Overslaan en naar de inhoud gaan

De datacenters: het feitelijke proces sinds het stoppen met de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer 

Besluit raad: niet verder met Gebiedsplan Wieringermeer
Hollands Kroon gaat niet verder met de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. De gemeenteraad heeft hierover unaniem een definitief besluit genomen op 28 april 2020, waarbij het college de ruimte heeft gekregen om verder te gaan met een aantal lopende initiatieven.

Ruimte voor belangen: raad beslist bij bestemmingsplanprocedure 

Met het coalitieakkoord 2018 – 2022 is afgesproken om ruimte te bieden aan datacenters. Ook in onze Omgevingsvisie bieden we die ruimte. Voor een aantal lopende initiatieven wordt een bestemmingsplanprocedure voorgelegd aan de raad. Andere initiatieven zijn al bestemd en hier kan dan ook een omgevingsvergunning voor worden aangevraagd.

5 locaties voor nieuwe initiatieven 

Er is nog ongeveer 170 hectare (ha) rondom Agriport aan lopende initiatieven, die in voorbereiding zijn. Op Agriport staan nu al datacenters, namelijk van Microsoft en Nimble/Google. Deze hebben een totale oppervlakte van ongeveer 60 ha. Alles bij elkaar opgeteld, wordt het totale oppervlakte voor datacenters na ontwikkeling van de lopende initiatieven ongeveer 230 ha.
De lopende initiatieven gaan over vijf locaties. Vier van deze locaties (samen ongeveer 120 ha) liggen op het bestaande Agriport terrein. Het gaat om ‘Het Venster’(ongeveer 15 ha), ‘Cyrus One’ (ongeveer 33), ‘Luna’ (ongeveer 26 ha) en ‘Google’ (ongeveer 46 ha). De andere locatie is ‘Deelgebied B1’ (ongeveer 50 ha). Deze locatie die past binnen de Omgevingsvisie Hollands Kroon. Dit is ook de enige locatie die op agrarische bestemde grond ligt. De andere locaties liggen op een bestemming bedrijventerrein en/of glastuinbouwgebied.
De lopende initiatieven bevinden zich in verschillende fases. Voor 3 van de 5 lopende initiatieven (samen ongeveer 109 ha) is nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit zijn ‘Deelgebied B1’ (ligt ter inzage), ‘Cyrus One’ en ‘Luna’. In andere gevallen is het bestemmingsplan al gewijzigd en kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is in september ook al gebeurd voor ‘Het Venster’.

De gemeente is met Agriport en de initiatiefnemers in gesprek over deze initiatieven.

Waar staan nu de datacenters en waar komen ze mogelijk nog? 

Kaart met legenda
Kaart met legenda

Om dat inzichtelijk te maken hebben we een kaart met legenda (uitleg) gemaakt en een tabel met de lopende initiatieven en de laatste stand van zaken.

Tabel met lopende initiatieven en laatste stand van zaken

Initiatief Locatie Grootte ongeveer Bestemmingsplan Omgevingsvergunning
1 Het Venster Bedrijventerrein Agriport 15 ha Passend Procedure loopt
2 Deelgebied B1 Westflank A7 50 ha Wijziging nodig, procedure loopt Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
3 Luna Bedrijventerrein Agriport 26 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
4 Cyrus One Bedrijventerrein Agriport 33 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
5 Google Bedrijventerrein Agriport 46 ha Passend Nog niet aangevraagd
ca 170 ha

Welke stappen zijn er nodig om een datacenter te mogen bouwen? 

  1. De eerste stap (die al geweest is) is meestal dat een initiatiefnemer van een datacenter een principeverzoek indient bij de gemeente. De gemeente kan dan aangeven of het plan van de initiatiefnemer haalbaar is en past binnen de vastgestelde (gemeentelijke) kaders. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kan de initiatiefnemer een aanvraag doen voor een bestemmingsplanwijziging. Dit plan wordt getoetst op ons eigen beleid en kaders, maar ook door de provincie.  
  2. Voordat een bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd, wordt het eerst 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen is dan in de gelegenheid om een zienswijze in te sturen. Na deze periode, worden alle zienswijzen beantwoord. En eventueel geven de reacties aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het college neemt hierover een standpunt in.
  3. Daarna wordt het bestemmingsplan (inclusief alle zienswijzen en beantwoording vanuit het college) voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan en de definitieve beantwoording. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat beroep bij de Raad van State open.
  4. Na de bestemmingswijziging laat de bestemming een datacenter toe. De initiatiefnemer kan op dat moment een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Het college neemt het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen. Afhankelijk van het soort aanvraag, kunt u bezwaar maken of een zienswijze indienen over de omgevingsvergunning.

Onderzoek naar het hergebruik van restwarmte van datacenters 

Hergebruik van restwarmte van datacenters is beperkt mogelijk in Hollands Kroon. Er lijken kansen voor de glastuinbouw. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot dat onlangs is afgerond. De mogelijkheden voor het verwarmen van woonhuizen met restwarmte zijn niet realistisch.

Wilt u op de hoogte blijven van een ter inzage legging of een aanvraag omgevingsvergunning?  

Abonneert u zich dan op de bekendmakingsservice 'Over uw buurt'. Zo krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie