Hollands Kroon niet verder met Gebiedsplan Wieringermeer 

Wij gaan niet verder met de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Door alle ontwikkelingen en geluiden was het nodig om opnieuw na te denken over het concept Gebiedsplan. De gemeenteraad heeft hierover een definitief besluit genomen op 28 april 2020. Het college van Burgemeester en Wethouders wil nog wel ruimte geven aan een aantal lopende initiatieven. Deze worden getoetst aan het huidige beleid. Het college van Burgemeester en Wethouders legt deze initiatieven aan de raad voor, zodra deze klaar zijn voor besluitvorming.

Over Gebiedsplan Wieringermeer

In januari 2017 zijn wij met de provincie en het hoogheemraadschap gestart met het concept Gebiedsplan Wieringermeer. We wilden flexibel kunnen inspelen op economische kansen en veranderingen voor het gebied in de komende tien jaar. Hierover staan afspraken in het Gebiedsplan Wieringermeer. Het gebiedsplan Wieringermeer is een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Hollands Kroon. Deze is vastgesteld in november 2016. 

Ontwikkelingen en geluiden

Sinds de start van het concept Gebiedsplan Wieringermeer zijn er nieuwe ontwikkelingen en geluiden. Zo is de Rijksoverheid gestart met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet verplicht de gemeente om één Omgevingsvisie op te stellen. Het gaat om een gelijkvormige Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het te voeren integrale beleid. Wij beginnen met de evaluatie en actualisatie van onze Omgevingsvisie.

Daarnaast hebben de bijeenkomsten over het gebiedsplan aanvullende inzichten en informatie opgeleverd. Voorbeelden zijn het zoekgebied voor Agri++ als mogelijke uitbreiding van het huidige Agriport en de cultuurhistorische waardevolle structuren. Ook loopt het proces van de Regionale Energiestrategie. Mogelijk leidt de Regionale Energiestrategie tot andere inzichten en verplichtingen voor Hollands Kroon.

Afweging en besluitvorming

Al deze ontwikkelingen en geluiden vragen om een zorgvuldige afweging. De Omgevingswet vraagt om één (integrale) omgevingsvisie. De actualisatie van de omgevingsvisie gaat beginnen. Dit proces loopt straks gelijktijdig met het proces van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Dat is voor beide processen niet gunstig. Daarnaast zijn de vorm en inhoud van het Gebiedsplan Wieringermeer niet een-op-een op te nemen in de actualisatie van de Omgevingsvisie. Het college wil dubbel werk, bijkomende hoge kosten en onduidelijkheid over de twee processen voorkomen. Ook wil het college recht doen aan de geluiden uit de bevolking en werken aan gedragen plannen.

Lopende initiatieven

Er lopen verschillende initiatieven in onze gemeente. Voor een aantal initiatieven is een wijziging nodig in het bestemmingsplan. In andere gevallen gaat het om een vergunning. Wij zijn in gesprek over deze initiatieven. Deze worden uiteindelijk getoetst op ons eigen beleid en kaders, maar ook van bijvoorbeeld de provincie. Het college zet zich in om deze aanvragen mogelijk te maken. Uiteindelijke neemt de raad een besluit over het wijzigen van een bestemmingsplan.

Evaluatie en actualisatie Omgevingsvisie

Wij starten met de evaluatie en actualisatie van onze Omgevingsvisie. Via Denkmee.hollandskroon.nl vindt u binnenkort de meest actuele informatie.