Woonvisie Hollands Kroon

26 maart 2024, 13.45

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2024 stond de Woonvisie op de agenda. In de Woonvisie Hollands Kroon wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar geschetst. In de nieuwe woonvisie ligt de focus op 4 thema’s:

  • beschikbaarheid;
  • betaalbaarheid;
  • duurzaamheid en wonen;
  • zorg en welzijn.

Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente meer regie voeren, door verschillende (nieuwe) instrumenten in te zetten.

De Woonvisie is door de raad nog niet vastgesteld, omdat er over de inhoud nog veel vragen en wensen bestonden.

Verhouding nieuwbouwwoningen

Over de verhouding sociale huur – betaalbaar – vrije sector (30% – 40% – 30%) gaf Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) met een motie aan dat zij de voorkeur geven aan een verhouding 30% – 30% – 40% omdat de opbrengst van vrije sectorwoningen nodig is om kwalitatief goede sociale huurwoningen te bouwen.

Twijfels over het vereveningsfonds

Veel vragen waren er over het instellen van het vereveningsfonds. In een nieuwbouwplan van minder dan 12 woningen is 30% sociale huur niet altijd haalbaar. De initiatiefnemer moet in dat geval geld storten in het fonds. Vanuit dit fonds kan de bouw van sociale huurwoningen dan ergens anders mogelijk worden gemaakt. OHK diende een motie in om dit fonds niet toe te passen bij de bouw van maximaal twee woningen, omdat dit veel kosten met zich meebrengt. Dit soort kleine bouwplannen kunnen hierdoor financieel minder haalbaar worden. Door het CDA werd aangegeven dat dit mogelijk ook geldt bij iets meer woningen, bijvoorbeeld bij een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners samen opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Door GroenLinks werden vragen gesteld over duurzaamheid in relatie tot betaalbaar bouwen.

Na alle meningen, vragen en opmerkingen te hebben gehoord, gaf wethouder Versteeg aan de Woonvisie op een later moment aangepast opnieuw voor te leggen aan de raad. 

Nota Grondbeleid

In de raadsvergadering kwam ook de Nota Grondbeleid aan de orde. De Nota Grondbeleid is eigenlijk de instrumentenkoffer voor de gemeente om onder meer woningbouw mogelijk te maken. De nota gaat uit van een actievere rol bij projecten die bijdragen aan de ambities van de gemeente. De gemeenteraad kan zich hierin vinden, maar wil de voorwaarden bij grondaankopen door het college voor ontwikkelingen op de langere termijn aanpassen. Het mandaat, de bevoegdheid hiervoor, raakt namelijk de controlerende taak van de raad. In de voorwaarden moet hieraan beter invulling worden gegeven. Ook deze nota is door de wethouder teruggenomen en wordt op een later moment aangepast opnieuw aan de raad voorgelegd.