Overslaan en naar de inhoud gaan

De datacenters: het feitelijke proces

Op 28 april 2020 besluit de gemeenteraad van Hollands Kroon niet verder te gaan met de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Het college besluit op dat moment om wel verder te gaan met vijf al lopende initiatieven voor datacenters.

Coalitieakkoord en omgevingsvisie bieden ruimte aan datacenters

Met het coalitieakkoord 2018 - 2022 is afgesproken om ruimte te bieden aan datacenters. Ook in onze Omgevingsvisie bieden we die ruimte. De bestuurlijke visies van de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid ondersteunen deze beleidslijn. Voor een aantal lopende initiatieven wordt een bestemmingsplanprocedure voorgelegd aan de raad. Andere grond is al bestemd en hier kan dan ook een omgevingsvergunning voor worden aangevraagd.

Terug naar Inhoud

Vijf lopende initiatieven 

Er is nog ongeveer 170 hectare (ha) rondom Agriport aan lopende initiatieven voor datacenters. Op Agriport staan nu al datacenters, namelijk van Microsoft en Nimble/Google. Deze hebben een totale oppervlakte van ongeveer 60 ha. Het totale oppervlakte voor datacenters na ontwikkeling van de lopende initiatieven is ongeveer 230 ha. Ter vergelijking: het totale Agriport gebied is ongeveer 1000 ha en de glastuinbouw vormt qua ruimtegebruik met 630 ha veruit het grootste deel.

De lopende initiatieven gaan over vijf locaties. Vier van deze locaties liggen op het bestaande Agriport terrein. Het gaat om ‘Het Venster’, ‘Cyrus One’, ‘Luna’ en ‘Google’. De andere locatie is ‘Deelgebied B1’. Dit is de enige locatie die op agrarische bestemde grond ligt. De andere locaties liggen op een bestemming bedrijventerrein en/of glastuinbouwgebied.

De lopende initiatieven bevinden zich in verschillende fases. Voor 3 van de 5 initiatieven is nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit zijn ‘Deelgebied B1’, ‘Cyrus One’ en ‘Luna’. In andere gevallen is het bestemmingsplan al gewijzigd en kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is ook al gebeurd voor ‘Het Venster’. Deze vergunning is op 5 januari 2021 verleend.

Terug naar Inhoud

Kaart: Waar staan nu de datacenters en waar komen ze mogelijk nog? 

Kaart met legenda, klik op de kaart voor een grotere afbeelding

Om dat inzichtelijk te maken hebben we een kaart met legenda (uitleg) gemaakt en een tabel met de lopende initiatieven en de laatste stand van zaken.

Terug naar Inhoud

Tabel met lopende initiatieven en laatste stand van zaken

Initiatief Locatie Grootte ongeveer Bestemmingsplan Omgevingsvergunning
1 Het Venster Bedrijventerrein Agriport 15 ha Passend Vergunning verleend, beroepszaak loopt
2 Deelgebied B1 Westflank A7 50 ha Wijziging nodig, procedure loopt, verwachting april 2021 in gemeenteraad Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
3 Luna Bedrijventerrein Agriport 26 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
4 Cyrus One Bedrijventerrein Agriport 33 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
5 Google Bedrijventerrein Agriport 46 ha Passend Nog niet aangevraagd
ca 170 ha

Rapport Datacenters & Duurzaamheid

Datacenters zijn koploper als het gaat om verduurzaming. Dat schrijft de Dutch Data Center Association (DDCA) in het rapport Datacenters & Duurzaamheid. Bekijk het rapport op de website van de DDCA.

Terug naar Inhoud

Restwarmte

Hergebruik van restwarmte van datacenters is beperkt mogelijk in Hollands Kroon. Er lijken kansen voor de glastuinbouw. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot dat onlangs is afgerond. De mogelijkheden voor het verwarmen van woonhuizen met restwarmte zijn niet realistisch.

Bekijk ook de presentaties hierover aan de raad voor meer informatie. Wethouder Theo Meskers heeft een uitleg over restwarmte gegeven tijdens de raadsvergadering van 18 maart 2021.

Terug naar Inhoud

Waterverbruik datacenters

De datacenters in Hollands Kroon koelen voornamelijk met lucht. Het gebruik van water is alleen nodig als de buitentemperatuur hoger is dan ongeveer 25 graden. Dit water wordt dan meerdere keren gebruikt voor koeling. De datacenters hebben zelf aangegeven liever geen drinkwater te gebruiken voor koelingsprocessen. Dit doen zij om duurzaamheidsredenen maar ook om niet afhankelijk te zijn van de leveringscapaciteit. ECW Energy (privaat nutsbedrijf op Agriport) heeft (samen met Microsoft) een product ontwikkeld om regenwater op te vangen, te zuiveren en daarmee bij temperaturen hoger dan 25 graden de datacenters te koelen. Dit kan binnenkort starten.

Het waterverbruik van datacenters is 0,088% van het totale verbruik van Nederland

Door het concentreren van IT-apparatuur in datacenters kan er efficiënter gekoeld worden in vergelijking met kleinere serverruimtes. Datacenters hanteren hierin verschillende koelstrategieën. Sommige kiezen ervoor om water te gebruiken in hun koelproces. Door water te gebruiken bij warme, zomerse dagen, kan namelijk stroom worden bespaard. Andere datacenters gebruiken geen water, maar gebruiken daardoor wel meer stroom voor de koeling. CBS heeft onderzocht dat het totale watergebruik van datacenters 1 miljoen kubieke meter is, wat neerkomt op 0,088% van het totale leidingwatergebruik in Nederland. Zie bron.

Terug naar Inhoud

Waarom willen we die datacenters eigenlijk? 

De economische ontwikkelingen die datacenters met zich meebrengen is een van de voordelen die de gemeente ziet. Het geeft de lokale en regionale economie een impuls en zorgt voor een bredere economische basis. Te denken valt hierbij aan werkgelegenheid en bestedingen bij lokale of regionale ondernemers. Door een bredere economische basis is de lokale en regionale economie minder afhankelijk van één sector.

Terug naar Inhoud

Elektriciteitsverbruik

Bedrijven hoeven het gecontracteerde vermogen en het verbruik van hun faciliteiten niet openbaar te maken, dus ook de datacenters niet. Daarom wordt een schatting gemaakt op basis van de oppervlakte. Het geschatte gecontracteerde vermogen van de bestaande datacenters wordt geschat op 315 Megawatt.

Het klopt dat datacenters veel energie gebruiken. Dat is een feit. Of ze nou in Azië, Amerika of Europa staan: datacenters vragen veel energie. Deze grootschalige, centrale opslag van data is wel veel (energie-)efficiënter dan decentrale opslag. Ondanks de grote groei aan datastromen is het totale energiegebruik voor dataopslag wereldwijd bijna constant gebleven. Dat komt omdat we van veel decentrale (kleine servers/opslagruimtes per bedrijf), naar centrale opslag gaan (datacenters).

Nederlanders (en de hele wereld) zijn intussen net zo afhankelijk van datacenters als van energie. Het zijn landelijke opgaves met een regionale en/of lokale uitwerking. De energietransitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De bereidheid om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving is voor iedereen verschillend. Van economisch voordeel tot verbetering van comfort en een bijdrage aan duurzaamheid. Dat vraagt om verschillende rollen en inzet van de gemeente. Zo hebben we een voorbeeldfunctie. En juist datacenters geven het goede voorbeeld door groene stroom in te kopen. Uit een onderzoek van de Dutch Datacenter Association blijkt dat de Nederlandse datacenters voor ongeveer 80% op groene energie draait. Waarbij er een doelstelling is om dit op te schalen naar 100%. Daarnaast kunnen huishoudens, bedrijven en organisaties op dit moment onbeperkt duurzame energie inkopen. Er is voldoende aanbod. Met uitvoering van het Klimaatakkoord wordt er gewerkt om dat aanbod te vergroten.

Datacenter gebouwen moeten voldoen aan de energieprestatie-eisen gesteld o.a. op basis van het Bouwbesluit. Dit heeft betrekking op energiebesparing en zorg voor het milieu. Daarmee hebben datacenters dus geen vrijstelling van duurzaamheid. Het feit dat de datacenters hier worden gebouwd en niet elders is overigens een duurzaamheidswinst op zichzelf. De temperatuur buiten is gemiddeld relatief laag, zodat de koeling van de systemen met buitenlucht minder energie kost.

Terug naar Inhoud

Welke werkgelegenheid leveren de datacenters op? 

Microsoft geeft aan: In het algemeen hebben sinds 2015 continue tussen de 1000 en 2000 mensen gewerkt aan de bouw van het Microsoft datacenter in de gemeente Hollands Kroon. Op het hoogtepunt waren er 2600 mensen aan het werk op de locatie. De meerderheid van alle werknemers in de bouw van het datacenter komt uit Nederland. Het operationele datacenter heeft momenteel bijna 300 fulltime medewerkers in dienst, een aantal waarvan we verwachten dat het uiteindelijk zal uitgroeien tot ongeveer 400. Dit is vergelijkbaar met het personeelsbestand van een middelgroot bedrijf. Van het operationele personeelsbestand van het datacenter komt 90% uit Nederland, grotendeels uit de regio. Informatie over Google.

Terug naar Inhoud

Bevoegd gezag

15-03-2020

De provincie is in constructief overleg met de gemeente Hollands Kroon over de consequenties van het recent ingenomen standpunt van de provincie. In dit gezamenlijke overleg respecteren we elkaars positie en gaat onze aandacht uit naar de belangen van Microsoft en de inwoners van de gemeente. De ophef die is ontstaan door de term handhavingsactie in de openbare besluitenlijst van de provincie is ongelukkig. Het uitgangspunt is dat we er gezamenlijk willen uitkomen.

Recent inzicht heeft tot nieuwe besluiten geleid maar tot op heden heeft de gemeente Hollands Kroon naar eer en geweten gehandeld en is alles naar behoren gedaan. De mening van Gedeputeerde Staten dat GS bevoegd gezag is en de activiteit van Microsoft vergunningplichtig is, is gevormd op basis van recente inzichten. Het advies van Pels Rijcken, het standpunt van InfoMil en de praktijk in andere provincies en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben daaraan bijgedragen. Mede daarom heeft de provincie geen zienswijze ingediend op de ontwerpvergunning bouw die in augustus 2020 ter inzage heeft gelegen of op eerdere procedures. Omdat deze inzichten pas recentelijk bekend zijn geworden, valt niemand iets te verwijten.

Eerdere berichten hierover:

Leges datacenters

Voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning (2018) voor de bouw van een datacenter aan de Tussenweg in Middenmeer, heeft het bedrijf Google contact opgenomen met de gemeente Hollands Kroon. De vraag van Google was of het kon praten over de hoogte van de leges voor de bouw van datacenters in de gemeente. Het college van B&W heeft alles overwegende voor dit specifieke geval besloten de leges te verlagen. Een duidelijke uitleg waarom het college dat heeft besloten leest u in ons nieuwsbericht hierover.

Terug naar Inhoud

Hoe is het ooit begonnen?

De ontwikkeling van Agriport begon in 2001 in de voormalig gemeente Wieringermeer. In 2002 zijn in een rapport de eerste plannen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor met name agribusiness langs de A7 opgenomen. In 2006 wordt het bestemmingsplan Agriport A7 vastgesteld. Dit maakte de ontwikkeling van 450 hectare grootschalige glastuinbouw en 95 hectare bedrijventerrein mogelijk. In 2008 neemt de voormalig gemeente Wieringermeer het besluit om een datacenter planologisch mogelijk te maken op Agriport. De aanleiding was een concreet initiatief van Parthenon Datacenters BV die een energetische koppeling wilde maken met het naastliggende glastuinbouwbedrijf van Kwekerij de Wieringermeer.

Alle geschiedenis leest u in een factsheet van 1 december 2020.

Terug naar Inhoud

Informatie Microsoft & Google

Over de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de datacenters in Hollands Kroon, hebben Microsoft en Google in november/december 2020 een factsheet aangeleverd.

Terug naar Inhoud

Politieke vragen over datacenters

Er zijn in de afgelopen maanden veel politieke vragen door raadsfracties gesteld over datacenters. U vindt de vragen en de antwoorden (van het college) in de vergaderkalender van de gemeenteraad. Veel vragen zijn ook schriftelijk beantwoord na de extra raadsvergadering van 1 en 3 december. Deze avonden stonden helemaal in het teken van datacenters in onze gemeente.

Terug naar Inhoud

Welke stappen zijn er nodig om een datacenter te mogen bouwen? 

  1. De eerste stap (die al geweest is) is meestal dat een initiatiefnemer van een datacenter een principeverzoek indient bij de gemeente. De gemeente kan dan aangeven of het plan van de initiatiefnemer haalbaar is en past binnen de vastgestelde (gemeentelijke) kaders. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kan de initiatiefnemer een aanvraag doen voor een bestemmingsplanwijziging. Dit plan wordt getoetst op ons eigen beleid en kaders, maar ook door de provincie.  
  2. Voordat een bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd, wordt het eerst 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen is dan in de gelegenheid om een zienswijze in te sturen. Na deze periode, worden alle zienswijzen beantwoord. En eventueel geven de reacties aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Het college neemt hierover een standpunt in.
  3. Daarna wordt het bestemmingsplan (inclusief alle zienswijzen en beantwoording vanuit het college) voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan en de definitieve beantwoording. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat beroep bij de Raad van State open.
  4. Na de bestemmingswijziging laat de bestemming een datacenter toe. De initiatiefnemer kan op dat moment een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Het college neemt het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen. Afhankelijk van het soort aanvraag, kunt u bezwaar maken of een zienswijze indienen over de omgevingsvergunning.

Terug naar Inhoud

Wilt u op de hoogte blijven van een ter inzage legging of een aanvraag omgevingsvergunning?  

Abonneert u zich dan op de bekendmakingsservice 'Over uw buurt'. Zo krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox.

Terug naar Inhoud

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie