Vergoeding voor (extra) personele inzet voor controle op coronatoegangsbewijzen door ondernemers, instellingen en verenigingen

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs.

Regels over coronatoegangsbewijs

Hier staan de regels over het coronatoegangsbewijs (CTB) voor ondernemers. Vanaf deze datum geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs. Klik hier voor meer informatie over: Waar heb ik een coronatoegangsbewijs nodig? (Rijksoverheid.nl)

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.

Toetsing door ondernemers, instellingen en verenigingen

Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt over de handhaving op coronatoegangsbewijzen (CTB). Niet alleen voor gemeenten ligt hier een taak. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen hebben de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie. Ook hebben gemeenten een handhavingstaak of ondernemers de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren. Die handhaving vindt met name plaats in de drukker gelegen locaties. Dit vraagt de nodige capaciteit van gemeenten en ondernemers.

Vergoeding voor inzet (extra) personeel op controle CTB voor ondernemers, instellingen en verenigingen

Gemeenten en ondernemers krijgen voor deze extra taak €45 miljoen voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Deze bijdrage moet helpen om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en makkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de verdeling van het geld onlangs bekendgemaakt en via de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld aan gemeenten. De gemeente Hollands Kroon ontvangt maximaal €139.177,-.

Wij hebben besloten dit bedrag beschikbaar te stellen. Ondernemers en organisatoren van (lokale) evenementen in Hollands Kroon kunnen voor een financiële vergoeding in aanmerking komen. Heeft uw bedrijf of evenement te maken met de verplichte controle op CTB en heeft u hiervoor de inzet van ondersteunend personeel nodig? Lees dan verder. Er gelden namelijk wel wat regels.

Welke kosten worden vergoed?

Voor vergoeding komen de volgende kosten in aanmerking. Ze moeten samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen, die op grond van die 'Tijdelijke regeling' verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en waarbij, onder omstandigheden, de toegang ontzegt mag worden. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Denk hierbij aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling' ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance). Alleen de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vergoedbare kosten (voorwaarden)

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit zijn kosten die door de veiligheidsregio en in overeenstemming met de veiligheidsregio door derden gemaakt worden, voor de ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling'.

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje hieronder ‘Niet vergoedbare kosten’ onder punt 3).

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021;
 2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Vergoeding aanvragen

Via de oranje knop 'Vergoeding aanvragen' kunt u een aanvraag indienen. U kunt de aanvraag tot 18 januari 2022 indienen. Vergeet niet uw factuur als bijlage toe te voegen. Op de factuur moet duidelijk staan, dat is voldaan aan de ‘vergoedbare kosten/voorwaarden’ genoemd onder 1 tot en met 5. Dit moet een factuur zijn die u zelf heeft opgesteld, dus met uw eigen naam en logo. Facturen die u van derden (bv het beveiligingsbedrijf) heeft gekregen kunt u niet aan ons doorsturen. Die betaalt uzelf. Deze kosten kunt u vervolgens weer aan ons factureren. Wij maken het geld over op uw rekening. Heeft u vragen hierover? Stel ze gerust aan ons Ondernemersloket.

In welke situatie coronatoegangsbewijs controleren

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is op veel plekken verplicht. Zoals in de horeca. Het is dus niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen. Op andere plekken is het coronatoegangsbewijs niet verplicht.

Als het coronatoegangsbewijs gebruikt wordt in de daarvoor bestemde sectoren, dan is dat in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs is dus niet in strijd met de AVG of andere wet- en regelgeving in Nederland.

Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden moet de ondernemer het coronatoegangsbewijs scannen en het identiteitsbewijs van de bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan.

Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan een persoon mag toegang verleend worden als:

 • de scanner groen kleurt;
 • en het identiteitsbewijs overeenkomt;
 • en de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner-app voor de controle van bezoekers

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen.

Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren

In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.

Er is ook een toolkit met communicatiemiddelen voor ondernemers en organisatoren beschikbaar.

Contact voor ondernemers

Voor vragen over de CoronaCheck Scanner: tel. 0800-1421 (gratis). Of als u vanuit het buitenland belt: +31 70 750 37 20. Bereikbaar zeven dagen in de week van 8.00-20.00 uur

Ondernemers kunnen met vragen over corona terecht bij de branchevereniging of de website www.kvk.nl/corona.