Vraag en antwoord geluidsscherm A7

Geluid

Voor het hele dorp Wieringerwerf is een geluidrapport opgesteld. We gaan uit van de wettelijke grens van 53 decibel (dB). Hier volgt een citaat uit het geluidrapport uit 2020:

  • De bebouwing gelegen binnen de strook tussen de A7 en de Terpstraat / Terpweg ondervindt veelal een geluidbelasting van meer dan 53 dB. In situaties waarbij sprake is van nieuwbouw, mogen woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) niet zonder meer worden gebouwd en moet verder akoestisch onderzoek uitgevoerd worden.
  • De geluidbelasting vanwege de A7 kan beperkt worden door het toepassen van stiller asfalt (afname circa 2 dB) of het realiseren van een (hoger) geluidscherm.
  • Des te hoger het geluidscherm, des te meer de geluidbelasting kan worden beperkt.
  • Het effect van een geluidscherm is groter voor bebouwing gelegen op kleine(re) afstand van de A7 dan voor bebouwing gelegen op grote(re) afstand.
  • Het effect van een geluidscherm is groter op begane grond niveau dan op het niveau van de 3e verdieping.

Stiller asfalt is het enige alternatief.

Het verschil zit in de benadering van het vraagstuk. Wij baseren ons op het geluidrapport en RWS op de gemiddelde geluidbelasting over 24 uur. Dit is feitelijk dezelfde methode als bij Schiphol. Met RWS zijn we al tientallen jaren in gesprek over dit onderwerp. Vandaar dat er in de jaren ’90 een grondwal is aangebracht.

Snelweg A7

Op korte termijn geen plannen, maar vanaf 2035 staat groot onderhoud aan de A7 in deze regio op de planning.

Dat is ook de basis van alles wat we nu doen, maar de kosten voor de tijdelijke oplossing worden onevenredig hoog.

Rijkswaterstaat

Er ontstaat aan de kant van RWS steeds meer inzicht in toekomstige projecten en plannen en dat levert aanvullende randvoorwaarden op.

Met teleurstelling. Het onderwerp is inmiddels aangekaart bij de directie van RWS in Haarlem en een vervolggesprek wordt voorbereid. Ook is de raad geïnformeerd via een memo.

Er zijn verschillende alternatieven aangeboden. Ook is een permanente oplossing aangeboden, maar die worden niet geaccepteerd.

De aanvullende randvoorwaarden zijn voor ons niet te voorzien geweest en kwamen aan het einde van het vorige jaar als een volledige verrassing.

Wij blijven met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

De invloed op andere projecten

Woningbouw langs de A7 (woningbouwplan Terpweg en herontwikkeling basisschool De Triangel) worden hierdoor moeilijker uitvoerbaar. Er kan een ontheffing bij de provincie worden aangevraagd, maar dat betekent dat de nieuwe bewoners (net als de huidige) (meer) geluidoverlast kunnen ervaren. Dat is niet gewenst. Bovendien: De kosten voor het treffen van geluidwerende maatregelen (in zijn algemeenheid of aan de gevels van de woningen) nemen toe, waardoor de economische uitvoerbaarheid onder druk komt te staan.

Kosten

De eerste berekeningen laten op dit moment een verschil van meer dan 1,5 miljoen euro zien.

Vooralsnog is RWS niet bereid om bij te dragen. Alle kosten zijn dus voor de gemeente Hollands Kroon en/of de ontwikkelaars bij bouwplannen.

Overige vragen & antwoorden

Daar is nu nog geen zicht op.

Voor de bestaande bewoners heeft de vertraging als gevolg dat langer sprake is van een te hoge geluidbelasting.

De voormalige gemeente Wieringermeer heeft in jaren ’90 volop actie ondernomen door de aanleg van een grondwal als geluidwering. Maar die voldoet al een aantal jaren niet meer. Ook Hollands Kroon is al jaren in gesprek met RWS over een nieuwe oplossing. Door de aanwezige beplanting is het niet mogelijk om een nieuwe ophoging van de grondwal toe te passen. Daarom is ervoor gekozen om een geluidsscherm op de grondwal te plaatsen.

Tot op dit moment is de communicatie over dit onderwerp verlopen via de periodieke nieuwsbrieven over het programma van de herstructurering Wieringerwerf. Daarnaast is regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteedt via onze gemeentelijke kanalen, is de lokale/regionale media geïnformeerd met persberichten en informeren we onze gemeenteraad via memo’s.