Laatste raadsvergadering en raadscafé van 2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 14.57

Raadsvergadering 14 december 2023

In deze raadsvergadering is de hoogte van de belastingen voor 2024 vastgesteld. Daarin is de extra OZB verhoging van 5% (boven op de inflatiecorrectie) verwerkt. De raad (met tegenstem van VVD en LADA) heeft bij het vaststellen van de begroting in november dat besluit genomen met het oog op de komende jaren. Vanaf 2026 wordt namelijk een fors tekort verwacht door een lagere bijdrage van het Rijk. Het college heeft toegezegd deze extra verhoging alleen te gebruiken voor dekking van het te verwachten tekort.

Startersleningen

Door de raad is extra geld beschikbaar gesteld om het mogelijk te maken maximaal 50 startersleningen te verstrekken in 2024. Gelet op de te verwachten bouw van woningen, is de raad unaniem van mening dat het wenselijk is extra mogelijkheden te bieden voor starters. Bij de behandeling van de begroting in november was hierom verzocht door de PvdA.

Oversteek N240

Op initiatief van het CDA heeft de raad unaniem het college verzocht om in gesprek te gaan met de provincie over een veiligere oversteek op de N240 voor met name kinderen van en naar de school en sportvelden in Slootdorp.

Wisselingen GroenLinks

Aan het eind van de vergadering is afscheid genomen van de heer Kool als raadslid en is in zijn plaats de heer Blokker toegelaten als raadslid voor GroenLinks. Namens dezelfde partij is de heer Marchand benoemd als fractieondersteuner.

Raadscafé 7 december 2023

De raadsleden waren dit keer te gast in dorpshuis De Nieuwe Horn te Kolhorn. Tijdens het raadscafé kunnen inwoners in gesprek met de raad over onderwerpen, waarvoor zij aandacht willen vragen. Tijdens dit raadscafé werd aandacht gevraagd voor de begaanbaarheid van de wegen in Kolhorn voor scootmobiels en het ontbreken van regelgeving voor spuitzonering in bestaande situaties. Voor wat betreft het gebruik van bestrijdingsmiddelen door agrarische bedrijven geldt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dat een spuitzonering in acht moet worden genomen. In het raadscafé werd aandacht gevraagd voor bestaande situaties, waarvoor geen landelijke regelgeving geldt.

Tijdens dit raadscafé waren daarnaast op uitnodiging van de raad vertegenwoordigers van de Buurt Kamer Kolhorn, de historische vereniging Kolhorn, de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn (KH44) en het bestuur van het dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk aanwezig om kennis te maken met de raadsleden én om hun activiteiten onder de aandacht van de raad te brengen.

Eerstvolgende raadscafé in 2024

Het volgende raadscafé is op donderdag 18 januari 2024 in dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. Indien u ook in gesprek wilt met de raad, kunt u zich aanmelden via de website van de gemeenteraad.