby kunnen uitvoeren. De gemeente Hollands Kroon heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen. Op 13 december 2013 heeft de gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente Hollands Kroon planologisch mogelijk te maken.

Locatie Alkmaarseweg/Groetweg

In de jaren hierna zijn verschillende locaties in Hollands Kroon verkend, waarbij de focus is komen te liggen op een beoogde locatie. Namelijk  een terrein van ca. 14,6 ha in de buurt van Aartswoud, ingesloten tussen de Groetweg, N242 (Alkmaar – Middenmeer) en het Groetkanaal. Hiervoor is door de motorsportfederatie een businessplan opgesteld en hebben zij een geluidsonderoek laten uitvoeren. De gemeenteraad heeft hierop op 22 februari 2018 besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolgprocedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD heeft in juni en juli 2019 ter inzage gelegen. Deze tijd konden belanghebbenden gebruiken om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 202 zienswijzen ingediend.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de Milieueffectrapportage-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De NRD gaat over:

  • het ‘waarom’ van het plan of project;
  • alternatieven;
  • milieu aspecten.

De NRD is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure.

Wat is er hierna gebeurd?

Alle zienswijzen zijn door ons verzameld. Rekening houdend met al deze zienswijzen, heeft het college van burgemeester en wethouders ook een zienswijze uitgebracht. Deze zienswijze vindt u onderaan deze pagina. De zienswijze van het college en de zienswijzen van belanghebbenden zijn allemaal doorgezet naar de Motorsportfederatie. Het is nu aan hen om een (ontwerp)MER op te stellen.

MER Procedure

De NRD gaat vooraf aan een op te stellen MER. De NRD geeft aan welke (milieu-) aspecten in de MER-procedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De resultaten van alle onderzoeken worden verwerkt in de uiteindelijke MER. Deze wordt gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Dit zijn onder andere een omgevingsvergunning milieu en eventuele vergunningen/ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor u om hierop te reageren. Hierna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan en de MER wel of niet vast te stellen.

De motorcrossfederatie is verantwoordelijk voor de op te stellen MER. Wanneer dit rapport klaar is, is op dit moment niet te zeggen. Dit hangt af van bijvoorbeeld de tijd die nodig is voor de uit te laten voeren onderzoeken. Gemiddeld duur een MER procedure een jaar, maar het kan ook langer duren.

Blijf op de hoogte

Wilt u via de mail op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in dit dossier? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie: