Overslaan en naar de inhoud gaan

Agrarische sector en beleid

De agrarische sector staat voor grote veranderingen richting de toekomst. We zijn op zoek naar verschillende toepassingen van landbouw die bijdragen aan mens, dier en planeet. Hier ligt geen blauwdruk voor op de plank en maatwerk speelt hierbij een belangrijke rol.
 

Verschillende overheidslagen (rijk, provincie, gemeente) denken na over de toekomst van de agrarische sector. Overheden stellen strengere eisen aan uitstoot van stoffen, energie en het gebruik van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook onderwerpen zoals kwaliteit van water, natuur en klimaat spelen een belangrijke rol.  

Op deze pagina vindt u de visies en koersen van de gemeente op de agrarische sector.

Bent u opzoek naar het beleid en informatie van de Rijksoverheid of Provincie Noord Holland over de agrarische sector?

Koersdocument Agrarische sector

Bekijk Koersdocument Agrarische sector

Hoe ziet de toekomst van de agrarische sector in Hollands Kroon er uit? Om hierachter te komen hebben we de wensen van agrariërs, inwoners en andere betrokken organisaties in kaart gebracht. Deze wensen hebben we vertaald in het Koersdocument Agrarische sector.

In dit document vertellen wij als gemeente met wat voor uitdagingen we te maken krijgen in de toekomst.

 • Welke doelen willen we halen en wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Waar willen we de aankomende jaren aan werken voor een toekomstbestendige agrarische sector? 

Bekijk hier het koersdocument agrarische sector. Om uitvoering te geven aan het koersdocument hebben we ook een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze agenda staan alle projecten beschreven waar we aan werken binnen de agrarische sector.

De omgevingsvisie

Bekijk de omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s zoals:

 • wonen;
 • verkeer;
 • water;
 • milieu;
 • natuur;
 • landbouw;
 • cultureel erfgoed.

De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht. De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en kunt u bekijken op omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. We zijn op dit moment bezig met het maken van een nieuwe Omgevingsvisie. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe omgevingsvisie en het participatieproces.

Gerelateerde onderwerpen aan de agrarische sector

Programma duurzaamheid

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. De energietransitie is in onze gemeente al goed zichtbaar. Er zijn grote stappen gezet in CO2-neutrale opwek. Maar er liggen ook opgaven als het gaat over klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. Met het programma Duurzaamheid stellen we voor hoe we nog beter kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets zien we duurzaamheid als een leidend en verbindend principe voor ons handelen. Bekijk het Programma Duurzaamheid.

Het huidige Programma Duurzaamheid is opgesteld voor 2020 - 2022. Inmiddels zijn we bezig met een nieuwe versie. Zodra deze beschikbaar is zal deze online worden geplaatst.

Deltaplan Biodiversiteit

Bekijk het Deltaplan Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Maar natuur en biodiversiteit staan er niet zo goed voor. Wereldwijd is er een ongekende achteruitgang van biodiversiteit. Dat hebben verschillende (inter)nationale studies ook laten zien. Binnen de land- en tuinbouw begrijpen steeds meer boeren dat de biodiversiteit belangrijk is voor een gezonde, toekomstbestendige agrarische sector. Het aantal biologische en ecologisch bewuste agrarische ondernemers groeit snel.

Mede daarom zijn er steeds vaker akkervogels, weidevogels, insecten en kleine zoogdieren in dit open landschap te vinden. Bekijk hier het Deltaplan Biodiversiteit.

Strategie klimaatadaptatie

De Noordkop is een regio met potentie. De regio heeft een heel divers landschap met hoge duinen, diepe polders, kleine dorpjes en een grote havenstad. De regio staat echter ook onder druk door het veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de regio. Dit heeft ook gevolgen voor de agrarische sector. Klimaatadaptie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend klimaat, de schadelijke gevolgen probeert te beperken en kansen gaat benutten. Bekijk hier de Strategie Klimaatadaptatie.

Op dit moment werken we ook aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. In deze uitvoeringsagenda wordt beschreven waar we de komende tijd aan gaan werken om de gemeente klimaat adaptief te maken. Zodra de uitvoeringsagenda klaar is kunt u deze hier bekijken.  

RES (Regionale Energie Strategie)

Lees meer over de RES (Regionale Energie Strategie)

In Nederland hebben we een klimaatdoel vastgesteld: In 2030 stoten we bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het huidige kabinet wil deze doelstellingen verder aanscherpen, van 49% naar minimaal 55%. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Opwekking van duurzame elektriciteit en warmte is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Elke energieregio heeft hiervoor een regionale energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan:

 • opwekking van duurzame energie op land: totaal 35 TWh grootschalige opwekking op land in 2030
  (goed om te weten: op zee wordt voor 2030 49 TWh opgewekt);
 • regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 • daartoe benodigde regionale opslag- en energie-infrastructuur.

Klik hier voor meer informatie over de RES

Beleidskaart archeologie

Bekijk de Beleidskaart Archeologie

Overal in Nederland zijn nog sporen in de bodem te vinden uit het verleden. Dit kunnen verkleuringen zijn in de grond doordat er vroeger een sloot is gegraven. Maar er kunnen ook tastbare voorwerpen zoals botmateriaal, munten of aardewerk worden gevonden. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis. Het beste is om archeologische resten in de grond te bewaren en er niet aan te zitten.

Bij het bouwen van bijvoorbeeld een schuur of een loods moet u in de grond graven. Door het graven kunt u archeologische resten aantasten of vernietigen. En als dat gebeurt is de informatie die het ons kan geven voor goed verdwenen. Om deze reden is het belangrijk om rekening te houden met de Beleidskaart Archeologie wanneer u plannen heeft om uw bebouwing uit te breiden of dieper in de grond te graven. Bekijk hier de Beleidskaart Archeologie en hier de toelichting op de beleidskaart.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie