Voorwaarden bij vergunningverlening datacenters

27 maart 2024, 09.46

De vestigingsvoorwaarden voordatacenters stonden op de agenda van de raadsvergadering van 21 maart 2024. Het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland, Gedeputeerde Staten, heeft in november 2023 de Richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland vastgesteld voor datacenters. Deze voorwaarden zijn opgesteld samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon en zijn bedoeld als richtlijn om gesprekken aan te gaan met initiatiefnemers. Het gaat hierbij om voorwaarden die aan de orde komen bij het verlenen van vergunningen. Het college van Hollands Kroon stelt deze voorwaarden vast en wilde vooraf de mening van de raad horen.

Onafhankelijk Hollands Kroon

Door Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) werd uitgebreid ingegaan op de landschappelijke inpassing, watergebruik en -huishouding, ruimtelijke kwaliteit, welstand en duurzame maatregelen. Bij de beeldkwaliteit gaat het om de kleurstelling en de positionering van de gebouwen. Maar ook moeten er voorwaarden worden gesteld aan lichthinder, beplanting van een bepaalde omvang en het gebruik van restwarmte die vrijkomt.

Opmerkingen van andere partijen

Veel andere partijen in de raad sloten zich aan bij (onderdelen van) de opmerkingen van OHK. D66 vroeg ook aandacht voor het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen (social return). LADA, LADA&Anders! en GroenLinks gaven aan geen aanvullende wensen mee te geven, omdat zij tegen de komst van meer datacenters zijn. De wethouder gaf aan dat deze voorwaarden aan de orde komen bij de vergunningverlening door het college (als zij bevoegd gezag is). Het besluit of er datacenters zullen komen is hoe dan ook aan de raad.