Gemeenschappelijke regelingen

23 februari 2024, 09.52

De raadsvergadering van 15 februari stond voor een groot deel in het teken van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen meerdere gemeenten en soms ook de provincie om gezamenlijk bepaalde taken namens de deelnemers uit te voeren. U moet hierbij denken aan de Veiligheidsregio (o.a. brandweer, ambulancezorg), Omgevingsdienst (milieutaken) en de GGD (gezondheid).

Samenwerking

Daarnaast kent de gemeente een samenwerking op het gebied van het archief en gesubsidieerde arbeid (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Elke gemeente betaalt haar deel van die samenwerking. Om daar grip op te houden, worden de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen vooraf aan de deelnemers voorgelegd. De gemeente kan een zienswijze geven, waaronder een aanbeveling doen over de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling.

Gezamenlijk voorbereid en besproken

Voor de gemeenten Hollands Kroon, Texel, Schagen en Den Helder worden de zienswijzen gezamenlijk voorbereid en besproken in een Regionale Raadscommissie. De zienswijzen die door de commissie zijn voorgesteld zijn door de raad unaniem overgenomen. Wel werd op initiatief van het CDA gesproken over de financiële onzekere toekomst de komende jaren, omdat het Rijk de vergoedingen aan de gemeenten gaat bijstellen. Daarom heeft de raad de leden van het college, die deel uitmaken van de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen nadrukkelijk gevraagd scherp te zijn op financiële risico’s voor de gemeenten de komende jaren.

Kernenergie

Door de fractie van LADA, samen met het CDA is in de raadsvergadering van 15 februari een motie ingediend om het college te verzoeken samen met de gemeenten in de regio onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de vestiging van een (kleine) kerncentrale (SMR). Beide partijen gaven daarbij aan dat meerdere gemeenten in de regio hier al mee bezig zijn. De motie kreeg steun van de VVD en een lid van OHK, maar met 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen werd de motie verworpen.

Taak van de rijksoverheid

Meerdere partijen gaven aan dat het toepassen van kernenergie een zaak is van de rijksoverheid. Het Rijk doet al onderzoek naar de bouw van twee grote kerncentrales. Daar zit ook de expertise. Gelet daarop werd door sommige partijen aangegeven dat bij de gemeente de mensen én de kennis niet aanwezig is voor een dergelijk onderzoek. Ook werd erop gewezen dat de ontwikkeling van kleine kerncentrales nog in de kinderschoenen staat. Tot slot werd aangegeven dat -naast een andere levenshouding en energiebesparing- andere vormen van energiewinning de voorkeur genieten.