Kort maar krachtige raadsvergadering

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 februari 2024, 09.55

De raadsvergadering van 25 januari was kort maar krachtig. De voorstellen op de agenda konden zonder bespreking unaniem worden vastgesteld, omdat de raadsleden hier geen opmerkingen over hadden. Vastgesteld zijn onder andere:

  • enkele bestemmingsplannen;
  • een wijziging van de legesverordening;
  • een nieuwe Maatwerkregeling recycletarief (afvalstoffen);
  • een nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet;
  • een gedragscode integriteit met protocol voor de wethouders en de burgemeester.  

Recyclen

Met ingang van 2022 is het recycletarief afvalstoffen ingevoerd. Inwoners betalen voor het aantal keer dat de grijze bak wordt geleegd of de afvalzak in een ondergrondse afvalcontainer wordt gestort. Inwoners met medisch afval kunnen een tegemoetkoming krijgen. Dit is vastgelegd in de maatwerkregeling. Deze regeling is opnieuw vastgesteld, omdat de hoogte van deze tegemoetkomingen niet was geïndexeerd.

Meedoen in de maatschappij 

De Participatiewet is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.

In de re-integratieverordening staat welke voorzieningen de gemeente aanbiedt en wie hiervoor in aanmerking komen. Door nieuwe wetgeving moest de huidige verordening aangepast worden. Op advies van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord is besloten om de re-integratieverordening af te stemmen op de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Voor werkzoekenden en werkgevers betekent dit meer samenhang in voorzieningen zoals loonkostensubsidie en begeleiding naar en op het werk.