Plannen Rijksoverheid (energietransitie)

De Rijksoverheid maakt de plannen die van landelijk belang zijn, en besluit daar ook over.  Denk aan de aanleg en uitbreiding van het netwerk van hoogspanningsleidingen of meer windmolens op zee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarbij de leiding. EZK werkt daarbij nauw samen met TenneT. Dat bedrijf bouwt, bezit en beheert in opdracht van de Rijksoverheid de hoogspanningsleidingen (ook wel hoofdtransportleidingen) in heel Nederland en een deel van Duitsland. Dit netwerk van hoogspanningsleidingen vervoert de elektriciteit door het land. Ongeveer zoals de rijkswegen autoverkeer en vrachtverkeer door het land leiden.

MIEK

De Rijksoverheid maakt elke twee jaar een Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK). Daarin staat hoe bestaande plannen vorderen en welke nieuwe plannen op stapel staan. Het MIEK is gebaseerd op de behoeften van zes grote industriegebieden. Voor Noord-Holland is dat het Noordzeekanaalgebied. De zes industriegebieden maken elke twee jaar een zogenoemde Cluster Energie Structuur (CES). In de eerste CES voor het Noordzeekanaalgebied (2021) staat dat er behoefte is aan een hoogspanningsverbinding tussen het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord.

Zware 380 kV-verbindingen domineren het landschap vanaf enige afstand. Hier zien we de langste hoogspanningslijn van de Benelux, de 380 kV-lijn Zwolle-Meeden ter hoogte van Holsloot. De masten zijn allemaal tussen 54 en 60 meter hoog en de circuits zijn ontworpen op nominaal 2635 MVA transportcapaciteit. Let ook op de 110 kV-circuits aan de onderste traversen. Deze zogeheten meelifters zijn bedoeld voor lokaal gebruik. Bron: https://www.hoogspanningsnet.com/hetnet/380kv/

Hoogspanning 380 kilovolt (kV)

De hoogspanningslijnen van 380 kilovolt vormen de snelwegen van het hoogspanningsnet. Bron: https://www.hoogspanningsnet.com/hetnet/380kv/

Daarbij gaat het om hoogspanningsleidingen van 380 kilovolt (380 kV). De leidingen worden verbonden met hoogspanningsmasten van 50 tot 60 meter hoogte. Het zijn de grootste en hoogste hoogspanningsmasten die in Nederland bestaan.

In Noord-Holland Noord zijn deze 380 kV-verbindingen er nog niet. Deze afbeelding bevat de kaart van 380 kV verbindingen in Nederland.
 

Kennisgeving 1 juni 2023 Ministerie van EZK

Het ministerie van EZK heeft op 1 juni 2023 bekendgemaakt deze 380 kV hoogspanningsverbinding te willen aanleggen. De omgeving van Middenmeer is daarvoor het eindpunt. Waar de verbinding komt wordt nog onderzocht. EZK heeft alleen een “zoekgebied” hiervoor aangewezen.

Wind op zee (VAWOZ)

Eerder al, in maart 2023, kondigde het ministerie van EZK aan onderzoek te gaan doen naar de beste plaats om energie aan land te brengen die wordt opgewekt door windmolens op de Noordzee. Het officiële voornemen daarvoor is bekend gemaakt onder de naam Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040. De omgeving van Middenmeer in Hollands Kroon is in dit programma aangewezen als mogelijke plek waar deze stroom via een ondergrondse elektriciteitskabel aan land kan komen. Maar het ministerie kijkt ook naar andere locaties in de Kop van Noord-Holland en Nederland. Via een nieuw te bouwen hoogspanningsstation kan deze stroom worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.