Ruimtelijke ontwikkeling

Het agrarische landschap in Hollands Kroon kenmerkt zich door de rijke historie en een gevarieerd landschap. Bos, water en oude dijklijnen slingeren tussen de landerijen door. Maar ook de toeristische wandelroutes en de waddenkust zijn sterke kenmerken.

Ruimtelijke ontwikkeling

Er zijn verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op het landschap en de agrarische sector in Hollands Kroon. Denk hierbij aan verschillende projecten in de kuststrook waarbij de beleving van de waddenkust centraal staat. Maar ook de toenemende vraag naar agrarische grond en huisvesting voor arbeidsmigranten speelt een belangrijke rol. Daarnaast zijn met de huidige energieprijzen agrarische ondernemers op zoek naar manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Zon- en windenergie hebben invloed op het landschap.

  • Heeft u uitbreidingsplannen?
  • Wilt u uw agrarisch bouwblok vergroten?
  • Wilt u uw bedrijfsvoering uitbreiden met extra activiteiten zoals een boerderijwinkel?
  • Of heeft u andere plannen met uw bedrijf?

Dan is het verstandig om dit te bespreken met de gemeente. Voordat u een vergunning indient is het handig om te weten hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover uw plannen staat. Wanneer u een principeverzoek indient kunt u de gemeente laten weten wat uw plannen zijn. Deze plannen worden vervolgens geëvalueerd in het bouwberaad. Dit is een club van deskundige ambtenaren die vanuit verschillende disciplines naar uw plannen kijken. De uitslag van het principeverzoek geeft een indicatie of de plannen passend zijn of dat deze niet binnen het bestemmingsplan passen. Lees verder over het indienen van een principeverzoek.

U heeft arbeidsmigranten in dienst die u goed, veilig en legaal wilt huisvesten. Begin op tijd met het aanvragen van huisvesting. Dit proces kan in sommige situaties namelijk een lange tijd in beslag nemen en bestaat uit verschillende stappen. Bekijk hier het stappenplan voor het aanvragen van huisvesting voor arbeidsmigranten. Lees verder over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten.

Vrijkomende agrarische bebouwing

U heeft agrarische bebouwing waar u niets meer mee doet. Wellicht bent u gestopt met uw bedrijf, heeft u geen opvolger of is de bebouwing overbodig geworden. Mogelijk kan de bebouwing gebruikt worden voor andere activiteiten of wilt u deze slopen. Wat zijn uw opties? Om hier achter te komen kunt u een principeverzoek indienen met uw plannen.

De agrarische erven in Hollands Kroon zijn beeldbepalend voor het landschap en dragen bij aan de beleving van een mooi en open landelijk gebied. Het landschap is constant in verandering en door schaalvergroting worden bedrijven groter of veranderen van functie. Dit heeft impact op het landschap. We vinden het belangrijk dat agrarische erven goed passen in het landschap. Wanneer u uw bedrijf uitbreidt of een nieuwe schuur bouwt, dan is het belangrijk dat dit functioneel is. Niet iedereen denkt direct aan hoe dit in het landschap past. Om hierbij te helpen dragen we bij aan meerdere projecten.

Project Erfkwaliteit

De plaatsing van de gebouwen op het erf, de beplanting, de logistiek, de toegangswegen en de manier hoe het erf in het landschap is verankerd zijn beeldbepalend voor de omgeving. De kwaliteit van de omgeving vinden we belangrijk en daarom zijn we samen met Greenport NHN, Ontwikkelbedrijf NHN, Provincie NHN en LTO Noord het project Erfkwaliteit gestart. Met dit project willen we een kwaliteitsimpuls geven aan verschillende agrarische erven. Samen met de landschapsdeskundige van MooiNH zijn tien agrarische ondernemers intensief begeleid met de herontwikkeling en het landschappelijk inpassen van hun agrarische perceel. Het project is inmiddels afgerond en de verschillende casussen zijn verwerkt in een inspirerend magazine. Nieuwsgierig?

Project Erfkwaliteit vervolg

Het Project Erfkwaliteit krijgt een vervolg. We maken een handreiking voor alle agrarische ondernemers in de gemeente om aan de slag te gaan met de landschappelijke inpassing van hun perceel. Samen met Mooi NH creëren we een tool die inspireert en tips geeft voor het beter inpassen van het agrarische erf in het landschap. Ook cultuurhistorie en landschapskenmerken per gebied spelen hierbij een rol. Het inspireert initiatiefnemers om naast de praktische kanten van een ontwikkeling, zoals het bouwen van een schuur, ook te denken aan hoe dit goed past in het landschap. Op dit moment werken we nog aan de tool. Zodra deze beschikbaar is zal deze online worden geplaatst.

Erfbeplantingstool

Erven in onze gemeente zijn belangrijk. Een mooi erf is niet alleen een visite kaartje voor een woning of bedrijf. Het kan ook veel bijdragen aan de natuur. Door een goed ingericht erf kunnen we de kans op ziekte en plagen in de landbouw zelfs verminderen. Wij hebben hiervoor een handige tool ontwikkeld. In de Erfbeplantingstool kunt u specifiek voor uw gebied zien hoe uw erf kan bijdragen aan de natuur en het landschap.

erfbeplantingstool

Meer bomen

Wij hebben grote ambities voor het vergroten van de biodiversiteit. In 2022 doen we voor het eerst mee aan ‘Meer Bomen Nu’ en gaan we samen met inwoners van Hollands Kroon 25.000 bomen en struiken verplanten. De bomen, ook wel zaailingen (jonge bomen) worden geoogst op verschillende plekken zoals bossen en natuurgebied en vervolgens herplant op andere locaties waar zij levensvatbaar zijn. Als agrariër kan je grote hoeveelheden (meer dan 100) zaailingen aanvragen om te planten op jouw perceel.

Wij zijn trots op de innovatieve agrariërs in onze regio, want daar zijn er veel van! Het zijn allen ondernemers die een stap zetten in de richting van een toekomstbestendige sector. Voor verschillende uitdagingen in de sector worden de toepassing van technologie en data als oplossing gezien. De snelle veranderingen in de (digitale) wereld vraagt ondernemers om steeds meer voorop te lopen in de nieuwste technologieën. Denk hierbij aan andere manieren van teelt, werkwijze, het verzamelen en gebruiken van data en robotisering. Het is belangrijk dat innovaties niet alleen bedacht worden, maar ook in de praktijk worden gebracht. Innovatie speelt ook een belangrijke rol in de verduurzaming van de sector. Hiervoor is samenwerking en toegang tot kennis en middelen nodig. De gemeente wil hierin graag een faciliterende rol spelen. Samen met de partners zoals Greenport, LTO, ANV Hollands Noorden en Vertify geven wij richting aan deze opgave. Enkele voorbeelden van Innovatieve projecten waar de gemeente aan bijdraagt:

Kennisdag Smart Farming

De kennisdag Smart Farming is een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens deze dag worden de nieuwste technieken op het gebied van digitalisering en smart farming in de agrarische sector gepresenteerd. De gemeente draagt graag bij aan de kennisontwikkeling onder agrariërs en draagt dan ook financieel bij aan deze dag.

Boerderij educatie

Kinderen kennis laten maken met waar ons eten vandaan kom. Dat vinden wij als gemeente belangrijk. Mogelijk kunnen we hen dan ook enthousiast maken voor een toekomstige carrière in de agri sector. Via het platform Boerderij Educatie Nederland worden er educatielessen voor basis- en middelbare school leerlingen georganiseerd op de boerderij. De gemeente draagt hier financieel aan bij. We maken het mogelijk dat schoolklassen educatielessen kunnen volgen bij agrarische ondernemers in de gemeente.

Agritech capital

Agritech Capital is een samenwerking tussen boeren, onderzoekers en bedrijven voor het delen van data. Deze data is te gebruiken voor innovatieve technieken. Denk hierbij aan het detecteren van onkruid met camera’s op een tractor of drone. Met deze techniek kan het vervolgens heel gericht en op de centimeter nauwkeurig bestreden worden. In het project worden datasets gemaakt die van meerwaarde zijn voor onderzoek en toepassing in de landbouw.

Project Zoetwaterboeren

Binnen het project ‘Zoetwaterboeren’ worden verschillende watersystemen ontwikkeld, onderzocht en gedemonstreerd aan agrariërs. Het geeft de agrariër handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op de wisselende weersomstandigheden. Op de onderzoek locatie in Anna Paulowna worden meerdere technieken en systemen onderzocht op bedrijfsschaal. Dit project bestaat uit onderzoek naar het vasthouden/opslaan en hergebruiken van zoet water. Maar ook zuiveringstechnieken om emissies in het oppervlaktewater te verminderen en demonstratie en educatie. Om het project mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage aan het project en stimuleren we de kennisontwikkeling over watermanagement onder agrariërs.

Heeft u een innovatief idee?

Heeft u een innovatief idee, project of pilot in de agrarische sector? Wilt u hierover in gesprek met de gemeente? Gezamenlijk kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het ondernemersloket.

Het klimaat gaat een steeds grotere rol spelen in het agrarische landschap. We zijn ons bewust van het effect van de klimaatveranderingen en de noodzaak voor goed watermanagement. We krijgen te maken met piek buien en langere droogteperioden. We staan voor de gemeenschappelijke opgaven hoe we in piekperiode de grote hoeveelheid water kunnen bufferen. Maar ook hoe we in de droge perioden voldoende zoet water kunnen blijven aanvoeren die de akkerbouw en de veeteelt nodig hebben. Minder aanvoer van water zorgt voor verzilting, hierdoor is het water niet of minder bruikbaar voor de sector. Naast verzilting staat de kwaliteit van het water ook onder druk. Om deze reden vinden we het belangrijk om in te zetten op watermanagement. Bewust omgaan met het beschikbare zoete water is van essentieel belang. We zetten in op kennisontwikkeling over watermanagement en waterkwaliteit bij agrariërs. Watermanagement is bij uitstek een onderwerp om lokaal/regionaal op te pakken. Om deze reden werken wij veel samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aan welke projecten werken we?

Project Zoetwaterboeren

Binnen het project ‘Zoetwaterboeren’ worden verschillende watersystemen ontwikkeld, onderzocht en gedemonstreerd aan agrariërs. Het geeft de agrariër handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op de wisselende weersomstandigheden. Op de onderzoek locatie in Anna Paulowna worden meerdere technieken en systemen onderzocht op bedrijfsschaal. Dit project bestaat uit onderzoek naar het vasthouden/opslaan en hergebruiken van zoet water. Maar ook zuiveringstechnieken om emissies in het oppervlaktewater te verminderen en demonstratie en educatie. Om het project mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage aan het project en stimuleren we de kennisontwikkeling over watermanagement onder agrariërs.

FRESHEM

FRESHEM brengt met een helikopter met een apparaat eronder de ondergrond in beeld tot maximaal 200 meter. Daarbij worden zoet en zout grondwater in kaart gebracht. De informatie die het project oplevert wordt gebruikt om mogelijke wingebieden voor grondwater in kaart te brengen en de beschikbaarheid van zoet water voor natuur, landbouw en bedrijven te onderzoeken.

Project Waddenbaai

Waddenbaai is een groot overkoepelend project dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achterland, de visie op het Amstelmeer, natuurontwikkeling, een recreatieve impuls, de routering van het varen en er ligt een economische opgave. Vanuit de Kop Werkt! Richten we ons voornamelijk op de waddenbelevingsroute. Dit is een fietsverbinding met fietsveerdienst tussen Den Oever en Oude Schild op Texel en retour Oude Schild, Den Helder, Den Oever.