Overslaan en naar de inhoud gaan

Watermanagement

Het klimaat gaat een steeds grotere rol spelen in het agrarische landschap. We zijn ons bewust van het effect van de klimaatveranderingen en de noodzaak voor goed watermanagement. We krijgen te maken met piek buien en langere droogteperioden. We staan voor de gemeenschappelijke opgaven hoe we in piekperiode de grote hoeveelheid water kunnen bufferen. Maar ook hoe we in de droge perioden voldoende zoet water kunnen blijven aanvoeren die de akkerbouw en de veeteelt nodig hebben.
 

Schapen op dijk

Minder aanvoer van water zorgt voor verzilting, hierdoor is het water niet of minder bruikbaar voor de sector. Naast verzilting staat de kwaliteit van het water ook onder druk. Om deze reden vinden we het belangrijk om in te zetten op watermanagement. Bewust omgaan met het beschikbare zoete water is van essentieel belang.

We zetten in op kennisontwikkeling over watermanagement en waterkwaliteit bij agrariërs. Watermanagement is bij uitstek een onderwerp om lokaal/regionaal op te pakken. Om deze reden werken wij veel samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Aan welke projecten werken we?

  • Project Zoetwaterboeren

Binnen het project ‘Zoetwaterboeren’ worden verschillende watersystemen ontwikkeld, onderzocht en gedemonstreerd aan agrariërs. Het geeft de agrariër handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op de wisselende weersomstandigheden. Op de onderzoek locatie in Anna Paulowna worden meerdere technieken en systemen onderzocht op bedrijfsschaal. Dit project bestaat uit onderzoek naar het vasthouden/opslaan en hergebruiken van zoet water. Maar ook zuiveringstechnieken om emissies in het oppervlaktewater te verminderen en demonstratie en educatie.

Om het project mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage aan het project en stimuleren we de kennisontwikkeling over watermanagement onder agrariërs.

  • FRESHEM

FRESHEM brengt met een helikopter met een apparaat eronder de ondergrond in beeld tot maximaal 200 meter. Daarbij worden zoet en zout grondwater in kaart gebracht. De informatie die het project oplevert wordt gebruikt om mogelijke wingebieden voor grondwater in kaart te brengen en de beschikbaarheid van zoet water voor natuur, landbouw en bedrijven te onderzoeken.

FRESHEM
  • Project Waddenbaai

Waddenbaai is een groot overkoepelend project dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achterland, de visie op het Amstelmeer, natuurontwikkeling, een recreatieve impuls, de routering van het varen en er ligt een economische opgave. Vanuit de Kop Werkt! Richten we ons voornamelijk op de waddenbelevingsroute. Dit is een fietsverbinding met fietsveerdienst tussen Den Oever en Oude Schild op Texel en retour Oude Schild, Den Helder, Den Oever.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie