Rol van de overheid bij datacenters

Hieronder leest u meer over de rol van de overheid bij de datacenters.

Coalitieakkoord en omgevingsvisie bieden ruimte aan datacenters

Met het coalitieakkoord 2018 - 2022 is afgesproken om ruimte te bieden aan datacenters. Ook in onze Omgevingsvisie bieden we die ruimte. De bestuurlijke visies van de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid ondersteunen deze beleidslijn. Daarnaast heeft provincie Noord-Holland een concept-Datacenterstrategie ontwikkeld. Voor een aantal lopende initiatieven wordt een bestemmingsplanprocedure voorgelegd aan de raad. Andere grond is al bestemd en hier kan dan ook een omgevingsvergunning voor worden aangevraagd.

Leges

Gemeenten heffen leges om haar taken te betalen. De inkomsten uit leges mag de totale kosten niet overtreffen. De eigenaren van de datacenters hebben de leges helemaal betaald. Aparte legesbedragen van projecten worden niet los in de gemeentelijke jaarrekening genoemd. Bedrijven kunnen bij hun aanvraag laten weten of ze bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de bouwsom. Daarom zijn bouwsommen en uitgedeelde leges per bouwproject vaak niet openbaar. Als provincie een omgevingsvergunning afgeeft, worden de leges hiervan door de provincie aan de aanvrager in rekening gebracht.

Politieke vragen over datacenters

Er zijn in de afgelopen maanden veel politieke vragen door raadsfracties gesteld over datacenters. U vindt de vragen en de antwoorden (van het college) in de vergaderkalender van de gemeenteraad. Veel vragen zijn ook schriftelijk beantwoord na de extra raadsvergadering van 1 en 3 december. Deze avonden stonden helemaal in het teken van datacenters in onze gemeente.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in hun vergadering van 2 maart 2021 het standpunt ingenomen dat zij bevoegd gezag zijn voor vergunningen voor datacenters met een opgesteld vermogen van meer dan 50 megawatt. Bekijk het verslag GS en onze reactie daarop. Het college is in goed overleg met de provincie en de omgevingsdiensten. Dit om te beoordelen wat de gevolgen zijn van het besluit van Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft hierover geen juridische strijd met de provincie.

Daarnaast is er op dit moment een beroepszaak over de omgevingsvergunning die is gegeven voor de bouw van een datacenter op de plek van het Venster. LTO heeft beroep aangetekend tegen deze omgevingsvergunning. Eén van hun verweergronden is de vraag wie het bevoegd gezag is. Wij wachten de uitspraak van de rechter hierover met belangstelling af.

Als Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is voor het geven (of weigeren) van een omgevingsvergunning, zijn zij dat ook voor het afwijken van het bestemmingsplan of inpassingsplan. In zo’n geval is voor het afwijken van het bestemmingsplan op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist. Wanneer er sprake is van een provinciaal belang, dan moet deze vvgb aan Provinciale Staten worden gevraagd. Wanneer er geen provinciaal belang in het geding is, vraagt Gedeputeerde Staten de vvgb aan bij de gemeenteraad.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.