Kerkgebouwen

Al eeuwen zijn kerken een plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking samen komen. Maar in deze tijd zijn er veel uitdagingen voor eigenaren van kerkgebouwen.

Kerkenvisie Hollands Kroon

In de Kerkenvisie Hollands Kroon is beschreven hoe we in onze gemeente omgaan met de toekomst van kerkgebouwen.

De kerkenvisie geeft een overzicht van 36 religieuze gebouwen in Hollands Kroon. Deze hebben allemaal een eigen kerkenpaspoort. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste informatie van deze kerk is. Daarnaast vindt u in de visie:

 • voorbeelden over het gebruik van verschillende kerken;
 • wat de actuele problemen zijn rondom beheer en behoud van kerkgebouwen;
 • verwijzingen naar verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden.

De kerkenvisie kunt u downloaden via de kolom ‘Zie ook’.

Overzicht

Overzicht kerkgebouwen Hollands Kroon

Subsidie kerktorens, luidwerken en uurwerken

Vanaf 2024 verstrekken we subsidie aan eigenaren van kerktorens om hen te ondersteunen in het onderhoud. De restauratie- en onderhoudskosten aan een toren zijn hoog maar wel erg belangrijk. De toren is een baken in ons landschap en belangrijk voor het aanzicht van onze dorpskernen. Op basis van de Subsidieverordening Kerktorens Hollands Kroon wordt er subsidie verstrekt.

Veelgestelde vragen subsidieaanvragen

De subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat u start met de werkzaamheden aan de toren, de luidklokken of het uurwerk.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Vanaf dinsdag 2 januari (vanaf 09.00 uur) is het mogelijk om via een webformulier op deze website een aanvraag voor subsidie in te dienen.

De volgende gegevens vragen wij bij de aanvraag:

 • Een (technische) omschrijving van de werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt (of een bestek);
 • Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe toestand (schaal 1:100);
 • Inspectierapport;
 • Overzicht van de (verwachte) kosten;
 • Voor zover van toepassing: gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Bij een subsidieaanvraag voor schilderwerk is het niet nodig om een technische omschrijving, tekeningen en inspectierapport aan te leveren.

We kunnen subsidie verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren, voor luidwerken en voor uurwerken.

Kerktoren:

 • herstel van het casco. Hieronder wordt verstaan: de hoofdstructuur van de kerktoren bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten dak-, kap- en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, fundering, kelder en gewelven;
 • reconstructies van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voor zover deze verdwijning en wijziging afbreuk doet aan de monumentale waarde van het object;
 • buiten- en daarmee samenhangend binnenschilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen, buitendeuren, galmborden en balustrade;
 • herstel van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten), leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van het dakbeschot en sporen;
 • herstel van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren, en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en open water;
 • herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel of terugplaatsen van stoepen, lijstwerk en luiken;
 • herstel van torenkruis, galmborden, loodaansluitingen;
 • herstel van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en galmgaten en het nemen van beperkte maatregelen tegen overlast van vogels en vleermuizen;
 • inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels;
 • op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;
 • behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;
 • herstel van gedeelten van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, en spantbenen);
 • herstel van glas-in-loodbeglazing en het aanbrengen van beschermende beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;
 • vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische waarde;
 • het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met herstel van historisch waardevolle ramen.

We kunnen subsidie verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren, voor luidwerken en voor uurwerken.

Luidwerken:

 • herstel van het luidwerk. Hieronder wordt onder andere verstaan: klokken, luidmechanisme en klokkenstoelen;
 • herstel van de luidklokken (werkzaamheden zoals het opvullen van slagplekken, het herstel van kronen en dergelijke);
 • herstel van de klokophanging (werkzaamheden aan onder andere stroppen en kloklagers);
 • herstel van klepels en slaghamers (werkzaamheden zoals het uitgloeien van klepels, de revisie en afstelling van de klepelophanging, de vervangen van moderne klepels door historisch verantwoorde klepels en dergelijke);
 • herstel van de luidinrichting (werkzaamheden aan onder andere luidassen, luidwielen, luidarmen, luidtouwen/- kettingen en luidmotoren);

We kunnen subsidie verstrekken voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren, voor luidwerken en voor uurwerken.

Uurwerken:

 • herstel van het uurwerk. Hieronder wordt onder andere verstaan: schilderwerk, wijzerplaat, gaand werk, slagwerk, gewichtsaandrijving, tappen en lagers en uurwerkkast;
 • herstel van de wijzerplaat in hout, lood, koper, keramisch of metaal, wijzerwerk en wijzeraandrijving;
 • herstel van het gaand werk (onder andere herstel foliot of slinger, staalkabels opwindrondsel, slingervangersysteem);
 • herstel van het slagwerk (onder andere slagwerklichter, sluitschijf, slaghamer);
 • herstel van de gewichtsaandrijving, katrollen en gewichten;
 • herstel van (as)tappen en lagers;
 • herstel van de uurwerkkast;
 • vervangen van het mechanische uurwerk voor een digitaal uurwerk voor aandrijving en luiden ten behoeve van duurzaam onderhoud. Het historisch uurwerk dient op de bestaande positie aanwezig te blijven;
 • onderhoudswerkzaamheden zoals het schoonmaken, smeren en zo nodig bijregelen van de bewegende delen.

De hoogte van de subsidie wordt berekend door 25% van de totale subsidiabele kosten te berekenen. Er is een maximum subsidiebedrag van € 25.000, – per aanvraag vastgesteld.

Voorbeeld 1: De totale subsidiabele kosten aan de kerktoren bedragen € 90.000, -. De subsidie wordt berekend door de rekensom: 25% van € 90.000,- komt uit op een subsidiebedrag van € 22.500,-.

Voorbeeld 2: De totale subsidiabele kosten van de kerktoren en het uurwerk bedragen € 160.000,-. De subsidie wordt berekend door de rekensom: 25% van € 160.000,-. Dat komt uit op een bedrag van € 40.000,- en dat overschrijdt het maximale subsidiebedrag van € 25.000,-. Dus het maximale bedrag wordt dan uitgekeerd.

De volgende onderzoekskosten zijn ook subsidiabel:

 • Het opstellen van een restauratieplan;
 • Het verrichten van bouwhistorisch onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek;
 • Het opstellen van een (meerjaren) onderhoudsplan;
 • Uitvoeren van bouwkundige inspectie.

De hoogte van subsidie voor de onderhoudskosten bedraagt 50% van de totale subsidiabele onderzoekskosten, tot een maximum bedrag van € 1.500,- per aanvraag.

Stappenplan subsidie aanvragen kerktorens

Stap 1: Aanvraag indienen

Via deze website dient u een aanvraag in om subsidie te ontvangen. Dit kan het hele jaar. Het is niet mogelijk om voor iemand anders een aanvraag te doen. De aanvraag wordt gedaan door de eigenaar van de kerktoren. Dit is vaak een stichting of vereniging.

De volgende gegevens worden gevraagd bij de aanvraag:

 • Een (technische) omschrijving van de werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt (of een bestek);
 • Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe toestand (schaal 1:100);
 • Inspectierapport;
 • Overzicht van de (verwachte) kosten;
 • Voor zover van toepassing: gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Bij een subsidieaanvraag voor schilderwerk is het niet nodig om een technische omschrijving, tekeningen en inspectierapport aan te leveren.

Stap 2: In behandeling

Na het ontvangen van alle gegevens nemen we uw aanvraag voor subsidie in behandeling. Binnen 6 weken ontvang u een brief met de beoordeling. Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Als de aanvraag is goedgekeurd kunt u gaan starten met de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd. Voor de meeste wijzigingen aan een kerktoren met een monumentenstatus is een vergunning nodig. Als de vergunning nog niet is verleend, moet u hierop wachten voordat u kunt starten met de werkzaamheden. Heeft u hier vragen over? Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl.

Stap 3: Gereedmelding

Zijn alle werkzaamheden afgerond? Meld dit binnen 4 weken door een e-mail te sturen naar erfgoed@hollandskroon.nl. Lever ook de volgende gegevens aan bij deze gereedmelding:

 • Korte beschrijving van de afgeronde werkzaamheden
 • Definitieve rekening met een betaalbewijs

Na het ontvangen van de gereed melding maken we een afspraak om op locatie langs te komen om de verrichtte werkzaamheden te controleren.

Stap 4: Subsidievaststelling

Na het locatiebezoek wordt er een verklaring opgesteld door de erfgoedambtenaar. Dit is een verantwoording van de subsidie.

Na de gereedmelding ontvangt u binnen 4 weken een brief met de verklaring en de subsidievaststelling.

Stap 5: Uitbetaling subsidie

In de brief met de subsidievaststelling staat welk bedrag u precies ontvangt. Na ontvangst van deze brief krijgt u binnen 6 weken het bedrag op uw rekening.