Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingswet informatie voor ondernemers

De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. De wereld verandert steeds. Daarom kijken wij met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Maar deze plek moet ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Zonder gedoe en minder kosten

De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe en met in veel gevallen minder kosten. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een Nederland die klaar is voor de toekomst.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Vraagt u een vergunning aan die van invloed is op de leefomgeving? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, wij of anderen een vergunning aanvragen, waarbij iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u makkelijk met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken. En u vindt op één plek alle informatie die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

 • Heldere, duidelijke regels.
 • Eén loket voor meer dan één aanvraag.
 • Controle op de aanvraag.
 • Sneller proces, voor bijvoorbeeld omgevingsplanactiviteiten (OPA).
 • Prik op de kaart, wat kan er op een plek?
 • Een vergunning die goed past bij uw wensen.
 • Vaker iets bouwen zonder vergunning.
 • Zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen.
 • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk.
 • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf.
 • Meer duidelijkheid welke regels gelden, omdat staat in het omgevingsplan.
 • Met één vergunning een project uitvoeren (samenvoegen van vergunningstelsels die nu nog apart zijn).
 • Aandacht voor de kwaliteit van het plan, geen afvinklijstje (van nee behalve als, naar ja op voorwaarde dat).

Voor een goed plan is altijd ruimte zolang het plan past bij het omgevingsplan van ons. En alleen als de aanvrager zijn plannen heeft besproken met betrokkenen uit zijn omgeving.

Wat gaat er veranderen?

Wij stellen een omgevingsvisie op. Hierin staan alle activiteiten in de fysieke leefomgeving. Via het 'Informatiepunt leefomgeving' vindt u meer informatie over de omgevingsvisie. Wilt u meedenken over de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon, kijk dan op de website denkmee.hollandskroon.nl.

In het omgevingsplan staan alle regels over de activiteiten die mogen worden ondernomen in de fysieke leefomgeving. Via het 'Informatiepunt leefomgeving' vindt u meer informatie over het omgevingsplan.

Voor het bekijken van bestemmingsplannen gebruikt u ruimtelijkeplannen.nl. Dit gaat veranderen in het digitaal stelsel Omgevingswet.

Ruimtelijke procedures in behandeling nemen

Op 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. Afwijken van het Omgevingsplan is mogelijk als daar een goede reden voor is. Hiervoor moet een onderbouwing worden geschreven. De onderbouwing voor het afwijken van het Omgevingsplan is onder de Omgevingswet uitgebreider. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen (ruimtelijke plannen) die voor 1 juli 2023 als ontwerp ter inzage liggen, behandelen wij volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Plannen die na 1 juli 2023 binnenkomen behandelen wij volgens de nieuwe Omgevingswet. Dit geldt niet alleen voor ruimtelijke plannen maar ook voor omgevingsvergunningen. Bij omgevingsvergunningen is de datum van aanvraag belangrijk voor het overgangsrecht. Een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 juli 2023 is binnengekomen, behandelen wij volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor het afwijken van het omgevingsplan ontvangen, beoordelen wij of de stukken van voldoende kwaliteit zijn. Als dit zo is, wordt deze aanvraag volgens de Wro of Wabo behandeld. Als de stukken niet compleet zijn of niet van voldoende kwaliteit, dan is er meer tijd nodig in de voorbereidende fase. Wij kunnen dan niet beloven dat de stukken voor 1 juli 2023 ter inzage liggen. Deze plannen moeten dan aan de Omgevingswet voldoen.

Voor omgevingsvergunningen geldt dat wanneer de stukken niet compleet of niet de goede kwaliteit hebben, de aanvrager één keer 4 weken de tijd krijgt om de stukken aan te vullen. Lukt dit niet, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dit houdt in dat dan een nieuwe aanvraag moet worden aangevraagd. Dit kan betekenen dat de nieuwe aanvraag onder de Omgevingswet valt. En daarmee aan de Omgevingswet moet voldoen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie