Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een gemeentelijk document en beschrijft het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Hiermee bedoelen we de bebouwde en natuurlijke omgeving.

De omgevingsvisie gaat over thema’s zoals wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht. Bekijk onze omgevingsvisie op omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Nieuwe omgevingsvisie

Wij zijn gestart met de voorbereidingen om een nieuwe omgevingsvisie te ontwikkelen. Op 3 december 2020 is er een beeldvormende vergadering met de gemeenteraad om te praten over de systematiek en opgaven. Dat vormt de basis om in 2021 in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De bedoeling is dat uiterlijk oktober 2021 de hoofdlijnen voor de nieuwe omgevingsvisie duidelijk zijn.

Woonvisie Hollands Kroon

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 een nieuwe woonvisie aangenomen. Hollands Kroon moet een aantrekkelijke woongemeente voor onze inwoners blijven. Hiervoor staan uitgangspunten en kaders in onze woonvisie. We staan voor een gezonde woningvoorraad en zien groei als de toekomst voor Hollands Kroon. Een woningvoorraad die past bij de behoefte en klimaatbestendig is, met een groene inrichting die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

We richten ons actief op jongeren, starters en ouderen. We doen dit voor een betere balans van verschillende woningtypen op de woningmarkt. Het uitgangspunt is dat de gemeente een actieve faciliterende rol heeft. We zetten in op nieuwe initiatieven denk hierbij aan geclusterde of flexibele woonvormen. Kenmerkend hiervoor is ons ‘ja, tenzij’ principe. Samen kijken we hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie