College vraagt gemeenteraad om bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 mei 2021, 16.30

Op 29 juni vindt er een extra raadsvergadering plaats waarin het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 wordt besproken. Op 17 juni wordt er een informatiesessie georganiseerd waarin de raadsleden vragen kunnen stellen over dit bestemmingsplan. Op 22 juni is er een inspreekuur voor inwoners specifiek voor dit onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer.

Bestemmingsplan geeft planologische ruimte

Het bestemmingsplan geeft planologisch ruimte aan één van de vijf lopende initiatieven voor datacenters en past in de omgevingsvisie van Hollands Kroon. Het college heeft op 13 oktober 2020 met Agriport A7 een overeenkomst gesloten waarbij het college een inspanningsverplichting heeft om de wettelijke procedures voor het plan te doorlopen.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen de inzage termijn zijn er 105 schriftelijke reacties (hierna ‘zienswijzen’) ontvangen. Een deel van de schriftelijke reacties is ingediend door meerdere indieners. Zo is de zienswijze van LTO mede ingediend namens 49 personen/bedrijven. Een aantal andere zienswijzen is ook door meerdere personen ingediend. Dit alles resulteert in 18 afzonderlijke zienswijzen.

De zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen. In hoofdlijn gaan ze over de wenselijkheid van datacenters, de landschappelijke inpassing, werkgelegenheid, lichthinder, energiegebruik, duurzaamheid en het gebruik van restwarmte. De ingediende zienswijzen zijn door het college in een nota van zienswijzen samengevat en voorzien van een antwoord. Deze nota vindt u onderaan dit bericht.

Het college realiseert zich dat de uitbreiding van ruimte voor datacenters gevoelig ligt. Daarom hebben we ervoor gekozen de zienswijzen uitgebreid te beantwoorden. Ook hebben we de afgelopen periode aanvullende informatie over de datacenter ontwikkelingen op onze website geplaatst. Verder heeft het college de afgelopen periode verschillende gesprekken gevoerd met organisaties die hun zorgen over deze ontwikkeling hebben geuit. Alles overwegende vraagt het college naar aanleiding van de zienswijzen aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan op een aantal punten te wijzigen ten opzichte van het ontwerp. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

  1. Verduidelijken van de aan te houden afstanden aan noordzijde van het plangebied;
  2. Verduidelijken van de toe te staane milieucategorie en bedrijfsactiviteiten;
  3. Verduidelijken dat grote energiecentrales niet zijn toegelaten;
  4. Actualiseren van de informatie opgenomen in de toelichting en bijlagen bij de toelichting.

Het college ziet in de zienswijzen geen argumenten om de bestemmingsplanprocedure te beëindigen.

De indieners van een zienswijzen krijgen een brief met informatie over de raadsvergadering en de nota van zienswijzen toegestuurd.

Vervolg

De vaststelling van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wanneer het raadsvoorstel deelgebied B1 op de agenda komt zullen wij dit bekend maken. De vergaderingen van de gemeenteraad kunt u digitaal volgen. Er zijn verschillende manieren om de raad te laten weten wat u van dit plan vindt.

Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit door het college voorgelegd aan de provincie. Zij hebben zes weken de tijd om op de aangebrachte wijzigingen te reageren. Daarna publiceert de gemeente het genomen besluit en bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het genomen besluit.

Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld ligt er een planologisch kader voor de ontwikkeling van het gebied. Dat betekent niet dat er meteen gebouwd kan worden. Daarvoor moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag.

Stukken bekijken

Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken, zoals deze ter inzage heeft gelegen, is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

  1. Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-on01

U kunt ook op www.ruimtelijkeplannen.nl op plannaam zoeken. Als u op deze website zoekt op ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ dan vindt u het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1

  1. Of zoekt u op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie Cultuurweg 9 Middenmeer

Het ontwerp bestemmingsplan moet in samenhang gelezen worden met de nota van zienswijzen. Deze nota wordt door de gemeente bij de vergaderstukken van de gemeenteraad (27 mei 2021) geplaatst, nadat het presidium op 11 mei de agenda heeft vastgesteld.