Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken of iets uitvoeren wat afwijkt van de regels uit het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om een bestemmingsplan te wijzigen.Voordat u een officieel verzoek indient, kunt u eerst een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het geldende bestemmingsplan kunt u een principeverzoek aanvragen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt uitvoeren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Hier zijn wel eenmalig kosten aan verbonden van € 52,75.

Uw principeverzoek wordt beoordeeld door verschillende teams van de gemeente. De uitkomst van de aanvraag ontvangt u schriftelijk per mail.

Officiële aanvraag 

Na de uitkomst van het principeverzoek kunt u een officiële aanvraag indienen. Deze aanvraag dient u in via het Omgevingsloket Online (OLO). Aan het indienen van een officiële aanvraag zijn ook kosten verbonden. Alle kosten voor het opstellen van stukken voor de procedure zoals het opstellen van een bestemmingsplan of het aanleveren van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn voor de initiatiefnemer. Voor het indienen is het nodig om alle stukken compleet aan te leveren. In het Omgevingsloket Online vindt u ook uitgebreide informatie over welke stukken u moet aanleveren.

U bent als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het versturen van de stukken die voldoen aan de indieningsvereisten. Als u geen ervaring hebt met het voeren van een ruimtelijke procedure adviseren wij u een ruimtelijk adviseur in de arm te nemen.

Actuele wijzigingen in bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplanwijzigingen worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Als u geen wijziging wilt missen, kunt u zich via die website aanmelden op de e-mailservice. Stukken die ter inzage liggen kunt u bij ons bekijken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan kunt een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke zienswijze toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel van het bestemmingsplan. Als u niet in het gelijk wordt gesteld, kunt u hierna nog in beroep in de beroepsperiode van zes weken.