Woningbouw 't Veld Noord

In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De opdracht voor de realisatie van de woningen is gegund aan Bot Bouw.

Fase 1

In februari 2020 begon Bot Bouw met de werkzaamheden op het terrein aan de Zwarteweg. In april startte de aannemer met de bouw van de eerste woningen. Een aantal woningen zijn in de tussentijd opgeleverd. Ook werkt de aannemer aan de afbouw van andere woningen.

Woningbouw fase 1 't Veld Noord
Woningbouw 't Veld Noord

Start woonrijp maken en inrichting openbare ruimte

Inmiddels is er gestart met het woonrijp maken van de wijk. De openbare ruimte wordt dan ingericht. Denk hierbij aan straatverlichting, de aanleg van stoepen en plantsoenen. Ook wordt de wijk dan aangesloten op de Zwarteweg. Naar verwachting wordt eind dit jaar de bruggen aangelegd naar de Zwarteweg en de Wilhelminalaan.

Fase 2

In de eerste fase zijn 60 woningen gebouwd. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor 305 woningen. Dit gaan we bouwen in twee fases: fase 2 en 3.

Beste volgorde om de woningen te bouwen

In dit onderzoek zijn drie scenario’s onderzocht op ruimtelijke kwaliteit, financiële gevolgen en stedenbouwkundige fasering. Het college heeft gekozen om fase 2 te ontwikkelen volgens het ‘horizontale scenario’. Bij dit scenario bouwen we de woningen aan de zuidkant van de nieuwe wijk. Dit is het gebied aan de kant van het bestaande dorp. De woningen van fase 3 komen aan de noordkant. Deze fase werken we na afronding van fase 2 verder uit.

Het gekozen scenario werken we uit in een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van een het gebied. Hierin staan de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water ingetekend. Het geeft een beeld van hoe het gebied eruit kan komen te zien.

Daarna wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Dit is nodig om bestemming van het gebied te wijzen zodat mensen er mogen wonen. Het plan is nodig volgens de Wet Ruimtelijke Ordening.Daarnaast doen we werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Denk hierbij aan het maken van ontwerptekeningen, rioolplannen en groenplannen. We verwachten dat deze plannen in het najaar van 2021 klaar zijn.

De fasen 1, 2 en 3 op de kaart. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bewonersbijeenkomst direct aanwonenden

Op 9 juli 2021 hebben we met bewoners die direct aan het plangebied wonen een bewonersbijeenkomst gehad. Het doel van de bijeenkomst was om de reactie op te halen van de bewoners over de openbare ruimte en het woningbouwprogramma langs de randen van het plan waar ze op uit kijken.

De opkomst was goed. We zijn in gesprek gegaan met ongeveer 60 direct aanwonenden. Alle ontvangen reacties hebben we verwerkt in een stedenbouwkundigplan dat de basis vormt voor het uitwerkingsplan. Het maken van dit plan is een herhalend proces. De afbeelding van het plan is nog in concept. We blijven dit plan verder verbeteren.

 

t veld noord impressie