Zwemlessen diploma A voor kinderen uit minimagezinnen

Nederland is een land met veel water. Hierdoor is zwemles een onmisbaar en nuttig onderdeel van de opvoeding. Het vermindert namelijk het risico op verdrinking.

Scholen zijn niet meer verplicht zwemlessen aan te bieden. Wegens bezuinigingen is hierdoor het aantal scholen dat zwemles aanbiedt sterk gedaald. Dit is voor de meeste kinderen in Hollands Kroon geen probleem. Dit komt doordat zij vaak al vanaf hun vierde of vijfde jaar leren zwemmen bij de plaatselijke zwembaden. Voor gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op het sociaal minimum kan dit wel een probleem zijn. Zwemlessen zijn namelijk erg duur.

Alle kinderen uit Hollands Kroon kunnen zwemmen  

De gemeente wil dat alle kinderen in Hollands Kroon kunnen zwemmen. Dit wordt mogelijk gemaakt door gezinnen met lage inkomens financieel te ondersteunen bij zwemonderwijs. Dit gaat buiten het Meedoen budget om. Zwemles via Meedoen is namelijk een te groot beslag op het Meedoen budget. Daarnaast is het Meedoen budget hier te laag voor.

Regeling leszwemmen voor kinderen uit minimagezinnen

De gemeente heeft de Regeling leszwemmen voor kinderen uit minimagezinnen in het leven geroepen.

Let op: deze regeling leszwemmen geldt alleen voor het behalen van het Nationale Zwemdiploma A.
Zwemlessen voor andere diploma’s zoals voor diploma B, C of hoger of andere zwemproducten zoals voor vrij zwemmen, dagkaarten of rittenkaarten etc. lopen nog steeds via de Meedoenregeling. U kunt al deze producten dus nog steeds bestellen van uw Meedoen budget.

Met deze regeling kan de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen de kosten van de zwemlessen vergoeden. Dit geldt alleen voor het behalen van het Nationale Zwemdiploma A.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont in de gemeente Hollands Kroon;
 • u heeft een laag inkomen;
 • u heeft geen of weinig vermogen;
 • u heeft een kind tussen de vijfenhalf en achttien jaar dat niet in het bezit is van zwemdiploma A.

Deze vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt aan het zwembad waar uw kind de zwemlessen gaat volgen. Deze vergoeding heeft, behalve op de kosten van de zwemlessen, ook betrekking op de inschrijfkosten, kosten van het diploma en kosten van het afzwemmen.

 • Uw kind is verplicht de zwemlessen te volgen;
 • U bent als ouder verplicht, als u voortijdig wil stoppen met de zwemlessen voor het Nationale Zwemdiploma A, dit direct bij de gemeente te melden.

Indien uw kind regelmatig zonder geldige reden* niet op de zwemlessen verschijnt, kan de gemeente besluiten de vergoeding voor de zwemlessen te beëindigen. *Onder geldige reden wordt verstaan: ziekte of een bijzondere en/of ingrijpende gebeurtenis in de familiaire sfeer (huwelijk, geboorte, overlijden etc.). 

Een kind dat met vijfenhalf jaar start met de leszwemmen heeft gemiddeld 87 lessen van 45 minuten nodig om het Nationale Zwemdiploma A te behalen. Wij vergoeden daarom maximaal 87 lessen van 45 minuten.

Wij vergoeden maximaal 87 lessen van 45 minuten. Als blijkt dat uw kind meer lessen nodig heeft om het zwemdiploma A te behalen, moet u een vervolgaanvraag indienen. Wij zullen onder meer in het kader van de afhandeling van deze vervolgaanvraag het zwembad waar uw kind de zwemlessen volgt om advies vragen. In het advies moet het zwembad een gemotiveerd antwoord geven op de volgende drie vragen:

 • Wat is de oorzaak dat het kind niet binnen de 87 lessen het zwemdiploma A heeft behaald?
 • Is het kind in staat alsnog het zwemdiploma A te behalen?
 • Zo ja, hoeveel extra lessen zijn er dan nog nodig om dit doel te bereiken?

Als wij het eens zijn met het advies van het zwembad, dan zullen wij de kosten van de extra zwemlessen vergoeden. Als het zwembad van mening is dat uw kind niet in staat is het zwemdiploma A te behalen, dan kunnen wij besluiten de vervolgaanvraag af te wijzen.

Uw kind kan bij een van de volgende zwembaden de zwemlessen voor diploma A volgen:

Hieronder ziet u hoe hoog uw inkomen of vermogen in uw situatie mag zijn. Voor alle duidelijkheid; dit zijn nettobedragen.

18 tot 21 jaar

De grenzen van het inkomen voor personen van 18 jaar tot 21 jaar met kinderen zijn (inclusief vakantiegeld): Let op: met kinderen bedoelen wij kinderen waar u kinderbijslag voor ontvangt.

 • echtpaar of samenwonend paar € 1.300,90;
 • alleenstaand of alleenstaande ouder € 412,02.

21 jaar tot AOW-leeftijd

De grenzen van het inkomen voor personen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd zijn (inclusief vakantiegeld):

 • echtpaar of samenwonend paar € 2.384,25;
 • alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.668,98.

Vermogensgrens

 • alleenstaand € 7.575,-;
 • echtpaar of samenwonend of alleenstaande ouders € 15.150,-.