Overslaan en naar de inhoud gaan

Hollands Kroon niet verder met Gebiedsplan Wieringermeer 

Wij gaan niet verder met het proces van het maken van het Gebiedsplan Wieringermeer. De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen op 28 april 2020. Daarbij heeft de gemeenteraad wel besloten dat we de punten die we belangrijk vinden uit het Gebiedsplan, gebruiken voor het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Dat geldt ook voor de opmerkingen en informatie uit de stakeholderbijeenkomsten van eind 2019, begin 2020.

Via Denkmee.hollandskroon.nl vindt u de meest bijgewerkte informatie over het maken van de nieuwe Omgevingsvisie.

Er liepen nog verschillende plannen. Het college van burgemeester en wethouders zet zich in om deze mogelijk te maken. We beoordelen deze plannen op ons eigen beleid, maar ook van bijvoorbeeld de provincie. Voor een aantal plannen is een wijziging nodig in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Hierover beslist de gemeenteraad. In andere gevallen gaat het om een vergunning. Met een vergunning geven wij toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. Dit document beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving (de bebouwde en natuurlijke omgeving) over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid.

De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad en kunt u bekijken op omgevingsvisie.hollandskroon.nl. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s. Wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht.

Samen met u maken we een nieuwe Omgevingsvisie

We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hiervoor zijn inmiddels documenten gemaakt. Bijvoorbeeld de Woonvisie, het Koersdocument Agrarische Sector en de Regionale Energiestrategie. We brengen deze samen bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Ook kijken we of en zo ja, hoe we het in de nieuwe Omgevingsvisie beter kunnen doen dan in de bestaande Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie maken we samen met u, de gemeenteraad en onze medeoverheden.

Koersdocument

Als start voor de Omgevingsvisie maken we eerst een Koersdocument. Daarin geven we algemeen de ontwikkelrichtingen weer. We hebben al 15 participatiebijeenkomsten georganiseerd. We wilden goed ontdekken wat er in onze gemeente speelt en welke maatschappelijke opgaven er zijn.

We schrijven mogelijke ontwikkelrichtingen op in het Koersdocument. Dat gaan we na de verkiezingen bespreken met het college van burgemeester en wethouders.

Daarna volgt een tweede fase van participatie. In deze fase bekijken en bespreken we wat er is verwerkt in het Koersdocument. Het gaat hierbij om ideeën en meningen van inwoners, deskundigen, bedrijven en belangstellenden. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad het Koersdocument en werken we deze uit in de nieuwe Omgevingsvisie.

Via www.denkmee.hollandskroon.nl vindt u alle informatie over het participatie-traject kunt u het proces volgen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie