Totstandkoming van de datacenters

Hoe zijn de datacenters ooit in Hollands Kroon terechtgekomen? Welke ideeën lopen er voor datacenters? Welke stappen zijn er nodig om een datacenter te realiseren? U leest het hieronder. 

Hoe is het ooit begonnen?

Een overzicht:
2001 De ontwikkeling van Agriport begint in de voormalig gemeente Wieringermeer
2002 In een eerste rapport staan plannen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Dit is met name gericht op Agribusiness langs de A7
2006 Gemeenteraad Wieringermeer stelt bestemmingsplan Agriport A7 vast. De grootte is 450 hectare uitgebreide glastuinbouw en 95 hectare bedrijventerrein
2008 Bestemmingsplanwijziging Agriport. Hierdoor is het vestigen van datacenters planologisch mogelijk
2014 Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een datacenter door Microsoft
2016 1e datacenter Microsoft klaar
2018 Aanvraag omgevingsvergunning door Nimble/Google
2020 1e datacenter van Nimble/Google klaar
2016 Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Hollands Kroon vast. Deze omgevingsvisie maakt verdere ontwikkeling van Agriport A7 met daarbij datacenters mogelijk
2018 Kadernota Hollands Kroon. Aankondiging Gebiedsplan Wieringermeer, met het oog op het ‘ontwikkelen van Hollands Kroon als data-cluster in Noord-Holland Noord’
Juni 2019 Concept Gebiedsplan Wieringermeer voorgelegd aan de gemeenteraad
28 april 2020 Gemeenteraad besluit te stoppen met het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Het college vraagt en krijgt toestemming door te gaan met een aantal lopende initiatieven. Dit is in lijn met het geamendeerde raadsbesluit van 25 juni 2019. De raad toetst lopende initiatieven aan het bestaande beleid waar het om bestemmingsplannen gaat

Alle geschiedenis leest u in de factsheet van 1 december 2020.

Datacenters in Nederland en Hollands Kroon

Datacenters zijn de laatste tientallen jaren gegroeid in grootte en tot voor kort ook in aantal. Dat komt door het sterk gegroeide gebruik van online-informatie en online diensten. En door de wens van bedrijven, organisaties en inwoners om altijd gebruik te maken van die informatie en diensten. Datacenters zijn betrouwbaar en efficiënt. Door opslag van data te bundelen worden energie en kosten bespaard. Daardoor kiezen steeds meer organisaties voor opslag van gegevens in datacenters (‘the cloud’), in plaats van opslag op eigen servers.

De groei van het aantal datacenters is de laatste jaren minder geworden. De gemiddelde grootte neemt nog wel toe. In mei 2020 was het bruto grondoppervlak voor datacenters in heel Nederland 688 hectare; netto is dit 337 hectare. De drie grootste datacenters van Nederland (dit noemen we ‘hyperscale’) staan in de gemeenten Het Hogeland (Google, Eemshaven, 50 ha) en Hollands Kroon (Microsoft en Google, samen 60 ha).

Welke stappen zijn er nodig om een datacenter te mogen bouwen?

  1. De eerste stap (die al geweest is) is meestal dat een initiatiefnemer van een datacenter een principeverzoek indient bij de gemeente. De gemeente kan dan aangeven of het plan van de initiatiefnemer haalbaar is en past binnen de vastgestelde (gemeentelijke) kaders. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kan de initiatiefnemer een aanvraag doen voor een bestemmingsplanwijziging. Dit plan wordt getoetst op ons eigen beleid en kaders, maar ook door de provincie. Zo heeft de provincie een concept-Datacenterstrategie ontwikkeld.  
  2. Voordat een bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd, wordt het eerst 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen is dan in de gelegenheid om een zienswijze in te sturen. Na deze periode, worden alle zienswijzen beantwoord. En eventueel geven de reacties aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het college neemt hierover een standpunt in.
  3. Daarna wordt het bestemmingsplan (inclusief alle zienswijzen en beantwoording vanuit het college) voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan en de definitieve beantwoording. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat beroep bij de Raad van State open.
  4. Na de bestemmingswijziging laat de bestemming een datacenter toe. De initiatiefnemer kan op dat moment een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Het college neemt het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen. Afhankelijk van het soort aanvraag, kunt u bezwaar maken of een zienswijze indienen over de omgevingsvergunning.

Milieu Effectrapportage (MER)

De verplichting een MER op te stellen (‘MER-plicht’) ontstaat onder andere bij de aanleg of uitbreiding van een bedrijventerrein van 75 hectare of meer. Bij het bestemmingsplan voor deelgebied B1 gaat het om een oppervlak kleiner dan 75 hectare. Daardoor is er geen MER-plicht.

  • In ieder bestemmingsplan gaat het over milieueffecten. Er is een aanmeldingsnotie MER-beoordeling voor B1 opgesteld door adviesbureau Sweco. Deze is beoordeeld door de Omgevingsdienst NHN. U kunt deze hier raadplegen. De conclusie in het rapport is dat er geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn te verwachten waar een MER voor nodig is.

Wilt u op de hoogte blijven van een ter inzage legging of een aanvraag omgevingsvergunning?

Wilt u op de hoogte blijven van een ter inzage legging of een aanvraag omgevingsvergunning?

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.