Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvisie

Sinds begin 2021 werken we aan een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Hier komt te staan hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uit ziet.

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. Dit document beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving (de bebouwde en natuurlijke omgeving) over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid.

Huidige Omgevingsvisie

De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvisie 'Ruimte voor elkaar' vindt u terug in punt 6 van de vergadering. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s: wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht.

Sinds begin 2021 werken we aan een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Hier komt te staan hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uit ziet. Door grote ontwikkelingen in de maatschappij wordt de noodzaak voor het hebben van een nieuwe omgevingsvisie steeds groter. Daarom is het plan om voor de zomer van dit jaar een concept omgevingsvisie klaar te hebben. U kunt hier dan weer over meedenken.

Samen met u maken we een nieuwe omgevingsvisie

We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hiervoor zijn inmiddels documenten gemaakt. Bijvoorbeeld de Woonvisie, het Koersdocument Agrarische Sector en de Regionale Energiestrategie. We brengen deze samen bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Ook kijken we of en zo ja, hoe we het in de nieuwe Omgevingsvisie beter kunnen doen dan in de bestaande Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie maken we samen met u, de gemeenteraad en onze medeoverheden.

Verschillende grote ontwikkelingen komen op onze gemeente af

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kustvisie IJsselmeerkust, de energietransitie maar ook de provinciale en nationale omgevingsvisie. Daarnaast is de gemeente ook zelf bezig met allerlei uitwerkingen op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld het programma duurzaamheid. Vanuit het Rijk ligt er een opdracht voor de provincies om een zogenaamde ‘ruimtelijke puzzel’ te maken. In deze puzzel moeten de opgaven vanuit het Rijk een plek krijgen. Deze opgaven kunnen ook invloed hebben op onze leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat we een beeld hebben van onze toekomst. De gemeentelijke omgevingsvisie speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast maken maatschappelijke ontwikkelingen dat er ook binnen de gemeente steeds meer behoefte is aan een verdiepingsslag en duidelijke kaders op bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw of de toekomst van het agrarisch gebied. Deze kaders leggen we vast in de nieuwe omgevingsvisie.

Door alle ontwikkelingen starten we direct met het opstellen van de omgevingsvisie

Dit wijkt af van het proces zoals dat eerder aan u is gecommuniceerd. Het concept koersdocument dat we eerder hebben gemaakt is de basis voor deze omgevingsvisie. Maar is zeker niet in beton gegoten. Aanpassing en/of aanscherping is mogelijk. Ook de opbrengst van de eerdere participatierondes voor het koersdocument is een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie. Door nu aan de slag te gaan met de omgevingsvisie bereiden wij ons voor op de ontwikkelingen die op ons afkomen. In de omgevingsvisie wordt ook het brede welvaartskader opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen worden langs dit kader gelegd en gewogen.

De concept-omgevingsvisie proberen we voor de zomervakantie 2023 aan u voor te leggen

Wij hopen dat u ons dan wilt laten weten wat u van het concept vindt. Hoe u dat kunt doen, laten wij u nog weten.

Via denkmee.hollandskroon.nl vindt u alle informatie over het participatie-traject en kunt u het proces volgen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie