Omgevingsvergunning datacenter Cultuurweg verleend

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 januari 2021, 10.18

Op 5 januari 2021 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter van Microsoft aan de Cultuurweg in Middenmeer. Dit stuk grond van ca. 16 hectare wordt ook wel ‘Het Venster’ genoemd. Het ligt aan de westzijde van de snelweg, ten zuiden van Middenmeer. Deze gronden zijn al ruim vier jaar bestemd voor het realiseren van datacenters.

Uitgebreide procedure gevolgd

Voor het verlenen van deze vergunning is de uitgebreide Wabo procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij ontvangen op 16 januari 2019. De vergunning heeft tussen 15 juli en 27 augustus 2020 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 64 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn beantwoord via de nota van zienswijzen waarin is aangegeven hoe er met de reactie is omgegaan. De indieners van de zienswijzen hebben een brief ontvangen met een reactie. De nota van zienswijzen vindt u onderaan dit bericht.

Landschappelijke inpassing

De gemeente, provincie, Agriport en Microsoft zijn in gesprek om de bestaande en nog in aanbouw zijnde gebouwen op een goede manier in te passen in het landschap. In de impressie hieronder ziet u een beeld van hoe het nieuwe datacenter eruit kan komen te zien.

Vergunning Het Venster valt onder de lopende initiatieven

Deze vergunning voor Het Venster valt onder de zogenaamde lopende initiatieven. Meer informatie hierover vindt u op deze website.

Deze vergunning gaat niet over deelgebied B1

Het gaat bij deze vergunning niet om deelgebied B1. Deze 51 hectare ligt aan de noordkant van ‘Het Venster’.  Voor het gebied B1 heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen van 16 oktober tot en met 26 november 2020.

Publicatie

De definitieve vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. De vergunning is na de publicatie digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook wordt deze vergunning, inclusief bijlagen, voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088-321 5000.

Beroep aantekenen

Belanghebbenden die eerder een zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit van het college, gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden aan wie met reden niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend (volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht), gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Het adres is voor het indienen van beroep is:

Raad van State, t.a.v. afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Voorlopige voorziening aanvragen

Het instellen van beroep schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Dus heeft u beroep aangetekend en heeft u er een spoedeisend belang bij dat de vergunning niet in werking treedt? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Inwerkingtreding vergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Griffierecht

Voor het in behandeling nemen van zowel beroep als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Dit zijn soms aanzienlijke bedragen. Kijk hiervoor eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.