Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwsberichten datacenters

Klik op de tabjes hieronder om de nieuwsberichten die met de datacenters te maken hebben, te bekijken.

Onderzoek hergebruik restwarmte afgerond, 1-10-2020

Onderzoek naar hergebruik restwarmte datacenters afgerond, 01-10-2020

Hergebruik van restwarmte van datacenters is beperkt mogelijk in Hollands Kroon. Er lijken kansen voor de glastuinbouw. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot dat onlangs is afgerond. De mogelijkheden voor het verwarmen van woonhuizen met restwarmte zijn niet realistisch.

Beperkte kansen hergebruik restwarmte

De toepassing van restwarmte voor het verwarmen van woonhuizen is op dit moment niet realistisch.
De dorpen liggen verspreid over onze gemeente en de afstand tot de datacenters is vaak groot. Ook is de omvang van de warmtevraag per dorpskern klein. Daarnaast is er juist behoeft aan hoge temperatuur warmte. Ook in Middenmeer is een hoge temperatuur warmtenet op basis van restwarmte nu nog niet rendabel te maken.

Voor de glastuinbouw lijken er wel kansen voor het gebruik van restwarmte van datacenters. Locatie, volume en temperatuur zijn hier meer geschikt. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Daarnaast leveren de huidige WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) naast warmte ook de essentiële grondstof CO2 en elektra aan de kassen.

Aanleiding onderzoek

Onze gemeente telt verschillende datacenters op bedrijventerrein Agriport. Onderwerpen van gesprek zijn clustering van datacenters (het aantal dat bij elkaar staat), landschappelijke inpassing, energiegebruik en hergebruik restwarmte. Voor de energie- en warmtetransitie is het belangrijk dat we inzicht krijgen in de beschikbare warmtebronnen in onze gemeente. Datacenters produceren veel restwarmte.  Daarom hebben we laten onderzoeken of we die restwarmte kunnen hergebruiken.

Publicatie

Het onderzoek vindt u op deze pagina bijgevoegd in het groene blok.

Nieuw bestemmingsplan datacenter ter inzage, 16-10-2020

Nieuw bestemmingsplan voor een datacenter bij Middenmeer ter inzage, 16-10-2020

Op 16 oktober 2020 heeft het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer, aan de oostkant van de Cultuurweg en aan de westkant van de rijksweg A7. 

Ontwikkeling past binnen de visie van de gemeente

Op het huidige bedrijventerrein het ‘Venster West’ mogen datacenters worden gevestigd. Dat staat het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein toe. Het college heeft onlangs nog een vergunning in ontwerp ter inzage gelegd voor een datacenter op dit terrein. Een datacenter op de nieuwe aangevraagde plek past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De huidige locatie heeft namelijk een agrarische bestemming. Het college is bereid om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ontwikkeling past namelijk binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie.

Stukken bekijken

Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:  

 1. Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’. U kunt op die website ook op plannaam zoeken door ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ in te typen, dan vindt u het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.
 2. Of u zoekt op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie ‘Cultuurweg 9 Middenmeer’. 

Bronbestanden

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via Tercera

Schriftelijke reactie op de stukken indienen kan van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 

Het indienen van uw zienswijze is inmiddels niet meer mogelijk. Alle informatie over de datacenters vindt u op www.hollandskroon.nl/datacenters.

U kunt uw reactie (zienswijze) over het ontwerp bestemmingsplan naar ons sturen. De periode voor het indienen van een zienswijze is zes weken. U kunt van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 een reactie indienen. De reactie stuurt u schriftelijk naar: de gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. 

Ook kan mondeling een zienswijze worden ingediend. Hiervoor moet u een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Beeldkwaliteit

Voor bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hieruit volgt op welke wijze het plan ruimtelijk inpasbaar is. De essentiële eisen uit het beeldkwaliteitsplan zijn gekoppeld aan de regels van het bestemmingsplan. Zo wordt er voor gebouwen 125 meter afstand tot de A7 gehouden, een robuuste landschappelijke zone tussen het datacenter en de A7 ingericht en moet het gevelbeeld rust en eenheid uitstralen. Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat het plan ook vanuit het oogpunt van milieu passend is. 

Omgevingsvergunning datacenter Cultuurweg verleend, 13-01-2021

Omgevingsvergunning datacenter Cultuurweg in Middenmeer verleend, 13-01-2021

Op 5 januari 2021 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter van Microsoft aan de Cultuurweg in Middenmeer. Dit stuk grond van ca. 16 hectare wordt ook wel ‘Het Venster’ genoemd. Het ligt aan de westzijde van de snelweg, ten zuiden van Middenmeer. Deze gronden zijn al ruim vier jaar bestemd voor het realiseren van datacenters.

Uitgebreide procedure gevolgd

Voor het verlenen van deze vergunning is de uitgebreide Wabo procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij ontvangen op 16 januari 2019. De vergunning heeft tussen 15 juli en 27 augustus 2020 ter inzage gelegen. In die periode zijn er 64 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn beantwoord via de nota van zienswijzen waarin is aangegeven hoe er met de reactie is omgegaan. De indieners van de zienswijzen hebben een brief ontvangen met een reactie. De nota van zienswijzen vindt u onderaan dit bericht.

Landschappelijke inpassing

De gemeente, provincie, Agriport en Microsoft zijn in gesprek om de bestaande en nog in aanbouw zijnde gebouwen op een goede manier in te passen in het landschap. In de impressie hieronder ziet u een beeld van hoe het nieuwe datacenter eruit kan komen te zien.

Vergunning Het Venster valt onder de lopende initiatieven

Deze vergunning voor Het Venster valt onder de zogenaamde lopende initiatieven. Meer informatie hierover vindt u op www.hollandskroon.nl/datacenters.

Deze vergunning gaat niet over deelgebied B1

Het gaat bij deze vergunning niet om deelgebied B1. Deze 51 hectare ligt aan de noordkant van ‘Het Venster’.  Voor het gebied B1 heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen van 16 oktober tot en met 26 november 2020.

Publicatie

De definitieve vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het digitale gemeenteblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. De vergunning is na de publicatie digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook wordt deze vergunning, inclusief bijlagen, voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088-321 5000.

Beroep aantekenen

Belanghebbenden die eerder een zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit van het college, gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden aan wie met reden niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend (volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht), gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State. Het adres is voor het indienen van beroep is:

Raad van State, t.a.v. afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Voorlopige voorziening aanvragen

Het instellen van beroep schorst niet de inwerkingtreding van de vergunning. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Dus heeft u beroep aangetekend en heeft u er een spoedeisend belang bij dat de vergunning niet in werking treedt? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Inwerkingtreding vergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Griffierecht

Voor het in behandeling nemen van zowel beroep als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Dit zijn soms aanzienlijke bedragen. Kijk hiervoor eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.

Contact voor vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wethouder Meskers houdt geloof in gebruik restwarmte, 19-03-2021

Wethouder Meskers houdt geloof in het gebruik van restwarmte, 19-03-2021

Tijdens een ingelast debat op 18 maart heeft wethouder Theo Meskers meer duidelijkheid aan de gemeenteraad gegeven over het gebruik van restwarmte van datacenters. Het debat was door de coalitie (de partijen SHK, VVD en CDA) aangevraagd. Wethouder Theo Groot gaf duidelijkheid over het bevoegde gezag voor de vergunningverlening van datacenters. De uitgebreide reactie van wethouder Meskers leest u hieronder. Het debat terugkijken kan via de link in het groen blok.

Uitleg Theo Meskers op vraag coalitiefracties over restwarmte in interpellatiedebat op 18 maart 2021

“Voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid die de raad het college biedt om nog eens in te gaan op onderwerpen uit het datacentrum-dossier, die reden zijn voor discussie. De coalitiefracties stellen twee heldere vragen. Wat klopt er en wat klopt er niet in de visie van het college van de berichtgeving in de media rondom bijvoorbeeld de restwarmte. En: wie is waartoe bevoegd in de visie van het college. De bevoegd-gezag uitleg zal worden gedaan door mijn collega Theo Groot. Ik neem u nu mee in het verhaal over de restwarmte.

Discussie bestaat uit drie delen

Voorzitter, als het gaat over restwarmte valt de discussie in drie delen uiteen:

 • Heeft een wethouder inderdaad informatie achter gehouden en daarmee de raad op het verkeerde been gezet. Daar zal ik zo nader op ingaan.
 • Hoe zit het nu eigenlijk met de toepassingsmogelijkheden van restwarmtef. Waar komt de zogenoemde warme leugen vandaan?
 • Hoe kijkt het college naar het hergebruik van restwarmte en andere circulaire kansen voor datacenters.

Voorzitter, ik wil met de laatste twee punten beginnen. Hiervoor neem ik u mee terug naar het jaar 2008, naar de gemeente Wieringermeer, één van de rechtsvoorgangers van onze huidige gemeente. In dat jaar meldde het bedrijf Parthenon zich met het initiatief om in Agriport A7 een 2 ha. groot datacentrum te bouwen. Met Energie Coöperatie Wieringermeer, ECW, werd onderzocht of de restwarmte kon worden terug geleverd aan de glastuinbouw.

Dat idee kreeg bijval. Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord en Glaskracht spraken in brieven hun steun uit voor dit initiatief. Het toenmalige innovatienetwerk van het ministerie van Landbouw deed hetzelfde. Sterker nog; het ministerie startte met een actieve communicatielijn. Gerda Verburg, toen minister van landbouw, zegt in een brochure van het Innovatienetwerk: “De Nederlandse glastuinbouw en datacenters zijn een mooi voorbeeld van sector overstijgende duurzaamheid.”

Het leidde tot veel perspublicaties. Zo ontstond een overheersend beeld: datacenters en glastuinbouw gaan goed samen: de restwarmte van datacenters is heel bruikbaar voor de in onze gemeente prominent aanwezige glastuinbouw.

Het liep anders. De bouw van het datacenter van Parthenon ging niet door. Maar dat beeld, dat idee van sector overstijgende duurzaamheid- was wel blijven hangen. En als u het mij vraagt: dat was ook een prachtig idee en dat is het nog steeds.

Wat gebeurde er daarna? Na de aftocht van Parthenon kreeg Wieringermeer belangstelling van een andere partij. Een heel grote. Ontwikkelingsbedrijf NHN vroeg de gemeente namens het ministerie van Economische Zaken het bestemmingsplan te vergroten om ruimte te maken voor de ambitie van deze partij. En dat deed de gemeente. Ze breidde de beschikbare ruimte uit van 2 naar ruim 38 ha.

Microsoft naar de Wieringermeer

Toen in 2013 bekend werd dat Microsoft naar de Wieringermeer zou komen, was dat groot nieuws. Wieringermeer was toen opgegaan in onze huidige gemeente Hollands Kroon. Het nieuws haalde de voorpagina. In het betreffende artikel staat dat de betrokkenen hun kaken stijf op elkaar houden en geen nadere toelichting geven. Daarom trekt de krant zelf een conclusie. Die luidt, ik citeer de passage uit het artikel: “De keuze voor de locatie lijkt mede bepaald doordat de datacenters op restenergie van de kassen kunnen draaien en kassenkwekers kunnen profiteren van de restwarmte die de computers achterlaten.”

Gebruik van restwarmte

Voorzitter, in de loop der jaren werd duidelijk dat het gebruik van restwarmte in theorie goed denkbaar is en heel aantrekkelijk, maar dat de praktijk een stuk ingewikkelder blijkt te zijn. Ons college heeft dat meermalen in stukken gemeld. We kennen de mogelijkheid, maar stellen vast dat die in de praktijk nog niet van de grond komt. Misschien was het verstandig mijn enthousiasme enigszins te temperen en een slag om de arm te houden. Overigens was het bestemmingsplan van de locatie voor Microsoft al door de gemeenteraad van Wieringermeer vastgesteld. Dat was politiek geen onderwerp meer.

De koppeling moet gemaakt worden

Uit de bij u bekende mailwisseling van maart 2018 komt naar voren, dat ondergetekende het geen prettig idee vond dat restwarmte van datacenters nog niet goed te gebruiken was. “De koppeling moet gemaakt worden”, zo schrijf ik. Wie uitgaat van kwade trouw kan dat lezen als het bewijs dat het college misschien wel kennis wilde achterhouden. Maar feitelijk wilde ik er iets anders duidelijk mee maken. Namelijk: dat wij geen genoegen nemen met “kan niet” en met de raad willen nadenken over mogelijkheden datacenters ertoe te bewegen te blijven zoeken naar toepassingsmogelijkheden. In december vorig jaar hebben we tijdens de ingelaste raadsvergadering over het datacluster benadrukt, dat we het moeten hebben over nieuwe vestigingsvoorwaarden in brede zin.

Het college is van mening dat aanvullende circulaire eisen in de vestigingsvoorwaarden goed zijn te begrijpen. Ik wijs daar ook op in mijn reactie in de bewuste e-mails van 2018. Letterlijke tekst: “Het is voor alle partijen van belang dat de koppeling tot stand komt.” We hebben uw raad ook aangemoedigd daar later dit jaar het debat over te voeren bij de herijking van de Omgevingsvisie. Juist om die reden heb ik voor de circulariteit en vestigingsvoorwaarden een inventarisatie laten uitvoeren door Berenschot en over het ruimtegebruik in Hollands Kroon een onderzoek laten doen door Green Campus Amsterdam. Beide zijn u aangeboden, zodat de raad kan discussiëren op basis van de best beschikbare kennis; de meest recente inzichten.

Ontwikkelingen gaan snel

Wat het college betreft is het nog te vroeg om de mogelijkheid van hergebruik van restwarmte af te schrijven, ook al ben ik er in 2018 op gewezen dat die koppeling toen en ook over twee jaar nog een brug te ver was. Want in theorie kan het en de praktijk staat niet stil. We zien dat in het kader van de RES en onze lokale warmtetransitievisie dat het onderzoek doorloopt. Inmiddels heeft PBL aangekondigd dat er een SDE-subsidie op komt is voor het gebruik van restwarmte. Dat was nog niet bekend ten tijde van de Berenschot-inventarisatie. Waarmee nog eens wordt aangetoond dat de ontwikkelingen voortschrijden. De uitkoppeling van restwarmte zit voor 2021 in de SDE++. Gunning binnen de SDE is wel afhankelijk van CO2-ranking en de prijs van de verduurzamingsopties. Dus een garantie biedt deze mogelijkheid niet.

Ons college kijkt met veel belangstelling uit naar de nadere uitwerking. Dat was ook wat ik bedoelde aan te geven met mijn mail uit 2018. Met andere woorden; economisch kan het nog niet, maar het speelveld daarvoor lijkt nu eindelijk te veranderen. Het is aan uw raad om te oordelen wat de spelregels zullen zijn.

Voorzitter, terug naar de vraag van de coalitiefracties. Wat klopt er en wat klopt er niet van de berichtgeving in de media naar aanleiding van onze handelwijze rond restwarmte.

Ik hoop dat ik heb kunnen duidelijk maken dat het klopt dat de verwachtingen ten aanzien van het benutten van restwarmte van datacenters aanvankelijk hoog gespannen waren. Maar we zijn ons ervan bewust dat de praktijk op dit gebied nog achterblijft bij de theorie. Mede op basis van het onderzoek van Berenschot weten we ook dat dit nog wel even zo zal blijven en dat restwarmte momenteel nog niet rendabel kan worden benut. Maar we bespreken graag met u hoe we datacenters kunnen aanmoedigen zich ervoor in te zetten. Dat is de achtergrond van de mailwisseling. En daarin voel ik me gesterkt door het debat dat we hadden in 2020 over nieuwe vestigingsvoorwaarden, door voortschrijdende technieken om warmtebronnen beter te benutten en nu ook de mogelijke SDE-subsidie om het proces te stimuleren.

Voorzitter, als er nadere vragen zijn zal ik die, waar het kan, graag beantwoorden.”

Leges datacenters, hoe zit het precies? 23-04-2021

Leges datacenters gemeente Hollands Kroon, hoe zit het precies? 23-04-2021

De afgelopen periode zijn van verschillende kanten vragen gesteld over de leges die wij in rekening hebben gebracht voor het verstrekken van een omgevingsvergunning voor een datacenter. In dit bericht geven we er uitleg over.

Inleiding

Voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning (2018) voor de bouw van een datacenter aan de Tussenweg in Middenmeer, heeft het bedrijf Google (1) contact opgenomen met de gemeente Hollands Kroon. De vraag van Google was of het kon praten over de hoogte van de leges voor de bouw van datacenters in de gemeente.

Een korte uitleg: leges zijn kosten die een overheid aan initiatiefnemers in rekening brengen voor het verlenen van diensten. Die diensten zijn onder meer het verlenen van bouwvergunningen. De totale hoogte van de leges mogen niet hoger zijn dan de kosten die gemoeid zijn met de vergunningverlening. Leges kunnen per gemeente en per provincie verschillen.

De hoogte van bouwleges wordt gebaseerd op de bouwsom van het betreffende project. De gemeente hanteert daarbij een minimumbedrag (vaste voet) van € 2.500, aangevuld met 1,410% van de bouwsom.

De bouwsom van een datacenter is vanwege de technische complexiteit en grootte/oppervlakte veel hoger dan van andere gebouwen. Het ontwerp van Google bestond uit vier identieke gebouwen. Dat betekende dat vier keer eenzelfde heffing zou worden berekend. Google wees de gemeente Hollands Kroon erop dat andere overheden lagere leges in rekening brengen, en dat het projectplan van Google vier identieke gebouwen betrof.

(1) Voor dit initiatief zijn in de correspondentie hierover ook de projectnamen Pascal en Nimble gebruikt.

Wat heeft het college besloten?

Het college van B&W heeft alles overwegende voor dit specifieke geval besloten de leges te verlagen als Google inderdaad de vier geplande identieke gebouwen tegelijk zou aanvragen en realiseren. Daarbij had het college de volgende overwegingen:

 • De bouwsom van een datacenter is veel hoger dan van andere gebouwen. Bij volledige realisatie van de vier gebouwen zou dit tot een buitenproportioneel hoge aanslag leiden, die niet in verhouding staat tot het principe dat leges kostendekkend moeten zijn. Om een idee te geven van de bedragen: de schatting van de bouwsom was enkele honderden miljoenen euro, wat zou leiden tot een aanslag van enkele miljoenen.
 • Het ging in dit geval om een ontwerp met vier identieke gebouwen. Voor het toetsen en beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de gebouwen 2, 3 en 4 zou de gemeente lang niet dezelfde inspanningen hoeven leveren als voor gebouw 1, en dus ook lang niet dezelfde kosten maken.
 • De opbrengsten uit leges mogen op begrotingsbasis de totale bureaukosten voor de gemeente Hollands Kroon niet overtreffen. Een gemeente mag geen winst maken op de diensten die zij levert.
 • De constatering dat de legesverordening van Hollands Kroon niet voorziet in een tarief voor seriële bebouwing. Met seriële bebouwing bedoelen we herhalende bebouwing: meer dan één identiek bouwwerk.

Op basis van bovenstaande heeft het college besloten om bij volledige realisatie voor het eerste gebouw 100% van de gewone leges in rekening te brengen, en voor de drie identieke volgende gebouwen een korting toe te passen. Met andere woorden: als Google in één keer een omgevingsvergunning zou aanvragen voor vier identieke gebouwen, dan was bovengenoemd besluit van toepassing. Maar het ging anders.

Wat is er uiteindelijk gebeurd?

Google heeft uiteindelijk slechts één van de vier gebouwen gerealiseerd. Voor dit gebouw is 100% van de leges in rekening gebracht en betaald conform de legesverordening. Het hierboven genoemde collegebesluit over een korting over de andere drie identieke gebouwen is daardoor niet meer van toepassing.

Mag het college de leges aanpassen?

Ja. Op grond van artikel 231 Gemeentewet mag het college artikel 63 in de Algemene wet Rijksbelastingen (AwR) toepassen (hardheidsclausule). Waar de AwR en de Invorderingswet 1990 het mogelijk maken om bij amvb of ministeriële regeling nadere regels te stellen, geldt bij de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om zulke regels te stellen.

Wat is er per datacenter in rekening gebracht?

De gemeente Hollands Kroon heeft inmiddels zeven omgevingsvergunningen verleend. Vijf aan Microsoft voor realisatie van het bestaande datacenter oostzijde van de A7 (Microsoft Campus). Eén aan Microsoft aan de westzijde van de A7 op het bestaande bedrijventerrein Venster West (ook wel aangeduid als locatie het Venster). En één aan Google (/Nimble) aan de Tussenweg – het hiervoor beschreven datacenter. Al met al is bij alle verleende omgevingsvergunningen van deze datacenters 100% van de leges in rekening gebracht, conform de (toen) geldende legesverordening. In totaal heeft de gemeente tot en met 2020 5,2 miljoen euro bouwleges aan ontvangen van datacenters. De bouwvergunning voor de nieuwbouw van een datacenter op het bestaande bedrijventerrein Venster West is recent, in 2021, verleend en daarom waren de bouwleges hiervan niet in de hierboven vermelde (5,2 miljoen euro) bouwleges betrokken. De vergunning voor het zevende gebouw (locatie het Venster) is in 2021 verleend.

De initiatiefnemers hebben bij de aanvraag omgevingsvergunning kenbaar gemaakt dat de bouwsommen niet openbaar gemaakt mogen worden. Het legesbedrag per verleende vergunning is dus niet openbaar.

Is zo’n korting eerder toepast in andere projecten?

Ja, bij de realisatie van het Windpark Wieringermeer. Dat betrof de toenmalige initiatiefnemers van het Windpark Wieringermeer. Bij het bepalen van de hoogte van de leges is in die gevallen niet naar de feitelijke bouwkosten gekeken, maar naar de hoogte van de opbrengst van de turbines. Ook op grond van artikel 231 Gemeentewet, artikel 63 in de Algemene wet Rijksbelastingen (AwR) (hardheidsclausule).

College vraagt gemeenteraad om bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, 26-05-2021

College vraagt gemeenteraad om bestemmingsplan voor nieuw datacenter gewijzigd vast te stellen, 26-05-2021

Op 29 juni vindt er een extra raadsvergadering plaats waarin het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 wordt besproken. Op 17 juni wordt er een informatiesessie georganiseerd waarin de raadsleden vragen kunnen stellen over dit bestemmingsplan. Op 22 juni is er een inspreekuur voor inwoners specifiek voor dit onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1 gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer.

Bestemmingsplan geeft planologische ruimte

Het bestemmingsplan geeft planologisch ruimte aan één van de vijf lopende initiatieven voor datacenters en past in de omgevingsvisie van Hollands Kroon. Het college heeft op 13 oktober 2020 met Agriport A7 een overeenkomst gesloten waarbij het college een inspanningsverplichting heeft om de wettelijke procedures voor het plan te doorlopen.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen de inzage termijn zijn er 105 schriftelijke reacties (hierna 'zienswijzen') ontvangen. Een deel van de schriftelijke reacties is ingediend door meerdere indieners. Zo is de zienswijze van LTO mede ingediend namens 49 personen/bedrijven. Een aantal andere zienswijzen is ook door meerdere personen ingediend. Dit alles resulteert in 18 afzonderlijke zienswijzen.

De zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen. In hoofdlijn gaan ze over de wenselijkheid van datacenters, de landschappelijke inpassing, werkgelegenheid, lichthinder, energiegebruik, duurzaamheid en het gebruik van restwarmte. De ingediende zienswijzen zijn door het college in een nota van zienswijzen samengevat en voorzien van een antwoord. Deze nota vindt u onderaan dit bericht.

Het college realiseert zich dat de uitbreiding van ruimte voor datacenters gevoelig ligt. Daarom hebben we ervoor gekozen de zienswijzen uitgebreid te beantwoorden. Ook hebben we de afgelopen periode aanvullende informatie over de datacenter ontwikkelingen op onze website geplaatst. Verder heeft het college de afgelopen periode verschillende gesprekken gevoerd met organisaties die hun zorgen over deze ontwikkeling hebben geuit. Alles overwegende vraagt het college naar aanleiding van de zienswijzen aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan op een aantal punten te wijzigen ten opzichte van het ontwerp. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

 1. Verduidelijken van de aan te houden afstanden aan noordzijde van het plangebied;
 2. Verduidelijken van de toe te staane milieucategorie en bedrijfsactiviteiten;
 3. Verduidelijken dat grote energiecentrales niet zijn toegelaten;
 4. Actualiseren van de informatie opgenomen in de toelichting en bijlagen bij de toelichting.

Het college ziet in de zienswijzen geen argumenten om de bestemmingsplanprocedure te beëindigen.

De indieners van een zienswijzen krijgen een brief met informatie over de raadsvergadering en de nota van zienswijzen toegestuurd.

Vervolg

De vaststelling van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wanneer het raadsvoorstel deelgebied B1 op de agenda komt zullen wij dit bekend maken. De vergaderingen van de gemeenteraad kunt u digitaal volgen. Er zijn verschillende manieren om de raad te laten weten wat u van dit plan vindt.

Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit door het college voorgelegd aan de provincie. Zij hebben zes weken de tijd om op de aangebrachte wijzigingen te reageren. Daarna publiceert de gemeente het genomen besluit en bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het genomen besluit.

Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld ligt er een planologisch kader voor de ontwikkeling van het gebied. Dat betekent niet dat er meteen gebouwd kan worden. Daarvoor moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend door het bevoegd gezag.

Stukken bekijken

Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken, zoals deze ter inzage heeft gelegen, is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

 1. Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1911.BPAgriportB1-on01

U kunt ook op www.ruimtelijkeplannen.nl op plannaam zoeken. Als u op deze website zoekt op ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ dan vindt u het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1

 1. Of zoekt u op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie Cultuurweg 9 Middenmeer

Het ontwerp bestemmingsplan moet in samenhang gelezen worden met de nota van zienswijzen. Deze nota wordt door de gemeente bij de vergaderstukken van de gemeenteraad (27 mei 2021) geplaatst, nadat het presidium op 11 mei de agenda heeft vastgesteld.

Gedoogbeslissing voor start bouwwerkzaamheden, 15-09-2021

Gedoogbeslissing voor start bouwwerkzaamheden datacenter Microsoft, 15-09-2021

Onderstaand bericht is afkomstig van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG):

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Microsoft toestemming verleend om te starten met de bouw van een datacenter op Het Venster in Middenmeer. 

Op eigen risico starten met bouw

Op basis van de aangeleverde informatie en vooruitlopend op de definitieve vergunning, die naar verwachting op korte termijn wordt verleend, mag Microsoft vast op eigen risico starten met de bouw.

Gedoogbeslissing onder strikte voorwaarden verleend

De OD NZKG heeft een zogenaamde gedoogbeslissing afgegeven. Een gedoogbeslissing wordt onder strikte voorwaarden verleend en alleen als de definitieve omgevingsvergunning in zicht is. De OD NZKG heeft alle ingediende stukken getoetst. De bouwwerkzaamheden zijn op hoofdlijnen getoetst aan brandveiligheid en constructieve eisen. Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend. Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Na het nemen van de gedoogbeslissing zal op korte termijn een ontwerpbeschikking op de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Deze zal vervolgens zes weken ter inzage liggen en gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitieve beschikking worden opgesteld, waarin de eventuele ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Deze zal eveneens zes weken ter inzage liggen en hier kan beroep tegen worden ingesteld.

Voorgeschiedenis

De gemeente Hollands Kroon heeft op 5 januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van een datacenter aan de Cultuurweg 11 in Middenmeer (het Venster). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ (hierna ‘bouw/ro’). 

Beoordeling van aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevolgd. Tijdens deze procedure is ervan uitgegaan dat voor het onderdeel milieu (het oprichten) een melding Activiteitenbesluit voldeed. De belangrijkste afweging daarbij was dat de aanwezige aggregaten alleen bij stroomstoringen worden gebruikt. Voortschrijdend inzicht brengt mee dat deze noodstroomvoorzieningen meetellen voor de vergunningplicht en dat de provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert de vergunningverlening en het bijbehorend toezicht namens de provincie Noord-Holland uit.

Raadsleden en statenleden geïnformeerd over datacenters, 14-04-2022

Raadsleden en statenleden geïnformeerd over datacenters, 14-04-2022

Ruim 40 raadsleden en leden van Provinciale Staten werden woensdag 13 april geïnformeerd over feiten en cijfers rond datacenters. De bijeenkomst was een initiatief van de gemeente Hollands Kroon, de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Onder de 40 bezoekers waren veel leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Ook vertegenwoordigers van de gemeenten Opmeer, Schagen, Medemblik en Bergen waren aanwezig, en enkele leden van Provinciale Staten. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon en gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland heetten iedereen welkom.

Presentaties

Projectleider Matthijs Beute van Hollands Kroon gaf een inleiding. Daarna waren er presentaties van gedeputeerde Zaal en van vertegenwoordigers van Google en Microsoft. Ook de netwerkbedrijven TenneT en Liander, energiebedrijf ECW Energy en Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier gaven een korte presentatie. Tussendoor konden raadsleden en statenleden vragen stellen, waarop zij meteen antwoord kregen.

De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van Peter Appel (red. Simon Loos) op Agriport. Het was voor het eerst dat een dergelijke regionale bijeenkomst werd gehouden in onze provincie. Alle presentaties vindt u hier. De bijeenkomst werd live uitgezonden door NHNEXT. Zo'n 130 geïnteresseerden volgden de uitzending. Was u niet in de gelegenheid? Hier kunt u de uitzending terugkijken. Voor vragen kunt u dit contactformulier invullen.

Kennissessie datacenters, 13-04-2022

Omgevingsvergunning datacenter Het Venster in te zien, 15-06-2022

Omgevingsvergunning datacenter Het Venster in te zien

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag het ontwerpbesluit voor het bouwen en gebruiken van een datacenter van Microsoft ter inzage gelegd. Het gaat om het datacenter op bedrijventerrein 'Het Venster’ in Middenmeer.

Zes weken tijd om in te zien

Het ontwerpbesluit is zes weken in te zien. Tijdens deze periode kunnen mensen een zienswijze geven. Na beoordeling van de zienswijzen wordt een definitieve vergunning gemaakt, waarin de eventuele zienswijzen zijn verwerkt. Deze is ook weer zes weken in te zien en hier kan beroep tegen worden ingesteld. Een zienswijze geven kan via de website van de OD NZKG.

Lees het hele bericht op de site van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of de provincie Noord-Holland.

Reactie college Hollands Kroon op intrekken bezwaar bestemmingsplan B1, 27-10-2022

situatieschets

Reactie college Hollands Kroon op intrekken bezwaar bestemmingsplan B1, 27-10-2022

Burgemeester en wethouders zijn tevreden met het besluit van de provincie om haar bezwaar tegen het bestemmingsplan ‘Agriport A7 deelgebied B1’ in te trekken. Op onze beurt stoppen wij met de procedure hierover bij de Raad van State. Voortzetting daarvan is overbodig nu de provincie en wij het eens zijn over de aanpak van het probleem waar het om draaide: een veilige oplossing voor het verkeer over de kruising bij de zuidelijke toegang tot bedrijventerrein Agriport (kruising Agriport – Koggenrandweg – N239 – Coppershorn). Wij hebben een tekst hierover in het bestemmingsplan aangepast, op voorstel van de Raad van State. De provincie vond dat de oorspronkelijke tekst de verkeersveiligheid niet voldoende garandeerde.

En nu verder?

Het bestemmingsplan voor deelgebied B1 is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en in september 2022 aangepast. Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een datacenter mogelijk aan de westkant van de A7 (zie kaartje). De beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan is nog niet begonnen. Die is opgeschort door het bezwaar van de provincie. De beroepsprocedure gaat alsnog van start op het moment dat wij het gewijzigde bestemmingsplan officieel publiceren. Pas na afronding daarvan kan een vergunning voor de vestiging van een nieuw datacenter worden aangevraagd.

Het huidige college maakt een pas op de plaats

Het bestemmingsplan 'Agriport A7 deelgebied B1’ is in de vorige collegeperiode in gang gezet en vastgesteld door de gemeenteraad. Het huidige college maakt een pas op de plaats met verdere nieuwe grootschalige ontwikkelingen, zoals datacenters. Het college wil eerst met de samenleving in gesprek over de impact van grootschalige ontwikkelingen op het woon- en leefklimaat en het landschap. Uitgangspunt voor de vestiging van nieuwe bedrijven is een positieve maatschappelijke bijdrage.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op.

Procedures voor nieuwe datacenters stilgelegd, 25-04-2023

Het college van burgemeester en wethouders beschouwt twee uit 2019 daterende initiatieven voor de vestiging van een nieuw datacenter in Hollands Kroon als beëindigd. Het gaat om initiatieven van Agriport A7 BV voor locaties op Agriport.

Die stonden bekend onder de namen 'Luna' en 'Cyrus One'.  Het college heeft de directie van Agriport hierover een brief gestuurd en de gemeenteraad geïnformeerd.

Beide procedures

Voor beide initiatieven is de gemeente Hollands Kroon in 2019 begonnen met vereiste wijziging van het bestemmingsplan. Maar deze wijzigingen zijn nooit doorgevoerd en er zijn geen afspraken over getekend. Beide procedures liggen sinds 2020 “feitelijk stil”, stellen B&W vast in hun brief aan Agriport. Gelet op de maatschappelijke discussie over grote nieuwe datacenters vindt het college het daarom nu niet wenselijk de procedures verder voort te zetten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie